Lois Steen, chefredaktör och ansvarig utgivare Foto: Gustav Gräll

En viktig del i Sveriges internationella bistånd är att stärka forskningen i låginkomstländer. I våras firades till exempel ett 20-årigt forskningssamarbete mellan Sverige och Rwanda som lett till att fler kunnat disputera där. Svenskt bistånd bidrar även till forskning inom hälsa och läkemedel och ett färskt exempel på det är det nya malariavaccinet som WHO nyss godkänt. Det här är bara två av många svenska biståndsprojekt som främjat forskningen globalt. Men anslagstrenden är tyvärr dyster. I februari rapporterade tidningen Omvärlden att regeringen skurit ned stödet till forskningsbiståndet med 54 procent och att en konsekvens av det är att 700 färre forskare kan utbildas i de låginkomstländer Sida samarbetar med. Det är en förlust på flera nivåer.

Bara en liten del av världens forskning sker i låg-och medelinkomstländer, trots att 85 procent av jordens befolkning bor i dem. Det innebär att mycket av den evidens som finns, exempelvis inom fysioterapin, inte kan appliceras på patienter i dessa länder. Det kommer fram i Forskning pågår i detta nummer. Artikeln är en sampublicering av fysioterapitidskrifter i världen, och den belyser de barriärer som finns för att genomföra och publicera forskning av hög kvalitet i låg- och medelinkomstländer. Men den visar också på olika strategier som skulle kunna främja den fysioterapeutiska forskningen globalt.

Att förbereda en sampublicering tar lång tid, så det var en av de saker som sysselsatte mig strax före midsommar. Då beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte längre ska få finansiera utvecklingsforskning. Målet med dessa utlysningar har varit att stärka svensk forskning av hög kvalitet med särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Många viktiga samarbetsprojekt ströps därmed i sin linda. Fysioterapitidskrifternas upprop har aldrig behövts så mycket som nu. Trots att anslagstrenden i Sverige går åt fel håll, så är tanken fortfarande fri. Kanske sår vi ett framtidsfrö bara genom att ställa frågan: Hur kan du som forskare minska barriärer och bygga broar som utvecklar den globala fysioterapin?

Läs aktuellt nummer här!