STARTKONTAKTOM OSSARKIVANNONSERA
NYHETERDEBATTFORSKNINGLEDARE
START

Äldre nyheter

Infekterad LOV-fråga lyfts ur utredning

2015-11-05
Regeringen backar nu om att stoppa den fria etableringsrätten för privata vårdcentraler.
Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes av den borgerliga regeringen och tvingar landstingen att acceptera att privata vårdcentraler etablerar sig. S gick till val på att tvånget skulle avskaffas inom äldreomsorgen, och förra året enades regeringen och Vänsterpartiet om att bland annat avskaffa LOV för att få bort vinster i välfärden. Men propositionen med förslaget fick dras tillbaka förra året efter hård kritik av Lagrådet. Frågan hamnade i stället i Välfärdsutredningen som leds av Ilmar Reepalu (S). Men politiska låsningar och motstånd i riksdagen gör att regeringen nu har valt att helt lyfta bort frågan ur utredningen. Slutbetänkandet ska utredaren komma med i slutet av 2016.

MS-forskande fysioterapeut fick Neuroförbundets stipendium

2015-10-25
Fysioterapeuten Marie Kierkegaard har fått 2015 års stipendium ur Neuroförbundets fond. Stipendiet på 300 000 kronor delades ut i samband med Fysioterapi2015, som just avslutats i Stockholm.
Marie Kierkegaard får stipendiet för sin forskning om högintensiv träning för personer med MS, ett fält som tills nu inte har studerats i så stor utsträckning. Hittills har en pilotstudie genomförts som visade att patienterna, förutom att de blev starkare, även mådde bättre psykisk, blev mindre trötta och fick bättre värden för inflammationsmarkörer.
- Det är spännande resultat och vi vill nu gå vidare med en kontrollerad randomiserad multicenterstudie i fem landsting, säger Marie Kierkegaard som är forskarassistent vid Karolinska Institutet.
Pilotstudien belönades med ett pris vid fysioterapeuternas världsorganisation WCPT:s kongress i Singapore i våras. Forskningen sker i en forskargrupp ledd av Lotta Ytterberg, Sektionen för fysioterapi vid Karolinska Institutet.

Läs mer och se bilder från prisutdelningen

Norrbackaskolan i Sundsvall fick Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2015

2015-10-23
Igår delades det nyinstiftade Fysioterapeuternas Kvalitetspris ut för första gången. Till vinnare utsågs Norrbackaskolan i Sundsvall, som anställt en fysioterapeut för att ansvara för motorikundervisningen för elever i grundsärskola med inriktning träningsskola.
Motoriken är grundsten inom alla undervisningsområden på skolan och fysioterapeuten Linda Bäck Norrman har arbetat systematiskt med motorisk kartläggning och motoriska GAS-mål kopplade till läroplanen inskrivna i elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP). Elever och föräldrar är delaktiga i arbetet och metoden med kartläggningar och GAS-mål har spillt över till andra ämnen i skolan. Eleverna har på kort tid gjort stora motoriska framsteg vilket ökat deras delaktighet på många sätt.
Prisutdelningen skedde i samband med Fysioterapi2015 som pågår i Stockholm. Prissumman är på 25 000 kronor.
- Prissumman ska vi använda till något kul, lovade rektor Gunilla Colldén vid prisceremonin.

Läs mer om priset och vinnarna

Dramatiskt för kommuner och landsting

2015-10-09
Kommunsektorns ekonomi är i ett mycket svårt läge skriver SKL i sin "Ekonomirapporten" som presenterades igår. Allt fler äldre, en snabb befolkningstillväxt som en följd av flyktingkrisen samt ökade kostnader och investeringsbehov gör att kommunernas ekonomi ansträngs.
Trots att BNP växer med drygt tre procent och att sysselsättning och skatteunderlag utvecklas positivt bedömer SKL att resultaten i både kommuner och landsting kommer att försämras. Även om det sammantagna ekonomiska resultatet är positivt brottas många kommuner och nästan alla landsting och regioner med underskott. Skatteunderlaget räcker inte för att täcka ökade krav inom vård, skola och omsorg samt de stora investeringsbehov som finns. SKL vill hellre se mer generella än riktade statsbidrag och bättre framförhållning för att kunna nyttja resurserna där de bäst behövs.

Tre gånger fler akademiker på 25 år

2015-09-30
Var fjärde person på svensk arbetsmarknad är i dag akademiker. De senaste 25 åren har antalet tredubblats och kvinnorna dominerar nu på våra lärosäten. Det visar Sacos nya kartläggning av akademikernas arbetsmarknad.
Sacos djupundersökning av akademikernas situation på arbetsmarknaden bjuder på några insikter: Var fjärde person, eller 1,5 miljoner personer på svensk arbetsmarknad är idag akademiker. Och inget tyder på att arbetsmarknaden skulle vara mättad. Akademikerna har en arbetslöshet på 3,6 procent i åldersgruppen 25-64 år, att jämföra med den totala arbetsmarknadens 6,4 procent. Men det variera stort inom akademikergruppen mellan olika utbildningsområden. Inom konst och media är nästan 10 procent arbetslösa medan arbetslösheten för akademiker inom vård och omsorg har en arbetslöshet på 1,7 procent. För fysioterapeuter ligger den på 0,3 procent.

Läs hela Sacos rapport

Svenskt avtryck i WCPT:s programkommitte

2015-09-24
Den 2-4 juli 2017 hålls världsorganisation WCPT:s nästa kongress, denna gång i Sydafrika. Redan nu börjar planeringen och idag offentliggjordes den kommitté som ansvarar för det vetenskapliga programmet. Kommittén innehåller en representant från varje region, en från undergrupperna (subgroups) och en från värdlandet.
Europa representeras av svenska Charlotte Häger, professor i fysioterapi vid Umeå universitet. Hon var även med i den vetenskapliga kommittén vid senaste kongressen som höll i Singapore i maj i år.
Även enskilda fysioterapeuter från medlemsorganisationerna uppmanas att påverka kongressens innehåll via organisationens hemsida, så ta chansen!

Läs mer och påverka kongressinnehållet.

Fysioterapeuterna skänker 20 000 till flyktinghjälp

2015-09-14
Med anledning av det rådande flyktingläget har förbundet Fysioterapeuternas förbundsstyrelse beslutat ge en gåva på 20 000 kronor till Läkare utan gränsers arbetet med utsatta flyktingar. Flera andra fackförbund, bland annat Fysioterapeuternas avtalsförhandlingspartner Vårdförbundet, har också gett gåvor till hjälporganisationer. Vill du också bidra? Se till att den organisation du väljer att stödja har ett 90-konto så att pengarna går till det som utfästs.

Läs mer om gåvan på Stefan Jutterdals blogg

Årets fysioterapeut 2015 utsedd

2015-09-08
Till Årets fysioterapeut 2015 utsågs idag, på Internationella Fysioterapins Dag, professor Margareta Emtner. Hon är verksam vid Uppsala Universitet och har särskilt forskat kring patienter med astma och KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom).
I motiveringen framhålls "hennes engagerande och framåtblickande arbete som bidragit till att förbättra hälsan och livskvaliteten för två eftersatta och växande patientgrupper, personer med astma och KOL".
Utmärkelsen delas ut av Fysioterapeuternas förbundsstyrelse, som tillsammans med en jury väljer ut pristagaren bland de nominerade kandidaterna. Sammanlagt tolv fysioterapeuter var i år nominerade.
Priset består av ett diplom och en prissumma på 25000 kronor.

Läs mer om priset Årets Fysioterapeut

Ny upphandlingsmyndighet sjösatt

2015-09-02
Den 1 september invigdes Upphandlingsmyndigheten, en ny myndighet med målet att utveckla den offentliga upphandlingen. Offentlig upphandling omsätter minst 600 miljarder per år. Myndigheten ska arbeta proaktivt för att stötta myndigheter och leverantörer, och verka för en rättssäker effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna. Generaldirektör för den nya myndigheten är Ann-Christin Nykvist. Hon kommer närmast från Statens tjänstepensionsverk (SPV), där hon varit generaldirektör sedan 2007. Hon var Sveriges jordbruksminister 2002-2006 och dessförinnan generaldirektör för Konkurrensverket. Den nya Upphandlingsmyndigheten fortsätter det arbete som har drivits av Konkurrensverket och tidigare Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet, Miljöstyrningsrådet och Vinnova.

