Under en sektionsutbildning presenterade Catharina Bäcklund, specialist i pediatrik i Jämtland/Härjedalen, det nya nationella vårdprogrammet för behandling av obesitas hos barn.

Catharina Bäcklund. Foto: Lois Steen

Vilken behandling rekommenderas i vårdprogrammet?
– Kombinerad levnadsvanebehandling är förstahandsinsatsen och för det behövs multiprofessionella team med barnkompetens, det trycker man hårt på. Teamets insatserna ska utformas utifrån barnets och familjens behov och utifrån vilken behandling som finns tillgänglig på respektive klinik. Det kan vara individuella besök, gruppbehandlingar, digitalt stöd till levandsvanebehandling eller motiverande samtal utifrån familjens eget driv. Sedan finns det ju även läkemedel och kirurgi godkänt för barn, men det är mycket högre upp i behandlingstrappan.

Vilken roll kan fysioterapeuter ha i det här arbetet?
– Obesitas är en sjukdom vi ska känna till och kunna arbeta med oavsett vårdnivå. Vi har en viktig roll i att stötta barnet kring fysisk aktivitet, men då inte i ett viktminskande syfte utan för att få till en hälsosam fysisk aktivitetsnivå för att förebygga följdsjukdomar. Vi kan också utreda och lindra belastningssmärta eller utreda om det finns motoriska hinder som gör det svårt med fysisk aktivitet och träning. Ibland är vi rädda för att prata om obesitas, men det är en kronisk sjukdom som ska följas upp precis andra sjukdomar. Här kan vi luta oss mot Barnkonventionen där det står att barn har rätt till behandling för sin sjukdom.

Vad ska man tänka på i sitt bemötande av barnet och föräldrarna?
– Att vara respektfull och icke-stigmatiserande. Det kan ju vara så att man sökt hjälp för smärta och inte obesitas. Vi ska alltid be om lov att adressera frågan, och utifrån barnets ålder rikta frågan till medföljande vårdnadshavare. Ta inte för givet att ett barn med obesitas är mindre aktivt i jämförelse med sina jämnåriga och glöm inte att vårdnadshavare alltid vill barnets bästa. Det är viktigt att förmedla hopp. Att barnobesitas går att behandla.