STARTKONTAKTOM OSSARKIVANNONSERA
NYHETERDEBATTFORSKNINGLEDARE
NYHETER
Profilen
Klinik & praktik
Reportaget
Forskning & utbildning
Avhandlingar

Aktuellt om forskning & utbildning

Bild
På en workshop om KOL-webben fick deltagarna lära sig hur verktyget kan användas.

Digital teknik och e-hälsa gavs stor plats under Fysioterapi 2017

2017-11-01 (Text och foto: Lois Steen och Agneta Persson)
Fysioterapeuternas största konferens Fysioterapi 2017 lockade 1 500 fysioterapeuter från hela landet och erbjöd en mängd föreläsningar, workshops, kortare föredrag och heldagsutbildningar, samt en myllrande utställning.

De tre konferensdagarnas innehåll handlade bland annat om följsamhet till fysisk aktivitet och träning vid olika sjukdomar, arbete för migranters hälsa, förbättringskunskap, framåtblickar om professionens roll i framtiden, fysioterapi vid akillesruptur, hur handledare kan öka studenters förmåga till kliniskt resonemang, hur yoga kan användas som kompletterande behandling vid ländryggssmärta, dansinterventioner för ökad hälsa hos ungdomar och mycket mer.
Ett av konferensens stora teman var digital teknik och e-hälsa. Här fick bland annat KOL-webben mycket uppmärksamhet i föredrag och workshops. KOL-webben (kolwebben.se) är ett verktyg som både är till för att underlätta för personal som jobbar med KOL-patienter, och för dem som lever med KOL samt deras anhöriga.
– För sjukgymnaster inom primärvården ligger det ett stort fokus på det muskuloskeletala, sa Malin Tistad, med dr, leg sjukgymnast som varit med och jobbat fram verktyget. Men det brister i kunskapen om KOL-patienterna. Hur mycket vågar man till exempel pusha dem när de tränar?

Här kan KOL-webben bidra med mer kunskap, berättade Malin Tistad. Under fliken ”Jag jobbar i sjukvården” finns information om fysisk aktivitet, med allt ifrån hur man bedömer patientens fysiska kapacitet och vilka säkerhetsfaktorer man ska tänka på inför och under träning, till konkreta exempel på muskelstärkande övningar, balansövningar och fysisk aktivitet vid exacerbation - alltså perioder då sjukdom och symtom förvärras.
Patienterna kan i sin tur skapa personliga träningsprogram utifrån en bank av instruktionsfilmer om till exempel trappträning, dammsugning och pysandning. I alla filmer medverkar dessutom personer med KOL så att användarna ska kunna känna igen sig. Här finns också information om sjukdomen och hur lungorna fungerar.

Så hur mycket nytta gör KOL-webben då? En utvärdering som gjorts efter tre månader visade att patienter som fått tillgång till verktyget också ökat sin fysiska aktivitet. De hade också fått mer kunskap för att kunna vara mer fysisk aktiva, använda olika andningstekniker och tekniker för att mobilisera slem.
Totalt hade 95 procent besökt KOL-webben minst en gång. 45 procent av tiden spenderades på sidor relaterade till fysisk aktivitet, 27 procent på sjukdomsspecifika sidor och 12 procent på filmer.
– Digital teknik kan inte ersätta vanlig vård, men den kan komplettera, sa André Nyberg, med dr, leg fysioterapeut som också varit med och tagit fram KOL-webben.
Webbens innehåll bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Vård vid astma och KOL, samt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer. Verktyget kommer inom kort även att utökas och anpassas efter hemvårdens behov.

Fotnot: Mer om KOL-webben och en mängd andra ämnen kommer i nästa nummer av Fysioterapi 14 december. Där ägnar vi totalt 14 sidor åt referat från konferensen.