Läs mer på myndighetens hemsida

SBU: Arbetsmiljön kan ge hjärt-kärlsjukdom

2015-08-27
I en ny rapport från SBU fastslås sambandet mellan arbetsmiljön och utveckling av hjärt-kärlsjukdom. Rapporten sammanställer forskning från de senaste 30 åren.
Personer som upplever vissa typer av psykosocial belastning i sitt arbete utvecklar mer hjärt-kärlsjukdom över tid. Ökningen är densamma för män och kvinnor. Däremot är risken för män att drabbas av akut hjärtinfarkt eller stroke under de yrkesverksamma åren dubbelt så stor som för kvinnor. Sambanden som granskas gäller hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck. flera exponeringar har studerats, bland annat buller, vibrationer, strålning, fysisk ansträngning och psykosociala och organisatoriska faktorer. Vad som förutom psykosociala faktorer har betydelse varierar något mellan sjukdomarna.

Läs hela rapporten

Fallkampanj med träningsfokus

2015-08-26
En kampanj för att förebygga fallolyckor drar i höst i gång.
Fallolyckor innebär stort mänskligt lidande och kostar årligen samhället miljardbelopp. Fysisk aktivitet och balansträning kan förhindra fall hos äldre, som är den grupp som drabbas mest. Nu genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, den nationella kampanjen ”Bättre balans” för att uppmärksamma äldre, anhöriga och vårdpersonal på vikten av förebyggande insatser med fokus på fysisk aktivitet.
Kampanjen, där bland andra pensionärsorganisationer och regioner och landsting ordnar aktiviteter, genomförs 28 september - 4 oktober i år.

Ny generaldirektör för Socialstyrelsen utsedd

2015-08-21
Regeringen har utsett Olivia Wigzell till ny generaldirektör för Socialstyrelsen. Hon kommer närmast från SBU där hon nu är generaldirektör.
Olivia Wigzell var tidigare socialdemokratisk politiker och har varit oppositionsborgarråd och landstingsråd i Stockholm. Hon har också varit opolitisk tjänsteman på Socialdepartementet samt arbetat på Vårdförbundet och Socialstyrelsen.
– Hon har en gedigen erfarenhet från såväl hälso- och sjukvårdssektorn som från statlig förvaltning. Socialstyrelsen är en mycket viktig nyckel i den svenska välfärden och Olivia kommer att axla detta ansvar på bästa sätt, säger ansvarig minister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.
Olivia Wigzell, vars mamma Kerstin Wigzell var generaldirektör för Socialstyrelsen 1998-2004, tillträder den 1 oktober och efterträder då Lars-Erik Holm.

Fysioterapeuterna inrättar Kvalitetspris

2015-08-18
Fysioterapeuterna har inrättat ett Kvalitetspris för att särskilt uppmärksamma området kvalitet och patientsäkerhet. Priset kommer att delas ut till en enskild fysioterapeut eller en verksamhet som har genomfört förändringar som ökat värdet för patienterna. Verksamheten kan vara tvärprofessionell men fysioterapi ska ingå som en betydelsefull del i den.
Vem som helst kan nominera. Det är fritt fram att nominera sig själv eller sin verksamhet. Nomineringarna ska vara inne senast den 25 september. Priset, 25000 kronor och ett diplom, kommer att delas ut i samband med Fysioterapi 2015 i slutet av oktober.
Jury består av: Helena Pepa, Vice ordförande, Fysioterapeuterna; Pelle Köhlhed, förbundsordförande, Personskadeförbundet, RTP; Eva Beckung, professor i fysioterapi, Göteborgs Universitet; Lisbeth Löpare, vårdstrategisk chef, Vårdförbundet; Åsa Himmelsköld, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting; Hilda Zollitsch Grill, redaktör, Fysioterapi samt Dag Ström, Patientsäkerhetsstrateg, Trivitalis.

Läs mer om priset och hur du nominerar

Full fart i Almedalen

2015-06-30
I år finns inte Fysioterapis redaktion på plats i Almedalen. Men Fysioterapeuterna finns där och deltar i seminarier, diskussioner och runda bords-samtal. Vill du ha daglig inblick i förbundets opinionsbildningsarbete erbjuder Stefan Jutterdals blogg ett fönster in mot Almedalsveckan i Visby.

Länk till Stefan Jutterdals blogg

Nu höjs a-kassan

2015-06-26
En följd av att riksdagen nyligen röstade igenom regeringens vårbudget blir att nivåerna i a-kassan höjs för första gången på tretton år. Från den 7 september höjs nu den högsta dagpenningen i a-kassan från 680 till 910 kronor de första 100 dagarna. Därefter blir den högsta dagpenningen 760 kronor. Grundbeloppet höjs från 320 till 365 kronor.
Både Saco, TCO och LO har länge drivit kravet på att arbetslöshetsersättningen ska höjas.

Facket klättrar på maktlistan

2015-06-24
Tidningen Dagens Medicin presenterar idag för tjugonde året sin lista över Vårdsveriges 100 mäktigaste personer. Etta på listan är inte oväntat sjukvårdsminister Gabriel Wikström, tätt följd av hans statssekreterare samt det översta ledarskiktet inom SKL.
En trend i år är att fackets representanter klättrat uppåt jämfört med förra året. På plats 31 finns Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal, som klättrat en placering sedan förra året. Högre upp, på plats sju och åtta återfinns Läkarförbundets och Vårdförbundets respektive ordförande som bägge klättrat mer än fem placeringar uppåt.
Även patientrösterna har stärkts på maktlistan. Reumatikerförbundets Anne Carlsson har plats 30, att jämföra med placering 42 i fjol. Även andra patientföreträdare har tagit rejäla kliv uppåt. Tydligt är att en plats i politiken medför makt. Filippa Reinfeldt, numera affärsutvecklare på vårdföretaget Aleris, hade som landstingspolitiker i Stockholm plats 14, nu återfinns hon någonstans på plats 51-100.

SBU byter namn

2015-06-23
SBU byter namn från och med 1 juli i år. Förkortningen förblir densamma men ska i fotsättningen utläsas Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Anledningen till namnbytet är att regeringen har beslutat att SBU ska ha ett utökat uppdrag. Förutom att utvärdera medicinska metoder ska SBU även utvärdera det vetenskapliga stödet för metoder som används inom socialtjänsten och LSS-verksamheten. Den uppgiften sköttes tidigare av Socialstyrelsen.

Nytt behandlingscenter för tortyrskadade i Göteborg

2015-06-17
Röda korset öppnade den 1 juni en nytt behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i Göteborg.
De offentliga vårdresurserna är redan ansträngda. Det är en bakgrund till att Röda korset Centret har ett partnerskapsavtal med Västra Götalandsregionen. Hit kan skadade personer söka sig själva, eller blir remitterade från till exempel vårdcentral, för att kostnadsfritt få hjälp av psykolog, fysioterapeut och kurator. Det gäller både behandling och rådgivning.
För varje patient upprättas en vårdplan, vanligtvis med ett besök i veckan. Att behandla trauman är ofta en långvarig process, som kan ta flera år.
- Det kan vara diffusa symtom och det tar tid att lära känna varandra för att våga och vinna förtroende. Några har ju inte vågat berätta ens för sin allra närmaste familj vad de varit med om, det känner en stor skam. Här behöver ingen känna sig ifrågasatt säger fysioterapeuten Charlotta Tibell som är en av åtta medarbetare på behandlingscentret.
Röda Korset har arbetat med tortyroffer sedan 1985 och har behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i Malmö, Stockholm, Uppsala, Skellefteå och Skövde och nu även i Göteborg.

Miljoner till beteendemedicinsk forskning

2015-06-15
Mälardalens högskola har fått 4,6 miljoner från AFA-försäkring för att utvärdera ett beteendemedicinskt arbetssätt när det gäller patienter med långvarig smärta.
-Målet med projektet är att hitta systematik i införandet av beteendemedicinskt arbetssätt. Vi ska bland annat också titta på vilka regelverksdokument som hindrar respektive underlättar implementeringen, berätta Anne Söderlund, professor i fysioterapi vid Mälardalens Högskola.
Studierna ska genomföras vid ett antal fysioterapienheter inom primärvården. I det treåriga projektet samarbetar forskare i fysioterapi, sociologi, folkhälsa, hälsoekonomi och vårdvetenskap.

Läs mer om projektet

Stockholmare får flytta verksamheten

2015-06-01
Från och med den 1 juni får fysioterapeuter verksamma i Stockholms läns landsting (SLL) enligt LOF, det vill säga på nationella taxan, fritt flytta sin verksamhet inom tullarna. Det har landstinget och Fysioterapeuterna efter förhandlingar nu kommit överens om.
Bakgrunden är en JO-anmälan från Fysioterapeuterna för sättet SLL har hanterat och avslagit flyttansökningar på. JO konstaterade då att verksamhetsflytt är en ren avtalsförhandlingsfråga och inte ett myndighetsbeslut.
Den som vill flytta sin verksamhet från innerstan till ett ytterområde kan nu alltså göra det om inte vårdutbudet dräneras på grund av flytten. Det går dock fortfarande inte att flytta verksamheten från ett ytterområde till innerstaden eftersom det råder brist på fysioterapeuter i ytterområdena.

