Örebro universitet söker en universitetslektor/universitetsadjunkt i medicin med inriktning mot fysiologi och anatomi för tillsvidareanställning vid Institutionen för Hälsovetenskaper.

Bakgrund
Vid Institutionen för hälsovetenskaper (HV) bedrivs undervisning och forskning inom bland annat medicin, arbetsterapi och idrottsfysiologi. Institutionen erbjuder attraktiva utbildningar med inriktning på hälsa och lärande, såsom professionsutbildningarna arbetsterapeutprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet med två inriktningar (fysiologi och laboratoriemedicin) och röntgensjuksköterskeprogrammet. HV erbjuder även magister- och masterprogram inom ovan nämnda professionsområden. Professionsutbildningarna innefattar ämnet medicin, där anatomi och fysiologi utgör en viktig del av ämnesområdet.

Vi söker nu en medarbetare med kompetens inom fysiologi och anatomi med ett starkt engagemang i undervisning och forskning, för att förstärka, utveckla och bedriva undervisning och forskning inom medicinämnet. Institutionen genomför just nu ett pedagogiskt utvecklingsarbete gällande anatomiundervisning, både lokal- och metodmässigt, och personen vi söker kommer bli en av den gruppen som bedriver det arbetet.

Denna anställning är utlyst som universitetslektor/universitetsadjunkt. Det innebär att om det inte finns någon sökande som uppfyller kraven för behörighet som lektor är vi öppna för att anställa en kvalificerad person som uppfyller behörighet och bedömningsgrunder för adjunkt.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning och forskning, samt därtill hörande samverkan. Undervisningen sker på samtliga utbildningsnivåer och förutsätter samverkan med enhetens kollegium, andra enheter/institutioner samt kliniska verksamheter. I arbetsuppgifterna ingår omfattande undervisningsansvar för såväl teoretiska som laborativa kursmoment inom framför allt fysiologi och anatomi vid program inom Enheten för medicinsk diagnostik samt i viss utsträckning vid arbetsterapeutprogrammet, likväl vid andra program både inom och utanför institutionen.

Undervisningen omfattar även handledning av studenter på både grund- och avancerad nivå. Dessutom ingår att delta i utveckling av såväl kurser som program på grund- och avancerad nivå, kurs- och examinatorsansvar för kurser inom olika program samt att bedriva självständig forskning och utveckla forskningssamverkan inom området fysiologi. Det ingår även administration och kompetensutveckling i anställningen.

Som universitetsadjunkt ägnar du huvudsakligen din arbetstid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt ska även bidra till universitetets utveckling.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder
Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning.

Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet (gäller för anställning som universitetslektor)
Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskapliga meriter och visas genom självständiga forskningsinsatser, fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen och etablering i forskarsamhället. Erkännande styrks vidare av förmågan att planera, administrera, leda och utveckla egen forskning.

Docentkompetens är meriterande.

Vetenskaplig skicklighet innefattar också huvudmannaskap/medsökande för forskningsanslag erhållna i konkurrens samt erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag.

Pedagogisk skicklighet
Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten för en universitetslektor ska visas genom bredd och omfattning av olika arbets- och undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå, inklusive erfarenhet av individuell handledning. Skickligheten visas även genom förmåga att utveckla, planera, genomföra och utvärdera undervisnings- och examinationsformer samt förmåga att bidra till pedagogiskt utvecklingsarbete så som att utveckla undervisningsmaterial, läromedel och/eller styrdokument för undervisningen.

Pedagogisk skicklighet visas även utifrån pedagogiskt ledarskap såsom kursansvar etc. på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå. Även förmåga till forskningsanknytning och bidrag till ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning bedöms som pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten för en universitetsadjunkt ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Du som sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Övriga bedömningsgrunder
Yrkesbakgrund som legitimerad fysioterapeut, biomedicinsk analytiker med inriktning fysiologi, läkare eller arbetsterapeut är ett krav.
Erfarenhet av undervisning i ämnet på högskolenivå är meriterande samt uppvisande av en grund för meritering inom forskning. För att kunna fullgöra den undervisning som ingår i tjänsten krävs en djup men samtidigt bred ämnesmässig kompetens inom fysiologi och anatomi. Därtill är kompetens inom patofysiologi meriterande.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning på högskola/universitet eller inom annan verksamhet.
Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och engelska. Därutöver kräver arbetsuppgifterna att du har datavana och förmåga att organisera flera parallella pågående processer.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Därtill fäster vi stor vikt vid ansvarstagande och hög närvarograd i verksamheten.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för och engagemang i pedagogiska frågor, utvecklingsarbete samt forskning. Vi ser positivt på sökande med forskningsambitioner.

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare
Ämnesområdet för anställningen: Medicin
Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av:
Jessica Montero; 019–30 39 19, e-post: jessica.montero@oru.se
Lis Sjöberg; 019-30 35 85, e-post: lis.sjoberg@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Ansök här: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobbannons/?jid=20240201

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj (för anställning som universitetslektor)
• Publikationslista (för anställning som universitetslektor)
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat, för anställning som universitetslektor)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-08-19. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när eventuella sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.


Arbetsplats: Örebro universitet
Yrkesroll: lektor/adjunkt i medicin
Sista ansökan: 19 augusti 2024
Anställningsform: Tillsvidare