Länk till KOL-webben
Bild
Charlotte Chruzander i samtal om elevhälsa på WCPT:s kongress. (FOTO: Helena Pepa)

Sverige lyfte barns hälsa och HBTQ-frågan på världskongress

2017-08-14 (Text: Lois Steen)
Världskongressen i Sydafrika i juli var en smältdegel av kunskapsutbyten, diskussioner och kollegiala möten. Förbundet satsade på att lyfta upp fysisk aktivitet för barn och unga, fysioterapins roll inom elevhälsan och HBTQ-frågan på agendan.

Varje värdland för en världskongress brukar inspirera de deltagande fysioterapeuterna på unika sätt. En nyhet i Kapstaden i Sydafrika i juli var indaba, en traditionell afrikansk mötesform. Kärnan i indaba är att alla deltagare ska ges möjlighet att beskriva ett problems natur och bidra med sina egna perspektiv och erfarenheter för att lösa det.

Den svenska delegationen från Fysioterapeuterna tog tillfället i akt och anordnade en indaba-session på ämnet Physiotherapy and well-being of children – the role of Physiotherapist in school healthcare med utgångspunkt från ett konsensuttalande av förbunden i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.
– Vårt gemensamma uttalande kom till för att belysa betydelsen av fysioterapeuters kompetens och att vi är en central profession när det gäller barn och ungas hälsa, berättar Helena Pepa, förbundsdirektör på Fysioterapeuterna.
– Alltför få barn och unga är idag fysiskt aktiva på en hälsosam nivå vilket riskerar att leda till ohälsa senare i livet. Detta är en av samhällets största utmaningar, säger förbundets hälso- och sjukvårdstrateg Charlotte Chruzander, som var nöjd med seminariet.
– Det var ett intressant och avspänt sätt att mötas och ha en informell diskussion om ett problem och gemensamt försöka finna en lösning. Jag tror att fler som annars förblir tysta vågade yttra sig. Under det här tillfället satt fysioterapeuter från fyra olika världsdelar och samtalade om barns hälsa i stort och om elevhälsan i synnerhet, det var givande!

Ett område som togs upp för första gången någonsin vid en WCPT-kongress var HBTQ-perspektivet i hälso- och sjukvården. Fysioterapeuternas förhandlingschef Dolores Kandelin Mogard, som är förbundets expert på området, deltog i ett panelsamtal med fysioterapeuter från Australien, Storbritannien, Canada och USA.
– Det här var ett banbrytande seminarium eftersom HBTQ-frågan aldrig tidigare lyfts på en världskongress inom WCPT. Att det överhuvudtaget genomfördes är unikt och ett första steg som kan öka kunskapen om HBTQ-patienter som befinner utanför heteronormen. Öppenheten och ett inkluderande förhållningssätt behövs också för att fysioterapeuter som lever i ett HBTQ-sammanhang ska kunna visa vilka de är, utan rädsla, säger Dolores Kandelin Mogard.

I många länder är det fortfarande förknippat med stora svårigheter att leva i en samkönad relation och i somliga länder kan det till och med innebära dödstraff att vara den man är.
Det är också ett skäl till att det i panelen endast var representanter från västvärlden.
– Seminariet lockade mycket folk och diskussionerna var livliga, och många deltagare uttryckte att HBTQ-frågan är viktigt för WCPT att arbeta vidare med, berättar Dolores Kandelin Mogard.
– Jag hoppas att det här seminariet kan utgöra en murbräcka som för upp frågan på agendan för fysioterapeuter i hela världen, så att fler får möjlighet att leva öppet. Det är också en patientsäkerhetsfråga; att inte ha ett inkluderande förhållningssätt kan få konsekvenser för behandlingsrelationen mellan fysioterapeut och patient.

Den svenska delegationen upplevde också att attityderna gällande arbete med levnadsvanor hade förändrats.
– Tidigare har hälsofrämjande setts som ett udda område på världskongressen, men denna gång var det en central fråga! Många programpunkter berörde hur fysioterapeuter kan arbeta med levnadsvanor generellt men även mer specifikt för patienter med olika funktionsnedsättningar, säger Helena Pepa.
Många deltagare visade intresse för det material som tagits fram inom förbundets Levnadsvaneprojekt, berättar hon.
– Fast vårt material är på svenska, ville fysioterapeuter från olika länder ha det, bland annat ville en sydafrikansk fysioterapeut med ett nytt ministeruppdrag inom området översätta det.
Även FYSS väckte mycket uppmärksamhet och en översättning av den nya utgåvan efterfrågades av många.