Läs mer på förbundets hemsida

Guldskalpellen: Årets banbrytare är en fysioterapeut

2015-05-27
Dagens Medicins pris Guldskalpellen i kategorin Årets banbrytare gick i år till fysioterapeuten Kristina Areskoug Josefsson. Hon får priset för sin forskning och sitt kliniska arbete med sexuell hälsa.
I prismotiveringen kan man läsa: Hon har både som kliniker och i roller som verksamhetsutvecklare och forskare verkat för en ökad insats av fysioterapeuter för att främja sexuell hälsa, bland annat genom patientinformationsmaterial, kommunikationsövningar och spridning av forskningsrön.
Priset består av 10 000 kronor, ett diplom samt en ledarskapsutbildningsdag.
Kristina Areskoug Josefsson arbetar kliniskt inom reumatologi och kvinnors hälsa vid Värnamo sjukhus, där hon också har ett forskningssamordnaransvar.


Fysioterapeuterna får 2 miljoner i statsbidrag

2015-05-26
Fysioterapeuterna får i år nästan 2 miljoner kronor från Socialstyrelsen. Pengarna ska användas för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
Fysioterapeuterna ska använda huvuddelen av pengarna till aktiviteterna Stark inför operation – stark för livet, Fysioterapeuternas samtal om levnadsvanor gör skillnad – regionala workshops, samt symposier och opinionsbildningsaktiviteter under Almedalsveckan, Fysioterapi 2015 samt Medicinska Riksstämman.
Totalt delar Socialstyrelsen för 2015 ut 10 miljoner kronor till sju organisationer, varav 8 miljoner till professionsorganisationernas egna aktiviteter. Resterande 2 miljoner ska användas för deltagande i Socialstyrelsens olika arrangemang kring implementering av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

Smärtupplevelse kan påverkas med omedveten inlärning

2015-05-22
En ny studie från Karolinska Institutet visar att människor kan lära sig att associera bilder till olika upplevelser av smärta, även när de är omedvetna om att de ser bilderna.
Tidigare forskning har visat att det går att påverka hur en individ upplever smärta. Till exempel kan man koppla ökad respektive minskad smärta till olika bilder. Tills nu har det dock varit oklart om personen måste vara medveten om att ha sett bilden för att det ska fungera. I den nu publicerade studien har forskarna därför testat om mycket snabbt (subliminalt, det vill säga omedvetet) presenterade bilder kan påverka smärtupplevelsen. Resultaten visade att det inte spelar någon roll om inlärningen via bilder skett omedvetet eller inte.
- Det här visar att vi människor kan lära oss att förändra vår upplevelse av smärta utan att vara medvetna om att så sker. Det talar också för att omedveten inlärning har påverkan på det vi kallar högre kognitiva funktioner mer generellt, säger forskaren Karin Jensen som är huvudförfattare till artikeln i tidskriften PNAS.

Mindfulness kan förebygga idrottsskador

2015-05-08
Ett stort antal svenska elitidrottare skadar sig varje år, och skadorna kan i värsta fall ödelägga deras idrottskarriärer. I en färsk avhandling från Högskolan i Halmstad konstateras att idrottare som upplever mycket stress utsätts för en större risk att skada sig. Genom mental träning kan skador undvikas. Andreas Ivarsson, som lägger fram sin avhandling idag, hoppas att hans forskningsresultat leder till att fler idrottare systematiskt börjar arbeta med stresshantering och på så sätt slipper skador.
– I vår forskning har vi funnit att upplevd stress är en psykologisk faktor som ökar risken för en idrottsskada. Mer specifikt innebär det att idrottare som upplever mycket stress i vardagen utsätts för en större skaderisk, säger Andreas Ivarsson.
Hans forskargrupp har undersökt om en psykologisk intervention, baserad på mindfulness och acceptance-träning, kan minska risken att råka ut för en idrottsskada. Bland annat har forskarna följt och studerat en grupp av 41 fotbollsgymnasieelever. Resultaten visar att den grupp som fick psykologisk träning hade färre skador än kontrollgruppen som inte deltog i interventionen.
– Skador inom idrotten är ett stort problem och det är viktigt att skaffa sig kunskap för att kunna förebygga dem. Genom forskning där man både definierar riskfaktorer och testar interventionskoncept kan antalet idrottsskador förhoppningsvis minska, säger Andreas Ivarsson.

WCPT Singapore: Tre svenskar fick pris

2015-05-05
Tre svenska fysioterapeuter fick pris vid WCPT:s kongress i Singapore.
Marie Kirkegaard fick WCPT Outstanding Platform Presentation Award, Alexandra Halvarsson fick WCPT Outstanding Poster Presentaiton Award och Petra Lostelius Vikman fick WCPT Outstanding Poster Presentation Award Early Career Researcher.
Priserna delades ut i samband med avslutningsceremonin på måndagskvällen.
Sammanlagt deltog 3600 fysioterapeuter från hela världen vid kongressen. Nästa kongress hålls i Kapstaden i Sydafrika i juli 2017.

Ny ordförande i WCPT

2015-05-02
WCPT, World Confederation for Physical Therapy, har fått ny ordförande. Vid den pågående kongressen i Singapore valdes Emma Stokes från Irland till ny ordförande efter Marilyn Moffat från USA, som varit ordförande sedan 2007. Emma Stokes kommer närmast från posten som vice ordförande och nominerades bland annat av svenska Fysioterapeuterna.
WCPT har medlemsorganisationer från 113 länder och representerar 390 000 fysioterapeuter världen över. Cirka 3600 av dessa, däribland 129 svenskar, besöker just nu kongressene i Singapore.

Mer om wcpt

Fysioterapeuter nominerade till Guldskalpellen

2015-04-20
Dagens Medicins pris Guldskalpellen delas i år ut för tionde gången. Priset delas ut i tre kategorier: Årets förnyare, Årets banbrytare och Årets entreprenör.
Bland de hittills offentliggjorda nomineringarna finns två fysioterapeuter. Kristina Areskoug Josefsson, Värnamo sjukhus, nomineras för sin avhandling ”Sexual health in rheumatoid arthritis – a physiotherapeutic approach”. Hon har både som kliniker och i roller som verksamhetsutvecklare och forskare verkat för en ökad insats av fysioterapeuter för att främja sexuell hälsa, bland annat genom patientinformationsmaterial, kommunikationsövningar och spridning av forskningsrön.
Magnus Wennerlund är fysioterapeut vid Axelmottagningen, Ortopedkliniken Västmanland, som nominerats för sitt sätt att arbeta med fysioterapeut som första instans (se artikel i Fysioterapi nr 1, 2015). En snabb och säker bedömning av fysioterapeut ger nöjda patienter och rätt urval till operation vid axelbesvär. Ultraljudsundersökning hos fysioterapeut, i stället för magnetkamera, infördes som första bedömningsinsans för patienter med axelbesvär, heter det i motiveringen.
Prisutdelningen sker den 27 maj i Stockholm. Pristagarna får 10 000 kronor samt en gyllene pokal.

Chans att bli Vinnvård Fellow

2015-03-31
Nu finns chans att bli en ny Vinnvård Fellow.
Vinnvård kommer under april att utlysa bidrag till fyra nya Fellows. Detaljinformation och exakt datum kommer att meddelas inom kort. Redan nu finns dock en utlysningstext publicerad, se länken nedan.
Bidraget på 1,5 miljoner - 500 000 kronor i tre år - ska ges till fyra välmeriterade forskare som får möjlighet att både producera ny forskning, utveckla sitt ledarskap och omsätta forskningserfarenheter till praktik. En grundtanke är att de sökande delar sin tid mellan forskning och klinisk verksamhet inom social omsorg eller hälso- och sjukvård. Fellowshipet motsvarar en ungefärlig halvtidsanställning.

Länk till Vinnvårds utlysningstext

Socialstyrelsen presenterar riktlinjer i film

2015-03-18
Till hösten kommer Socialstyrelsen med nya riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Redan nu finns de nya riktlinjerna i en remissversion. På webben presenterar även Socialstyrelsen huvuddragen i riktlinjerna i en kort film.
- I filmen fokuserar vi på de centrala rekommendationerna såsom vikten av att få en tidig diagnos och träning vid KOL. Vi tar även upp vad rekommendationerna kommer att innebära för hälso- och sjukvården, säger Elisabeth Eidem, projektledare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.
Filmen vänder sig till beslutsfattare och vårdpersonal som arbetar med patienter som har astma och KOL.
Fram till den 30 april 2015 kan du lämna synpunkter på riktlinjerna till Socialstyrelsen, även det på webben.

