STARTKONTAKTOM OSSARKIVANNONSERA
NYHETERDEBATTFORSKNINGLEDARE
NYHETER
Profilen
Klinik & praktik
Reportaget
Forskning & utbildning
Avhandlingar

Aktuellt om forskning & utbildning

Nederländska fysioterapeuter besökte ”ergonomins hemland”

2016-11-17 (Text: Lois Steen)
Fysioterapeuternas ergonomisektion mötte nyligen ett 20-tal kollegor från sin nederländska motsvarighet, som ville besöka ”the homeland of ergonomics”.

KUNSKAPSUTBYTE Tidigare i höst mötte en grupp från Nederländska fysioterapeutförbundets ergonomisektion svenska kollegor inom Fysioterapeuternas ergonomisektionen. De nederländska ergonomerna besökte Volvos företagshälsovård i Trollhättan och Kinnarps möbelfabrik i Skillingaryd innan de kom till Lunds universitet för ett gemensamt kunskapsutbyte.
– De firade sitt 25-års jubileum med att besöka Sverige, som de kallar ”The homeland of ergonomics”, berättar Kjerstin Stigmar, utbildningsansvarig i sektionen. Hon är också med dr, leg sjukgymnast och ergonom vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet, som stod för studiebesökets vetenskapliga program. Under mötet framkom en del likheter och skillnader i hur fysioterapeuter inom företagshälsovård och ergonomi tar sig an ökad sjukfrånvaro och arbetsrelaterad ohälsa.
– Våra länder brottas med likartade problem, men i Nederländerna har man valt en radikal väg för att få arbetsgivare att ta mer ansvar för sjukfrånvaron. Bland annat måste arbetsgivaren betala sjuklön i två år, vilket är extremt mycket i jämförelse med svenska arbetsgivare som bara betalar sjuklön i två veckor, säger Kjerstin Stigmar.
En positiv effekt av reformen, enligt den nederländska ergonomen Niels Veldhuijzen som föreläste, är att när arbetsgivare tar mer ansvar förebyggande och rehabilitering minskar sjukfrånvaron. Negativa effekter är att arbetsgivarnas vilja att anställa har minskat och att en del kringgår bestämmelserna via bemanningsföretag och projektanställningar.
– Det var intressant att få detta inspel i denna tid när det i Sverige hörs protester när någon veckas längre arbetsgivarinträde föreslås. Det borde finnas en optimal reform där arbetsgivare krävs på mer ansvar utan att det blir så smärtsamt att anställningsviljan påverkas, reflekterar Kjerstin Stigmar efteråt.
Likheter finns dock i ländernas välutbyggda socialförsäkringssystem även om Sverige har en försäkringskassa medan Nederländerna har flera.
– Dessutom arbetar de oftare som enskilda konsulter medan vår företagshälsovård är mer teambaserad, säger Kjerstin Stigmar.
Direkt efteråt fick Ergonomisektionen en inbjudan att göra ett liknande studiebesök i Nederländerna.
– Vi är väldigt välkomna dit, men vi får se när det kan bli av.

Evidensbristen i kommuner är oacceptabel

2016-11-07 (Text & foto: Lois Steen)
En ny enkät visar att fysioterapeuter inte får tag i aktuell evidens på jobbet. Kommunanställda har det särskilt svårt. Oacceptabelt, tycker Birgit Rösblad, FoU-chef på Fysioterapeuterna, som gjort den aktuella kartläggningen.