Nästa världskongress sker i Geneve i Schweiz, 10-13 maj 2019.


Nederländska fysioterapeuter besökte ”ergonomins hemland”

2016-11-17 (Text: Lois Steen)
Fysioterapeuternas ergonomisektion mötte nyligen ett 20-tal kollegor från sin nederländska motsvarighet, som ville besöka ”the homeland of ergonomics”.

KUNSKAPSUTBYTE Tidigare i höst mötte en grupp från Nederländska fysioterapeutförbundets ergonomisektion svenska kollegor inom Fysioterapeuternas ergonomisektionen. De nederländska ergonomerna besökte Volvos företagshälsovård i Trollhättan och Kinnarps möbelfabrik i Skillingaryd innan de kom till Lunds universitet för ett gemensamt kunskapsutbyte.
– De firade sitt 25-års jubileum med att besöka Sverige, som de kallar ”The homeland of ergonomics”, berättar Kjerstin Stigmar, utbildningsansvarig i sektionen. Hon är också med dr, leg sjukgymnast och ergonom vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet, som stod för studiebesökets vetenskapliga program. Under mötet framkom en del likheter och skillnader i hur fysioterapeuter inom företagshälsovård och ergonomi tar sig an ökad sjukfrånvaro och arbetsrelaterad ohälsa.
– Våra länder brottas med likartade problem, men i Nederländerna har man valt en radikal väg för att få arbetsgivare att ta mer ansvar för sjukfrånvaron. Bland annat måste arbetsgivaren betala sjuklön i två år, vilket är extremt mycket i jämförelse med svenska arbetsgivare som bara betalar sjuklön i två veckor, säger Kjerstin Stigmar.
En positiv effekt av reformen, enligt den nederländska ergonomen Niels Veldhuijzen som föreläste, är att när arbetsgivare tar mer ansvar förebyggande och rehabilitering minskar sjukfrånvaron. Negativa effekter är att arbetsgivarnas vilja att anställa har minskat och att en del kringgår bestämmelserna via bemanningsföretag och projektanställningar.
– Det var intressant att få detta inspel i denna tid när det i Sverige hörs protester när någon veckas längre arbetsgivarinträde föreslås. Det borde finnas en optimal reform där arbetsgivare krävs på mer ansvar utan att det blir så smärtsamt att anställningsviljan påverkas, reflekterar Kjerstin Stigmar efteråt.
Likheter finns dock i ländernas välutbyggda socialförsäkringssystem även om Sverige har en försäkringskassa medan Nederländerna har flera.
– Dessutom arbetar de oftare som enskilda konsulter medan vår företagshälsovård är mer teambaserad, säger Kjerstin Stigmar.
Direkt efteråt fick Ergonomisektionen en inbjudan att göra ett liknande studiebesök i Nederländerna.
– Vi är väldigt välkomna dit, men vi får se när det kan bli av.

Evidensbristen i kommuner är oacceptabel

2016-11-07 (Text & foto: Lois Steen)
En ny enkät visar att fysioterapeuter inte får tag i aktuell evidens på jobbet. Kommunanställda har det särskilt svårt. Oacceptabelt, tycker Birgit Rösblad, FoU-chef på Fysioterapeuterna, som gjort den aktuella kartläggningen.