Se filmen om riktlinjerna här

Stockholm vill sänka ersättning till fysioterapeuter

2015-03-13
Stockholms läns landsting vill sänka ersättningen till fysioterapeuter inom vårdval specialiserad fysioterapi med fem procent från 1 juni 2015. Anledningen är att budgeten för 2015 måste omfördelas på grund av skenande kostnader för bland annat akutsjukhusens verksamhet.
I ett tjänsteutlåtande från hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting föreslås Hälso- och sjukvårdsnämnden redan nu på måndag besluta om sänkta ersättningsnivåer för flertalet vårdval, däribland specialiserad fysioterapi.
-Om beslutet blir verklighet är det ett dråpslag för patienter och fysioterapeuter inom Stockholms läns landsting. Det är orimligt att lägga ett förslag och ta beslut utan konsekvensanalys eller dialog. Patientsäkerheten riskerar att hotas, säger Stefan Jutterdal, ordförande för Fysioterapeuterna.

Läs mer på förbundets hemsida

Nu utreds vinster i välfärden

2015-03-05
Civilminister Ardalan Shekarabi tillsätter nu en utredning om vinster i välfärden. Regeringen vill säkerställa att offentliga medel används till den verksamhet de är avsedda för och kommer brukarna till godo. Detta kräver ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Utredare är Ilmar Reepalu som ska ta fram förslag på regelverk och krav på privata utförare. Han ska också undersöka hur upphandling av sociala tjänster kan förenklas, och hur man kan förbättre förutsättningarna för den idéburna sektorn. Även vårdvalsfrågan, skyldigheten att erbjuda valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), ingår i utredarens uppdrag. Utredningens förslag ska också omfatta åtgärder som kan öka insynen i hur offentliga medel används av privata aktörers verksamhet i tillfällig asylboenden.
Vårdvals-, regelverks- och upphandlingsfrågorna ska redovisas den 1 november 2015 och en slutrapport skall vara klar den 1 november 2016.

Läs direktiven här

Svenskar får mest utbildning i Europa

2015-02-26
Sverige toppar EU-statistiken vad gäller utbildning i jobbet. Omkring 2,7 miljoner av svenskarna i åldern 25-64 år deltar i personalutbildning under ett år, det vill säga varannan svensk, enligt statistik från SCB. Det gör oss bäst bland EU-länderna, där drygt var fjärde person i arbetsför ålder får personalutbildning. Hur siffran ser ut för fysioterapeuter förtäljer inte statistiken.
Källa: Arbetsmiljöforum

Mer sällan till sjukhus med motion

2015-02-24
Nästan all sorts låg- och medelintensiv träning ger patienter med hjärtsvikt bättre livskvalitet och färre inläggningar på sjukhus, konstaterar SBU i en ny rapport.
Fördelarna är oberoende av graden av hjärtsvikt och träningsupplägg.
- De flesta upplägg av låg- till medelintensiv träning passar de flesta hjärtsviktspatienter, man behöver till exempel inte ha specifika hjärtsviktsgrupper, säger Agneta Ståhle, professor i fysioterapi vid Karolinska Institutet.
Hon har varit sakkunnig i SBU:s granskning och hoppas att rapporten kan höja statusen för fysisk träning som rehabilitering. Trots att kliniska riktlinjer förordar fysisk träning vid hjärtsvikt visar det nationella kvalitetsregistret Rikssvikt att endast tre procent av patienterna fick det som rehabilitering.
- Kunskapen om hur viktigt det är med fysisk träning tycks inte ha slagit igenom, säger hon.
Socialstyrelsen kommer snart med uppdaterade nationella riktlinjer. Agneta Ståhle deltar även i det arbetet.
- Motion som behandling för patienter med hjärtsvikt och kranskärlssjukdom kommer att få en högre prioritet i riktlinjerna än det har nu, berättar hon.


Vård i team bättre vid höftfraktur och stroke

2015-01-29
Att organisera vården i team runt patienter som fått en höftfraktur eller en stroke ger bättre resultat. Det visar två nya SBU-rapporter.
Stroke: SBU har granskat en arbetsmetod där teamet runt patienten både samordnar tidig hemgång och sköter den fortsatta rehabiliteringen i hemmet. Granskningen visar att metoden leder till att färre avlider eller måste ha hjälp med vardagliga behov. Metoden kostar inte mer än vanlig strokevård, men sparar sannolikt pengar genom att patienterna behöver mindre hemtjänst och annat stöd. Endast ett fåtal sjukhus använder dock metoden idag.
Höftfraktur: SBU har jämfört strukturerat teamarbete kring bedömning, vårdplanering, behandling och uppföljning med konventionell vård. Slutsatsen blir att vård i interdisciplinära rehabiliteringsteam förbättrar patienternas aktivitets-, funktions- och förflyttningsförmåga jämfört med konventionell vård. Men på lång sikt ökar teamvård inte överlevnaden eller möjligheten att bo kvar hemma.

Svårt att hjälpa deppiga äldre

2015-01-28
SBU konstaterar i en ny rapport att det är svårt att hjälpa äldre personer med depression. Antidepressiva läkemedel hjälper sällan de äldre och fysisk aktivitet som behandling för denna grupp har svagt vetenskapligt underlag. Det vetenskapliga underlag som finns har stora brister: För få deltagare, stort bortfall och dålig eller inte redovisad följsamhet till interventionerna var några av problemen. Fysisk aktivitet bedöms ändå vara ett bra komplement till annan depressionsbehandling för äldre, enligt SBU.
Även andra behandlingsalternativ har utvärderats i rapporten: Psykologisk behandling bedöms kunna lindra symtomen för vissa äldre, medan det vetenskapliga underlaget för elektrokonvulsiv behandling (ECT), ljusterapi och kombinationer av behandlingar lider av för stora brister.

Läs hela rapporten

Administrationen hindrar sjukvården

2015-01-14
Halvvägs igenom en tvåårig utredning presenterar Göran Stiernstedt, nationell samordnare för effektivare utnyttjande inom hälso- och sjukvården, idag en sammanfattning av den probleminventering som utredningen gjort.
Han konstaterar att det finns stora brister i styrningen. Detta går ut över kontinuitet, samverkan, helhetssyn och sammanhållen vård som alla är viktiga faktorer för patienterna. Göran Stiernstedt vill också att staten tillsammans med landstingen storsatsar och tar ansvar för infrastrukturen i IT-systemen. Här efterlyses årliga miljardsatsningar.
Han konstaterar också att de olika professionernas system för arbetstider måste utmanas och anpassas till behov och belastning. Idag förläggs arbetstiden snarare efter personalens önskemål. Ett exempel är läkarnas joursystem med långa kompledigheter som hindrar kontinuiteten. Arbetet är heller inte organiserat efter patienternas väg genom vården utan hindras av stuprör och illa fungerande övergångar.
Stiernstedt konstaterar att det råder stor samstämmighet kring problembeskrivningar, men stor rådvillhet kring hur förändringar ska genomföras.
Hela utredningen ska vara klar den 31 december 2015.

Nytt avtal med SKL om rehabiliteringsgarantin

2014-12-22
Regeringen slöt i förra veckan avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om rehabiliteringsgarantin för 2015.
Rehabiliteringsgarantin är en ettårig återkommande överenskommelse mellan regeringen och SKL om ersättning för vissa rehabiliteringsinsatser. Rehabiliteringsgarantin uppgår till 750 miljoner kronor. Merparten går till landstingen som ersättning för genomförda KBT-behandlingar och teambaserade behandlingar av patienter med långvarig smärta. Ett mindre belopp går till forskning och utveckling.
- Målet med rehabiliteringsgarantin är att genom rehabiliteringsinsatser se till att fler kommer tillbaka till arbete och att förebygga sjukskrivningar. Vi har sett positiva resultat av rehabiliteringsgarantin och träffar därför avtal om ytterligare ett år, säger statssekreterare Therese Svanström Andersson i ett pressmeddelande.Socialstyrelsen skärper riktlinje om osteoporos

2014-12-19
Socialstyrelsen uppdaterar rekommendationer i de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar.
Framför allt handlar det om diagnos och behandling av osteoporos. Socialstyrelsen konstaterar att alltför få patienter utreds efter en fragilitetsfraktur. Det leder till en underdiagnostisering av osteoporos. Därför uppdaterar Socialstyrelsen rekommendationen om systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur till en högre prioritet.
En nyligen publicerad rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) visar att fysisk träning effektivt minskar risken för både fall och frakturer hos äldre. Därför har Socialstyrelsen även sett över och skärpt rekommendationen som avser fallpreventiva åtgärder i hemmet.