KUNSKAPSSTÖD Via en enkät har Fysioterapeuterna kartlagt medlemmarnas möjligheter att upprätthålla sin kompetens och vilka kunskaps- och beslutsstöd de använder i vardagen. Enkäten skedde i maj och juni 2016 och besvarades av 3854 personer. I enkäten fick de svarande skatta sin möjlighet att upprätthålla sin kompetens på en skala från 1 (inte alls) till 5 (i mycket hög grad). Det fanns tydliga skillnader mellan olika verksamheter. Statligt anställda och egenföretagare skattade i genomsnitt 4, 0 respektive 4, 2. Inom landsting/regioner var siffran 3, 4 och hos privatanställda 3, 5. Allra sämst såg det ut i kommunerna, där var medelvärdet bara 2, 6.
– De fysioterapeuter som svarat på enkäten tar inte lätt på det egna ansvaret att hålla sig ajour med aktuell evidens. De vet vad det innebär att ha ett legitimationsyrke och att det ställs höga krav i hälso- och sjukvårdslagen. Men för många ges det i inga rimliga möjligheter att leva upp till kraven, säger Birgit Rösblad.

Hon lyfter fram en kommentar ur enkäten som belyser detta: ”... många kommuner ligger långt efter vad gäller evidensbaserad vård, vetenskapliga artiklar och fortbildning för HSL- personal generellt. På min arbetsplats är det helt omöjligt att få tag på en vetenskaplig artikel”
– Det är oacceptabelt att kollegor inte kommer åt vetenskapliga artiklar! Likaså att våra studenter lär sig hur de ska jobba evidensbaserat och sedan kommer ut i ett arbetsliv där de inte kan få tillgång till aktuell kunskap, säger Birgit Rösblad.

Många svarande efterlyser en bättre struktur och ett ökat stöd för sin kunskapsutveckling hos verksamhetsledningen. För en del fysioterapeuter är problemet inte främst att man saknar access till databaser, utan att det är svårt att hitta relevant kunskap, förklarar Birgit Rösblad
– Många efterfrågar en nationell portal där kunskap finnas samlad och organiserad och anpassad för klinikerns behov.

En vanlig åsikt som uttrycktes var att tillgängliga riktlinjer inte ger det professionella stöd som fysioterapeuter behöver.
– Multiprofessionella riktlinjer och vårdprogram är ofta för generella när det gäller fysioterapeutiska insatser för att ge professionen stöd i val av insats, säger Birgit Rösblad.

Ett tungt skäl till att kartläggningen skett just i år att kunna ge utredarna för regeringens Kunskapsstödsutredning en tydlig bild av hur fysioterapeuter använder kunskapsstöd i sitt patientarbete, berättar Birgit Rösblad.
– Vi har presenterat resultaten för regeringens utredare, de tar med dem i sitt fortsatta arbete.
Förbundet har även lämnat resultaten till en annan statlig utredning av vikt: Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
– Allt mer sjukvård för äldre multisjuka läggs ut i kommunerna, då måste verksamheterna också ha kompetens för att ta emot dem, säger Birgit Rösblad.

Läs hela rapporten om kunskapsstöd här!
Bild

Första specialisten inom veterinärmedicin godkänd

2016-11-07 (Text: Agneta Persson)
Ann Essner från Sandviken är den första fysioterapeuten som har blivit godkänd som specialist inom veterinärmedicin.

SPECIALIST Naturligtvis jätteskoj – men också jätteviktigt för hela området. Så kommenterar Ann Essner att hon blivit den första specialisten enligt specialistordningen för fysioterapeuter inom veterinärmedicin som inrättades den 26 augusti i år. Av fyra ansökningar godkändes en.– Det är så vedertaget att veterinärer kan bli specialister, säger hon. Att fysioterapeuter nu också kan bli det handlar om att kvalitetssäkra vår profession. Vi behöver kollegor som kan handleda varandra och utbilda andra. Just nu har jag till exempel två kollegor som också är intresserade av att bli specialister. Ann Essner jobbar till vardags på Evidensia Djurkliniken Gefle i Gävle men är också deltidsdoktorand vid Institutionen för neurovetenskap, enheten för fysioterapi, Uppsala universitet. Där tittar hon på undersöknings- och mätmetoder som går att använda vid fysioterapi för hundar som till exempel har artros.

BildFysioterapi, Fysioterapeuterna, Box 3196, 10363 Stockholm.
Besöksadress: Vasagatan 48, 3 tr
Tel: 08-56706100

e-post: fysioterapi@fysioterapeuterna.se