Enligt en ny enkät, som besvarats av fysioterapeuter och arbetsterapeuter som har en roll som MAR, klarar knappt varannan kommun sitt rehabiliterande uppdrag fullt ut.

Enligt en ny MAR-enkät klarar mer än hälften av landets kommuner inte sitt rehabiliterande uppdrag fullt ut. Foto: Colourbox

Allt fler äldre inom den kommunala hälso- och sjukvården har genomgått en covid-19-infektion och har behov av rehabilitering för att få tillbaka sin aktivitets- och funktionsförmåga. Under maj och juni har Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna genomfört en enkät bland Sveriges MAR:ar (medicinskt ansvarig för rehabilitering) för att kartlägga hur kommunerna klarar detta rehabiliterande uppdrag. I en ny rapport sammanfattas enkätresultaten och den visar att mer än hälften av de svarande anser att kommunen inte klarar sitt rehabiliterande uppdrag i full utsträckning just nu.

Landets MAR:ar har också fått svara på hur patientsäkerheten har påverkats – såväl positivt som negativt – av de pandemirelaterade förändringar som gjorts i verksamheterna. Positiva följder som kommer fram är bland annat att man har lyckats minska smittspridning, att kunskapen samt följsamheten till basala hygienrutiner har ökat, att situationen har förtydligat MAR-rollen, att nya arbetssätt förbättrat kommunikationen samt att man fått en tydlig prioriteringsordning.

De negativa följderna på patientsäkerheten är dock fler än de positiva, enligt rapporten. Exempel på negativ påverkan på patientsäkerheten är att icke-akuta åtgärder inklusive hjälpmedelsutprovning skjutits upp eller ställts in, att legitimerad personal inte kunnat finnas på plats för uppföljningar, att följsamhet till ordinationer minskat samt att uppskjutna förflyttningsutbildningar kan öka risken för olyckor i samband med förflyttning. Dessutom har patienter tvingats stanna på sina rum vilket innebär ökad risk för stillasittande, liggsår, blodproppar med mera. I och med att legitimerad personal också har hindrats av besöksförbud, finns också risk att hjälpbehov inte identifieras och att de äldre därmed inte fått åtgärder de är i behov av. Fler risker för patientsäkerheten som lyfts fram är att sjukfrånvaron hos legitimerad personal gör att rehabilitering och andra åtgärder senarelagts, att man riskerar att få en ökad vårdtyngd på sikt, att avvikelser rapporteras i mindre utsträckning, att rehabilitering tappas bort då fokus ligger på medicinska åtgärder, att sommarvikarier får en sämre introduktion, att risken för tillbud och olyckor ökar samt att friska äldre tappar i funktion på grund av inaktivitet i hemmet med mera.

Utifrån rapportresultaten vill Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter att regeringen ska ta ansvar för såväl rehabiliteringsskulden som patientsäkerheten. I en debattartikel i Dagens samhälle kräver förbunden bland annat att regeringen ska tillsätta en nationell samordnare med uppdrag att verka för jämlik och kunskapsbaserad rehabilitering och att regeringen ska förändra lagen så att funktionen MAR blir obligatorisk i samtliga kommuner.

Funktionen MAR finns i nuläget i cirka 85 av landets 290 kommuner. Totalt finns 78 MAR i Sverige då en del har ansvar för flera kommuner. Av dessa svarade 56 på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 72 procent. Förbunden planerar att göra en uppföljande enkät om sex månader.

Läs MAR-rapporten här!