Läs hela riktlinjedokumentet

Förlängt avtal för landstingsanställda Ft

2014-12-17
Fysioterapeuterna och Vårdförbundet lämnar idag gemensamt beskedet till Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Pacta att de inte säger upp det centrala avtalet för kommunal- och landstingsanställda, HÖK11. Det nu gällande avtalet, som tecknades 2011, löper nu alltså ytterligare ett år till den 31 mars 2016.
Under tiden och inom ramen för nuvarande löneavtal, går nu Fysioterapeuterna och Vårdförbundet in i ett djupare dialogsamarbete med SKL för att diskutera utmaningarna för framtidens hälso- och sjukvård. Bland annat handlar det om hur kunskaps- och kompetensutvecklingen behöver se ut för att möta utmaningarna.

SBU: Oklart om effekten av meditation

2014-11-28
SBU har sammanfattat en ny internationell kunskapsöversikt gjord av amerikanska Agency for Healthcare Research and Quality. I översikten granskas effekten av olika meditiaotnstekniker för personer med någon form av psykisk eller fysisk ohälsa.
Några belägg för att mindfulnessmeditation är bättre än strukturerade behandlingsformer som KBT fann man inte. Översikten ger heller inget stöd för effekt av andra meditationstekniker som mantrameditation. Författarna påpekar även att flertalet studier har brister i kvalitet.
- Blindning är ju önskvärt men svårt att genomföra i sådana här studier. Studierna är ofta också små, korta och tar sig an flera sjukdomstillstånd vilket gör det svårt att subgruppera materialet, säger Marie Östberg på SBU.
Någon översikt av svensk forskning inom ämnet är inte planerad enligt SBU.

Nytt namn på gammal sjukdom

2014-11-27
Restless legs-syndromet har fått ett nytt namn, Willis-Ekboms sjukdom. Bakgrunden är att det gamla begreppet var otydligt eftersom sjukdomen kan drabba även armar och bål.
Nya rön visar att patienter med syndromet drabbas av lokal syrebrist i underbenen, troligen till följd av nedsatt mikrocirkulation kvälls- och nattetid. Det nya namnet kommer från 1600-talsläkaren Thomas Willis som först beskrev syndromet, och Karl-Axel Ekbom som 1945 myntade begreppet "restless legs" i sin avhandling.

Mindre jämlik primärvård efter vårdval och vårdgaranti enligt Riksrevisionen

2014-11-11
Vårdvalet och vårdgarantin har gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla och att de svårast sjuka ska prioriteras, det skriver Riksrevisionen som har granskat hur de statliga reformerna om vårdval och vårdgaranti påverkat primärvården. Rapporten beskriver att reformerna har gett förbättrad tillgänglighet till vård. Men det är främst patienter med mindre vårdbehov och högre socioekonomisk status som gynnats. Rapporten visar bland annat att i Region Skåne var det 1 700 individer med allvarlig sjukdomsbild som inte träffade en läkare under en tvåårsperiod. Under samma period tillkom det 47 000 nya besökare med lindriga eller självläkande symptom.
– Det är allvarligt att prioriteringarna inom primärvården idag i större utsträckning görs efter patienternas efterfrågan och inte efter vem som är i störst behov av vård. Detta är inte i enlighet med de etiska principer som ska styra vården, säger riksrevisor Jan Landahl.
Landstingens självstyre har bidragit till stora skillnader mellan vårdvalen. Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att arbeta för att göra landstingens system mer lika och där ersättningsprinciperna är enkla och styr mot vårdens etiska principer.

Läs mer om rapporten här!

Bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen slopas

2014-10-20
Den första juli nästa år stoppas utförsäkringarna från sjukförsäkringen. Då försvinner den bortre tidsgränsen. Det berättade den nya socialförsäkringsministern Annika Strandhäll (S) för SVT i går. Den första juli 2008 infördes tidsgränser i sjukförsäkringen. Den bortre på 2,5 år innebar att bara de utan verklighetsuppfattning eller de som krävde tung sjukhusvård fick vara kvar. Resten blev av med sin ersättning. Regeringen räknar med att 75.000 människor blivit utförsäkrade fram till slutet av 2013.
– Jag tror inte att det gynnar vare sig Sverige, enskilda individer eller förtroendet för sjukförsäkringen att en lång sjukskrivning för väldigt många också är lika med fattigdom och utförsäkring, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).
Den bortre tidsgränsen försvinner från och med den 1 juli 2015. Regeringen räknar med att det kostar statskassan en miljard om året i ökade utgifter, men att en del räknas hem när arbetsförmedlingen slipper ansvaret för de sjuka.

Se SVT-inslaget här!

Fysioterapeut ska förkortas till Ft i journaler

2014-10-15
Det har allt mer börjat efterfrågas att ha en gemensam förkortning av yrkestiteln fysioterapeut att använda i journalanteckningar och utbildningsadministrativa sammanhang. Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 1 oktober 2014 att verka för att yrkestiteln i princip inte ska förkortas men när så är nödvändigt, vid till exempelvis journalanteckningar, ska yrkestiteln fysioterapeut förkortas Ft.

Läs mer om namnbytet här

Fysiskt och psykiskt belastande arbetsmiljö ökar anställdas ryggbesvär

Fysisk belastning på jobbet liksom den psykosociala arbetsmiljön har betydelse för ryggproblem. Det visar SBU:s nya rapport som går igenom de senaste 30 årens forskning. Rapporten pekar på ett tydligt samband mellan arbetsmiljön och om arbetstagare utvecklar ryggproblem eller inte. Kvinnor och män som utsätts för likartade arbetsvillkor utvecklar ryggproblem i lika hög grad. De som känner att de kan påverka det egna arbetet och som upplever att de får stöd i sitt arbete från chef och kolleger utvecklar mindre ryggbesvär än andra. Omvänt gäller att de som har ett fysiskt eller psykiskt belastande arbete utvecklar mer ryggproblem. De som arbetar med manuell hantering, till exempel lyft, eller med böjd eller vriden rygg eller har ett fysiskt ansträngande arbete har mer ryggproblem. Problemen finns också i större grad hos personer som utsätts för helkroppsvibrationer i sitt arbete och hos personer som arbetar utanför kontorstid. Personer som upplever att det finns små möjligheter att påverka i kombination med alltför höga krav i arbetet utvecklar mer ryggbesvär. En pressad jobbsituation och liten möjlighet till utveckling i arbetet visar också ett samband med ökade ryggbesvär. I vissa arbetsmiljöer har människor mindre besvär. De som upplever kontroll och goda möjligheter att påverka det egna arbetet, de som upplever att de får stöd i sitt arbete och de som har hög arbetstillfredsställelse utvecklar mindre ryggbesvär än andra.
Läs mer på sbu.se

Wikström blir ny sjukvårdsminister

2014-10-04
Gabriel Wikström (S), 29 år, blir ny folkhälsa-, sjukvårds- och idrottsminister efter Göran Hägglund (KD). Wikström kommer närmast från posten som SSU-ordförande, ett uppdrag han haft sedan 2013. Nytt område i ministerportföljen är idrottsfrågor. Dessa tillhörde tidigare kulturministeriet.
Till socialdepartementet hör även socialföräskringsminister Annika Strandhäll, tidigare ordförande för fackförbundet Vision, och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner. Regner har tidigare bland annat varit generalsekreterare för RFSU och kommer närmast från Bolivia där hon varit landchef för UN Women.

Årets fysioterapeut utsedd!

2014-09-08
Fysioterapeuterna har idag på Fysioerapins Dag utsett Årets fysioterapeut 2014. Juryns val blev universitetslektorn, forskaren och docenten Maria Hagströmer. Hon får utmärkelsen för sitt arbete med att lyfta en mycket aktuell samhällsfråga, värdet av fysisk aktivitet för att behålla hälsa och funktion. Priset, ett diplom och 25000 kronor, delades ut vid en ceremoni idag.
Maria Hagströmer är verksam vid Karolinska Instiutet, Institutionen för neurologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS. Där är hon sedan den 1 september chef för Sektionen för fysioterapi.
– Jag känner mig enormt hedrad. Det är roligt att juryn valt att synliggöra fysioterapeutens roll inom fysisk aktivitet i ett vardagsperspektiv, det blir ett kvitto på att mitt arbete har betydelse, säger hon.
En utförligare presentation av pristagaren kommer i nästa nummer av Fysioterapi som utkommer den 25 september.

