Hur ser framtiden ut för fysioterapeuter? Med radioprogrammet ”Spanarna” som förlaga fick tre ledare under konferensen Fysioterapi 2021 uppdraget att utifrån trender i nuläget dra slutsatser om hur det ser ut om några år. Här följer korta sammandrag av vad de såg i kikaren.

Lise Lidbäck. Foto: Skärmdump från Fysioterapi 2021

Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuro
NULÄGET ”Personer med fysiska funktionsnedsättningar blir i dag allt mindre fysiskt aktiva än befolkningen i övrigt. Dessutom är de mer drabbade av ohälsa än andra. Flera studier visar att tillgång till rehab och träning har minskat jättemycket. Rehabilitering vid icke akuta kroniska diagnoser var redan före pandemin en bristvara. Så kan vi ju inte ha det! Men en god sak som pandemin fört med sig är att våra beslutsfattare äntligen har insett att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet måste prioriteras och tillföras resurser.”

SPANINGEN ”I framtiden är både hälsofrämjande insatser och rehab självklara i primärvårdens uppdrag. För att möta det ökade behovet av rehabilitering kommer många nya utbildningsplatser skapas för fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Fysioterapeuter kommer vara en självklar del i den nära vården, och det kommer vara precis lika naturligt att ha en fast fysioterapeutkontakt som en fast läkarkontakt. Och självklart har vi en MAR i varje kommun, och multiprofessionellt arbete finns över hela landet. De digitala rehabiliteringstjänsterna ökar, och digitaliseringen kommer föra med sig hälso-appar och annat som gör att vi medborgare kan vara betydligt mer engagerade i vår egen hälsa.”

Susanna Axelsson. Foto: Skärmdump från Fysioterapi 2021

Susanna Axelsson, generaldirektör på SBU*
NULÄGET ”Den brittiska motsvarigheten till SBU – NICE – har fingret på pulsen när det gäller hälso- och sjukvården. Deras nya strategi lyder ”Live well throughout life”. Forskningsfinansiären NIHR, även den brittisk men det hade kunnat vara vilken som helst, har också ett nytt motto: ”Best research for best health”. De kommer från och med nu prioritera ansökningar om forskning som är patientorienterad, och forskning om preventiva insatser. Och svenska regeringens budgetproposition för nästa år tar upp behovet av att förebygga livsstilsrelaterade hälsoproblem och vikten av att minska hälsoklyftorna i befolkningen.”

SPANINGEN ”Forskning inom fysioterapeuternas kliniska områden kommer få stor betydelse för utveckling av välfärden i framtiden. Jag har läst ert forskningspolitiska program. Där står det att kunskapsområdet är starkt kopplat till hälsa och livskvalitet, att forskning inom fysioterapi bidrar till kunskap om prevention för bland annat folksjukdomar, och att forskning inom fysioterapi möter samhällets behov. Så jag vill uppmana er att fortsätta stärka era forskningsmiljöer för att kunna bygga evidens. Övertyga forskningsfinansiärerna om ert unika utgångsläge för att kunna besvara välfärdens frågor och bidra till patienternas och allmänhetens behov!”

Emma Spak. Foto: Skärmdump från Fysioterapi 2021

Emma Spak, chef på SKR*:s sektion för hälso- och sjukvård
NULÄGET ”Pandemin har gett oss många nya insikter. Vi har bland annat sett vinsten av att jobba mer proaktivt, personer som jobbar med folkhälsofrågor har sällan varit så efterfrågade som under pandemin. Vi har också blivit akut medvetna om vår ojämlikhet. De som drabbats svårast av covid-19 är personer som redan innan hade ett sämre hälsotillstånd och som redan löpte större risk att drabbas av andra problem. En sak jag hörde från en vaccinsamordnare var att man har tvingats tänka utanför boxen och hittat nya kontakter i civilsamhället, och att de kontakterna vill man ha kvar eftersom de kan hjälpa oss att verkligen komma åt en del av hälsoutmaningarna i de områden där vi hittills inte har nått ut. Där tror jag det är extra viktigt att fysioterapeuter är med och blir ledande.”

SPANINGEN ”Min framtidsspaning är att vi kommer ta vara på erfarenheterna av den här krisen och verkligen jobba mer med hälsan i fokus och att vi jobbar mer hälsofrämjande, både för att klara nästa kris och för att klara våra stora utmaningar framåt. Hälsan kommer att bli viktigare för forskningen – dels ur ett patientperspektiv, dels ur sjukvårdsperspektiv och då med stort fokus på att jobba ihop med civilsamhället.”

*SBU: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SKR: Sveriges kommuner och regioner