KUNSKAPSSTÖD Via en enkät har Fysioterapeuterna kartlagt medlemmarnas möjligheter att upprätthålla sin kompetens och vilka kunskaps- och beslutsstöd de använder i vardagen. Enkäten skedde i maj och juni 2016 och besvarades av 3854 personer. I enkäten fick de svarande skatta sin möjlighet att upprätthålla sin kompetens på en skala från 1 (inte alls) till 5 (i mycket hög grad). Det fanns tydliga skillnader mellan olika verksamheter. Statligt anställda och egenföretagare skattade i genomsnitt 4, 0 respektive 4, 2. Inom landsting/regioner var siffran 3, 4 och hos privatanställda 3, 5. Allra sämst såg det ut i kommunerna, där var medelvärdet bara 2, 6.
– De fysioterapeuter som svarat på enkäten tar inte lätt på det egna ansvaret att hålla sig ajour med aktuell evidens. De vet vad det innebär att ha ett legitimationsyrke och att det ställs höga krav i hälso- och sjukvårdslagen. Men för många ges det i inga rimliga möjligheter att leva upp till kraven, säger Birgit Rösblad.

Hon lyfter fram en kommentar ur enkäten som belyser detta: ”... många kommuner ligger långt efter vad gäller evidensbaserad vård, vetenskapliga artiklar och fortbildning för HSL- personal generellt. På min arbetsplats är det helt omöjligt att få tag på en vetenskaplig artikel”
– Det är oacceptabelt att kollegor inte kommer åt vetenskapliga artiklar! Likaså att våra studenter lär sig hur de ska jobba evidensbaserat och sedan kommer ut i ett arbetsliv där de inte kan få tillgång till aktuell kunskap, säger Birgit Rösblad.

Många svarande efterlyser en bättre struktur och ett ökat stöd för sin kunskapsutveckling hos verksamhetsledningen. För en del fysioterapeuter är problemet inte främst att man saknar access till databaser, utan att det är svårt att hitta relevant kunskap, förklarar Birgit Rösblad
– Många efterfrågar en nationell portal där kunskap finnas samlad och organiserad och anpassad för klinikerns behov.

En vanlig åsikt som uttrycktes var att tillgängliga riktlinjer inte ger det professionella stöd som fysioterapeuter behöver.
– Multiprofessionella riktlinjer och vårdprogram är ofta för generella när det gäller fysioterapeutiska insatser för att ge professionen stöd i val av insats, säger Birgit Rösblad.

Ett tungt skäl till att kartläggningen skett just i år att kunna ge utredarna för regeringens Kunskapsstödsutredning en tydlig bild av hur fysioterapeuter använder kunskapsstöd i sitt patientarbete, berättar Birgit Rösblad.
– Vi har presenterat resultaten för regeringens utredare, de tar med dem i sitt fortsatta arbete.
Förbundet har även lämnat resultaten till en annan statlig utredning av vikt: Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
– Allt mer sjukvård för äldre multisjuka läggs ut i kommunerna, då måste verksamheterna också ha kompetens för att ta emot dem, säger Birgit Rösblad.

Läs hela rapporten om kunskapsstöd här!
Bild

Första specialisten inom veterinärmedicin godkänd

2016-11-07 (Text: Agneta Persson)
Ann Essner från Sandviken är den första fysioterapeuten som har blivit godkänd som specialist inom veterinärmedicin.

SPECIALIST Naturligtvis jätteskoj – men också jätteviktigt för hela området. Så kommenterar Ann Essner att hon blivit den första specialisten enligt specialistordningen för fysioterapeuter inom veterinärmedicin som inrättades den 26 augusti i år. Av fyra ansökningar godkändes en.– Det är så vedertaget att veterinärer kan bli specialister, säger hon. Att fysioterapeuter nu också kan bli det handlar om att kvalitetssäkra vår profession. Vi behöver kollegor som kan handleda varandra och utbilda andra. Just nu har jag till exempel två kollegor som också är intresserade av att bli specialister. Ann Essner jobbar till vardags på Evidensia Djurkliniken Gefle i Gävle men är också deltidsdoktorand vid Institutionen för neurovetenskap, enheten för fysioterapi, Uppsala universitet. Där tittar hon på undersöknings- och mätmetoder som går att använda vid fysioterapi för hundar som till exempel har artros.

BildFysioterapi, Fysioterapeuterna, Box 3196, 10363 Stockholm.
Besöksadress: Vasagatan 48, 3 tr
Tel: 08-56706100

e-post: fysioterapi@fysioterapeuterna.se