Saco och Fysioterapeuterna växer

2014-08-26
Saco publicerar idag medlemssiffror som visar att förbundet växt med 9000 personer jämfört med samma period förra året. Saco har nu knappt 645 000 medlemmar. Fysioterapeuterna, som ingår i Saco, har under samma period ökat sitt medlemsantal med 263 personer, eller 2,2 procent.
Störst medlemsförbund i Saco är Sveriges Ingenjörer med 140 000 medlemmar, följt av Lärarnas Riksförbund med 86 000 medlemmar och Jusek med 82 000 medlemmar.
Största medlemsökningen står Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund för med 3,8 procent var. Största minskningen syns hos Reservofficerarna som minskat med 19,6 procent. Den stora minskningen hat sannolikt med försvarets omstrukturering att göra. Andra förbund som minskat är Sveriges Farmaceuter och Saco-förbundet Trafik och Järnväg.

PEDro fyller femton

2014-08-15
PEDro, Physiotherapy Evidence Database, firar i år 15-årsjubileum. För att fira detta ska Centre for Evidence-Based Physiotherapy inför jubileet i oktober identifiera de 15 randomiserade studier som haft störst betydelse för utvecklingen inom området fysioterapi.
Till sin hjälp bjuder nu PEDro in sina användare för att nominera RTC-studier för bedömning på PEDro:s hemsida. Fram till den 29 augusti kan du nominera din favoritstudie på organisationens hemsida.

Klicka här för att nominera

Fysioterapeuterna i Almedalen

2014-06-27
Fysioterapeuterna anordnar tre egna semianrier under Almedalveckan nästa vecka:
"Fsyioterapeut direkt" handlar om Brahemodellen från Löberöd, som anammat ett hälsoekonomiskt smartare sätt att organisera vården. Där får utvalda patientgrupper träffa en fysioterapeut först innan det kan bli aktuellt med ett läkarbesök.
"Sitta är det nya röka" tar upp frågan om det hälsofarliga stillasittandet.Vad kan politiker och andra beslutsfattare göra för att skapa en röelsefrämjande miljö?
"Artrosskola eller operation" handlar om BOA-registret och hur man med artrosskolor kan erbjuda ett bättre omhändertagande av artrospatienter.
Ordförande Stefan Jutterdal och vice ordförande Helena Pepa deltar dessutom i flera andra arrangörers seminarier, paneldebatter och rundabordssamtal under veckan.

Läs mer om Almedalen

Stefan Jutterdal klättrar på maktlista

2014-06-25
Dagens Medicin publicerade idag sin maktlista, den 19:e i ordningen, lagom till Almedalsveckan. På plats 32 på listan återfinns Stefan Jutterdal, ordförande i Fysioterapeuterna. Han har klivit mer än 20 placeringar sedan förra årets lista. Dagens medicin skriver "Många av de makthavare vi har talat med tycker att han har lyft en yrkeskår som tidigare har levt i skymundan i sjukvården. Få har missat hans budskap om att sjukvården måste inse värdet av fysisk aktivitet".
- Jag är stolt över vårt budskap och en listplacering gör att vi blir ännu mer lyssnade på, säger Stefan Jutterdal.
På första plats finns inte oväntat socialminister Göran Hägglund, tätt följd av Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren finns också med på listan, på plats 13 respektive 16.

Försiktig start på titelbyte

2014-06-16
Relativ få sjukgymnaster har till dags dato valt att byta yrkestitel.
Sedan den 1 januari får alla som tar examen titeln legitimerad fysioterapeut. Även titeln sjukgymnast förblir skyddad yrkestitel, men den som vill kan byta.
Enligt uppgift från Socialstyrelsen, som hanterar legitimationsfrågorna, har cirka 360 sjukgymnaster hittills bytt yrkestitel och valt att kalla sig legitimerad fysioterapeut. Därtill tillkommer ungefär lika många nyutexaminerade, som automatiskt fått den nya titeln. Totalt finns nu ungefär 750 legitimerade fysioterapeuter i Sverige.

Registren har inte med fysioterapi

2014-06-05
I de flesta av de nationella kvalitetsregistren saknas information om vilka fysioterapeutiska insatser patienten har fått. Det visar en studie som Fysioterapeuterna gjort.
När det saknas information om dessa insatser ökar risken för att vårdresultaten tolkas fel menar Birgit Rösblad, FoU-chef på Fysioterapeuterna, som tillsammans med professor Gunnevi Sundelin gjort granskningen av kvalitetsregistren.
Många av registren har initierats av läkare, till exempel höft- och knäprotesregistren, och har därför av tradition haft fokus på teknik. Registren över hjärtvård och reumatologi är däremot goda exempel när det gäller att ha med även fysioterapeutiska parametrar.
Fysioterapeuternas studie har finansierats av SKL. Birgit Rösblad ser den som ett startskott i förbundets ökade engagemang i de nationella kvalitetsregistrens utformning.

Läs mer

Idag är det Change Day

2014-06-04
Idag den 4 juni är det Change Day i Sverige. Change Day är en internationell förbättringsrörelse med förebild i Storbritannien. Målet att förverkliga potentialen som finns hos individer och grupper som en kanal för förbättringar inom den svenska hälso- och sjukvården och omsorgen. Vem som helst kan avge ett löfte på kampanjens hemsida.
Till dags dato har 666 löften avgetts. Bland annat har 43 fysioterapeuter från primärvården Landstinget Kronoberg avgett ett gemensamt löfte: Vi skall varje dag använda vår fysioterapeutiska kompetens för att göra hälso- och sjukvården mer hälsofrämjande.
Fram till den 4 juli kan löften avläggas.

Läs mer

Stolta Fysioterapeuterna i Prideparaden

2014-06-03
För andra året i rad deltar Saco och Fysioterapeuterna på Stockholm Pride. Temat för årets Pridefestival är vardag. För första gången kommer Fysioterapeuterna även att gå med i Prideparaden den 2 augusti, med banderollen "Stolta fysioterapeuter". Saco satsar på stor närvaro och kickade igång sina aktiviteter redan i maj med en HBT-utbildning för anställda och medlemmar i medlemsförbunden.

Läs mer

Guldskalpellens Hederspris till BOA

2014-05-14
Guldskalpellens pristagare är nu utsedda. Vann gjorde GLesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, som utvecklat användningen av distansmedicin för medicinska konsultationer. Guldskalpellens hederspris gick till BOA-registret för arbetet med artorosskola och kvalitetsregistret för bättre omhändertagande av artrospatienter. Resultatet blir snabbare och säkrare vård och mindre lidande för patienterna samt besparingar för samhället genom minskat behov av operationer och röntgenundersökningar, konstaterar tidningen Dagens Medicin i sin prismotivering.

BOA-registret kan vinna Guldskalpellen

2014-05-09
BOA-registret för bättre omhändertagande av patienter med artros har nominerats till Dagens Medicins pris Guldskalpellen. Priset, som delas ut för åttonde gången, ges till årets förnyare av sjukvården. Vinnaren utses i slutet av maj. Totalt tävlar 57 nominerade från 16 landsting om priset. Bland de nominerade finns flera med anknytning till fysioterapeuters verksamhet: Hemrehabiliteringen i Kalmar kommun och Brahehälsans primärvårdsmodell med direkt access till fysioterapeut samt Sickla hälsocenters projekt 90+.

Avgiften för legitimationsbytet blir kvar

(2014-04-24)
I dag gick Fysioterapeuterna ut med beskedet att påverkansarbetet för att få regeringen att upphäva beslutet om att ta ut en avgift på 700 kronor av sjukgymnaster som ansöker om ny legitimation som fysioterapeut – inte har gett det resultat man önskade. Förbundet har sedan årsskiftet fört flera samtal med Socialstyrelsen, sjukvårdshuvudmännen och Socialdepartementet för att tydliggöra hur viktigt det är att riksdagsbeslutet om byte av namn på professionen får snabbt genomslag. Förbundet anser att samhället borde underlätta övergången från sjukgymnast till fysioterapeut genom att ta bort avgiften.
– Vid vår uppvaktning på Socialdepartementet blev vi dock varse att regeringen inte har någon ambition att snabbt implementera riksdagsbeslutet om byte av yrkestitel. Regeringen vill av patientsäkerhetsskäl skydda de båda yrkestitlarna sjukgymnast och fysioterapeut men ser inget behov av att sjukgymnasterna snabbt byter titel till fysioterapeut. Större än så är inte regeringens ambition, säger Stefan Jutterdal, ordförande för Fysioterapeuterna.
Nu inriktar sig förbundet i stället på att få arbetsgivarna att betala avgiften.
– I enlighet med beslutet i vår kongress ser förbundet gärna att alla sjukgymnaster byter yrkestitel men kan konstatera att avgiften på 700 kr utgör ett hinder. Därför kommer vi nu att inrikta våra ansträngningar på att förmå alla Sveriges arbetsgivare inom hälso- och sjukvården att betala avgiften för sina sjukgymnaster som väljer att ansöka om legitimation som fysioterapeut, säger Stefan Jutterdal.
Enligt Fysioterapeuterna har ett antal kommuner, landsting och privata sjukvårdshuvudmän redan tagit initiativ till att betala för sina sjukgymnasters nya legitimationer.
– Vår förhoppning är att detta får stor spridning när vi nu tvingas konstatera att regeringen inte kommer att ta bort avgiften, avslutar Stefan Jutterdal.

Läkarförbundet startar ny yrkesförening

2014-04-22
Läkarförbundets fullmäktige har beslutat att bilda en ny yrkesförening för läkare anställda inom läkemedels- och medicintekniska industrin. Hittills har de uppskattningsvis 300-400 läkarna verksamma inom life science-sektorn inte haft någon naturlig hemvist inom förbundet utan tillhört exempelvis Sjukhusläkarna efter att tidigare ha jobbat inom hälso- och sjukvården. "En yrkesförening med kopplingar till industrin kommer att förbättra förbundets möjligheter att påverka mer inom life sciense" skriver Läkarförbundets ordförande Marie Wedin på ledarplats i senaste numret av Läkartidningen. Vad den nya yrkesföreningen ska heta är ännu inte klart.

Populärt men olönsamt att bli fysioterapeut

2014-04-15
Pensions- och försäkringsrådgivarföretaget Max Mathiessen har rankat vilka yrken som som har högst medellön i relation till hur lätt det är att komma in på utbildningen. I rankningen har lönestatistik från Statistiska Centralbyrån matchats med antagningspoängen från föregående års hösttermin.
Högst upp hamnar matematiker med en snittlön på 56 500 kronor. Antagningspoängen var 14,10 poäng, men i praktiken kom alla behöriga sökande in. På andra plats kom präster med en medellön på 36 600 kronor. Även här kom alla sökande in. På bottenplats i rankningen hamnar fysioterapeuter med en medellön på 27 400 kronor i månaden. Trots detta är utbildningen mycket populär. I antagningspoäng krävs 20,50 och bara fyra procent av dem som söker kommer in. Andra yrken som hamnar långt ner är logoped och tandhygienist.

Titelförvirring i djurvärlden

2014-04-14
Sedan något år kan sjukgymnaster bli godkända legitimerade sjukgymnaster för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Men skyddet för nya titeln fysioterapeut gäller bara på humansidan, inte inom djursjukvården. Det vill Fysioterapeuternas sektion för veterinärmedicin, LSVET, ändra på. Kravet på skydd för titeln fysioterapeut även inom djursjukvården framfördes av Fysioterapeuterna till Landsbygdsdepartementet vid en uppvaktning i förra veckan.
– Många kallar sig fysioterapeuter på djursidan och det finns relativt väletablerade utbildningar för häst- och hundfysioterapeuter. Om vi ska kalla oss fysioterapeuter, som många alternativmedicinska redan kallar sig, så skapar det förvirring för både djurägare och veterinärmedicinsk personal. Vi får börja om från början med att skapa oss en position, säger Cajsa Ericsson, ordförande i LSVET.
Förslaget att skydda titeln även på djursidan får stöd från veterinärernas ansvarsnämnd, Veterinärförbundet, branschorganisationen Svensk Djursjukvård samt RAID, Riksföreningen för anställda inom djursjukvården. Vid uppvaktningen fick Fysioterapeuterna inget löfte men väl beskedet att Behörighetslagen på djursidan står inför en översyn som också inbegriper titelskyddet. Enligt Cajsa Ericsson är det en mycket positiv signal.

Nu ska idrottens fystester samordnas

2014-04-08
Häromdagen bildades i Boden Svensk Förening för Tester inom Idrott och Hälsa. Föreningen ska arbeta med att utveckla och kvalitetssäkra tester, metoder för tester och testlabb. Målet för föreningen är att göra testresultat för idrottare och hälsotester mer enhetliga. Idrottare som idag testas och besöker olika labb riskerar att få olika testresultat som inte går att jämföra med varandra. Centrum för Idrottsforskning, CIF, är en av aktörerna bakom bildandet av föreningen och medlemmar är allt från universitet till småföretag som arbetar med testverksamhet.

Svensk strokekampanj världsbäst

2014-01-31
Nationella strokekampanjen i Sverige är världens bästa. Kampanjen, som på tre år beräknas ha räddat över 100 personer har vunnit första pris i World Stroke Day Award i konkurrens med över 90 bidrag från hela världen. Landstingens och regionernas gemensamma satsning på en informationskampanj om symtomen på stroke, har på tre år varit mycket framgångsrik. Omkring 80 procent av befolkningen i Sverige har nåtts av budskapet om AKUT och andelen patienter som har fått propplösande behandling (trombolys) har ökat med 30 procent – enbart på grund av kampanjen. Det beräknas ha räddat över 100 personer till ett helt självständigt liv och har lett till minskade samhällskostnader på 85 miljoner kronor, att jämföra med de 50 miljoner som investerades i kampanjen.
– Kampanjen har visat sig vara mycket effektiv. Den har sparat samhället kostnader och har resulterat i att patienterna i större omfattning har fått akut behandling vid stroke. Det är en modell som kan användas över hela världen, säger Stephen Davis, ordförande för World Stroke Organization som delar ut priset.

Rapport spår framtida brist på fysioterapeuter

2014-01-29
I dagarna publicerade TCO i samarbete med SCB en rapport kring framtida behov av olika yrken i välfärden. I samtliga regioner undantaget Övre Norrlands inland beräknas efterfrågan på fysioterapeuter/sjukgymnaster öka. Störst beräknas efterfrågeökningen bli i storstadsområdena. Enligt rapporten skiljer sig den framtida försörjningen avseende denna profession ganska kraftigt åt mellan olika regioner. Enligt beräkningarna finns det på sikt risk för stor brist på fysioterapeuter/sjukgymnaster i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg och risk för överskott i Östra Mellansverige och i Småland med öarna. I Övriga Sydsverige och i Mellersta Norrland antas läget bli relativt balanserat, medan det i övriga fem regioner finns risk för viss brist på sikt. Om man dessutom tar hänsyn till den kompetensförskjutning som skett under senare år inom bland annat hälso- och sjukvård och äldreomsorg så beräknas efterfrågan på denna kompetens öka något inom flertalet regioner och det föreligger då risk för stor brist i ytterligare några regioner. En tidigare relativt balanserad situation i Mellersta Norrland har övergått till risk för viss brist och tidigare risk för överskott i Östra Mellansverige och Småland med öarna har nu ändrats till ett relativt balanserat läge på sikt.

Läs mer om rapporten här!

Ny myndighet för e-hälsa

2014-01-08
En helt ny myndighet för e-hälsa bildades den 1 januari. Myndigheten ska samordna regeringens satsningar på e-hälsa och följa utvecklingen inom e-hälsoområdet. E-hälsomyndigheten ansvarar för register och it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för att läkemedelshanteringen ska vara patientsäker och effektiv. Mynigheten ska också samordna och utveckla vårdens it-stöd.
E-hälsomyndigheten finns i Stockholm. De cirka 130 anställda leds av generaldirektör Torsten Håkansta. Han kommer från rekryterings- och bemanningsbranschen och har även varit vd för Proliva där bland annat Cityakuten, Medicinsk Röntgen, Medilab och Stockholm Heart Center ingår.

Nya Folkhälsomyndigheten på plats

2014-01-07
Den 1 januari bildades Folkhälsomyndigheten. Myndigheten kommer att ha ett samlat ansvar för hälsofrågor på nationell nivå. Den övertar arbetsuppgifterna från Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen.
Den nya myndigheten kommer att hantera smittskyddsfrågor och frågor kring icke smittsamma sjukdomar och levnadsvanor, till exempel bruk av alkohol och tobak. Folkhälsomyndigheten ska även ansvara för miljöhälsofrågor. Myndigheten är lokaliserad i Solna och Östersund, har cirka 420 anställda och leds av generaldirektör Johan Carlsson. Han har även haft uppdraget att utreda den nya myndigheten. Johan Carlson är infektionsläkare i grunden och var 2009-2013 generaldirektör för det nu avvecklade Smittskyddsinstitutet.

Riksdagen röstade ja!

2012-12-17
Nu är det klart, fysioterapeut är nytt namn på yrket sjukgymnast!
Riksdagen tog i eftermiddags det historiska beslutet att fysioterapeut blir ny skyddad yrkestitel för Sveriges sjukgymnaster från och med den 1 januari 2014.
-Titeln fysioterapeut är en titel för framtiden och speglar vårt yrke på ett bättre sätt än vad sjukgymnast gör i dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Samtidigt är den internationella och vetenskapliga benämningen på ämnesområdet redan idag fysioterapi, säger Sjukgymnastförbundets ordförande Stefan Jutterdal.
Även titeln sjukgymnast förblir skyddad så länge det finns sjukgymnaster verksamma som valt att behålla titeln sjukgymnast. Sjukgymnastexamen byter dock namn till fysioterapeutexamen och alla som examineras får titeln fysioterapeut.
Som en följd av beslutet byter Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund namn till Fysioterapeuterna från och med den 1 januari 2014.

Nytt medlemsrekord för LSR

2013-12-06
Medlemsantalet i LSR slår rekord och ligger nu på 12 101 medlemmar. Motsvarande medlemssiffra förra året var 11 851. Störst är ökningen i gruppen yrkessverksamma, men också sjukgymnaststudenterna har blivit fler i LSR.
Även deltagarna under senaste Sjukgymnastdagarna i Göteborg i oktober var rekordmånga. Totalt deltog 1 748 sjukgymnaster att jämföra med gamla rekordet på 1 591 deltagare 2011, då Sjukgymnastdagarna hölls i Stockholm. I början av 2014 kommer förbundsstyrelsen att fatta beslut om var och när Sjukgymnastdagarna ska arrangeras nästa gång och vad arrangemanget ska kallas efter bytet av yrkestitel till fysioterapeut.

LSR byter namn till Fysioterapeuterna

2013-11-30
Nu är det klart att LSR byter namn. Förutsättningen är dock att Riksdagen beslutar om byte av yrkestitel för sjukgymnaster. Det beslutet väntas den 16 eller 17 december. Det nya namnet på förbundet blir Fysioterapeuterna. Beslutet har fattats av en extrainkallad kongress per capsulam, vilket betyder att inget möte hållits utan kongressledamöterna har röstat i ett säkert webbsystem. Det krävdes 57 jaröster för 2/3 majoritet, men 90 procent av ledamöterna röstade för ett namnbyte. Det nya förbundsnamnet kommer att gälla från och med den 1 januari.

Vårdalstiftelsen läggs ner

2013-11-22
Pengarna är slut. Vårdalstiftelsen utannonserar sina sista forskningsanslag i februari. Sedan läggs stiftelsen ner.
Vårdalstiftelsen kom till 1994 och fick pengar från löntagarfonderna för att stimulera alternativ forskningsfinansiering. Hittills har stiftelsen fördelat närmare 870 miljoner kronor i forskningsstöd. Men nu är kassan tom. De sista cirka 35 miljonerna fördelas i en sista utlysning i februari 2014. De delar av stiftelsens verksamhet som rör policyfrågor ska finnas kvar men i andra organ, säger Vårdalstiftelsens vd Thorbjörn Larsson i en intervju i Dagens Medicin.

Beslut om ny yrkestitel dröjer

2013-11-19
Riksdagsbeslutet om ny yrkestitel för sjukgymnaster dröjer. Beslutet om fysioterapeut som ny yrkestitel skulle ha fattats den 21 november, men enligt uppgifter från riksdagens informationsavdelning hinner socialsutskottet inte bereda regeringens proposition i tid.
Namnfrågan för sjukgymnaster är en liten del i en större proposition om behörighet för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Något nytt datum för riksdagsdebatt och beslut är inte meddelat, men preliminärt datum är satt till 16 december. Den nya yrkestiteln förväntas träda i kraft den 1 januari 2014, förutsatt att inte beslutet skjuts upp ytterligare.

Jämför livslönen på saco.se

2013-10-17
Nu kan du jämföra din livslön på Saco.se. Saco lanserar ett verktyg där du kan se livslönen för din utbildning och jämföra den med andra akademikers. Du kan även jämföra lönen med gymnasieutbildade och kan då se utbildningens avkastning.
Verktyget visar tydligt vilka utbildningar som är lönsamma ur ett ekonomiskt perspektiv och vilka som inte är det. Olönsamma utbildningar är bland annat lärare, sjukgymnaster och bibliotekarier.
I begreppet livslön räknas både lön och pension efter skatt. Studiemedel räknas som inkomst under studietiden. Den årliga avbetalningen av studieskulden dras bort från lönen under återbetalningstiden. Livslönen för en akademiker är i genomsnitt 16.2 miljoner kronor, vilket är ca 16 procent mer än för en gymnasieutbildad.

Testa Sacos verktyg här

Tidigare SKL-chef blir nationell samordnare

2013-10-11
Göran Stiernstedt blir nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso-och sjukvård.
- Vi behöver se över det administrativa arbetet och se till att personalen inom hälso-och sjukvården får mer tid för patienterna, säger socialminister Göran Hägglund som presenterade utnämningen igår. I Göran Stiernstedts uppdrag ingår att göra en analys av till exempel hur personalen kan få bäst förutsättningar för att använda sin tid, kunskap, kompetens och engagemang. I uppdraget ingår även att ge förslag på tänkbara åtgärder på nationell och regional nivå. Arbetet ska ske i nära dialog med huvudmän och företrädare för professionerna.
Göran Stiernstedt har tidigare varit chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting, men avgick nyligen med hänvisning till ett nytt hemligt uppdrag, det uppdrag som alltså nu blivit officiellt. Han tillträder sin tjänst på Socialdepartementet i början av november.

Nya strokerekommendationer i höst

2013-10-09
Socialstyrelsen: Nya rekommendationer om strokesjukvård kommer under hösten 2013, och en total uppdatering av Nationella riktlinjer för strokesjukvård kommer att påbörjas nästa år.
Socialstyrelsen genomför för närvarande en granskning av kunskapsläget för två frågor som finns med i de nationella riktlinjerna för strokesjukvård. Det handlar om behandling med trombolys (proppupplösande läkemedel) efter stroke, och om hur så kallad åskknallshuvudvärk med misstanke om subaraknoidalblödning bör utredas.
Under hösten kommer Socialstyrelsen att publicera uppdaterade rekommendationer för dessa två frågor på sin hemsida.

Läs mer

Eva Beckung utsedd till Årets sjukgymnast 2013

2013-10-02
Idag tilldelades verksamhetschef Eva Beckung från Göteborg utmärkelsen Årets sjukgymnast 2013. Utmärkelsen delades ut i vid en ceremoni under de pågående Sjukgymnastdagarna på Svenska Mässan i Göteborg.
-Jag är oerhört glad, hedrad och stolt, säger Eva Beckung som är verksamhetschef för enheten Sjukgymnastik och arbetsterapi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon är även professor i fysioterapi vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin.
I motiveringen kan man bland annat läsa: Eva Beckung personifierar vad som är möjligt att åstadkomma med ett gott ledarskap. Som verksamhetschef vid den största rehabverksamheten bland Nordens universitetssjukhus har hon skapat en högprofessionell, kunskapsstyrd arbetsplats präglad av patientens perspektiv. Ett ledarskap som kännetecknas av nytänkande, engagemang samt förmåga att entusiasmera medarbetare har resulterat i goda resultat.

Riksidrottsförbundet och Capio Artro Clinic samarbetar för medicinsk utveckling

2013-09-27
Riksidrottsförbundet, RF har ingått ett samarbetsavtal med Capio Artro Clinic för att utveckla den idrottsmedicinska rehabiliteringen och skadepreventionen inom svensk idrott. Samarbetsavtalet är ett led i det uppdrag som medlemsförbunden gett RF: att förbättra det medicinska utvecklingsarbetet. Fokus ska ligga på förebyggande arbete och skadeforskning.
Samarbetsavtalet innebär att Capio Artro Clinic tar över den idrottsmedicinska kliniken på Bosön som sedan 1992 drivs av RF. Tanken med samarbetet är att klinikens kapacitet och utbud ska öka och hålla en hög internationell standard. Både RF och Capio Artro Clinic bidrar med finansiering och stöd till utveckling och forskning.

Beslut om yrkestitel klart i november

2013-09-26
Den 21 november klockan 16 kommer riksdagen efter debatt att fatta beslut om ny yrkestitel för leg sjukgymnaster. Med stor sannolikhet fattas då beslutet att yrkestiteln ändras till leg fysioterapeut, med rätt för den som vill att behålla titeln sjukgymnast under en övergångsperiod. Den nya titeln kommer i så fall att börja gälla från och med den 1 januari 2014, om inte riksdagen beslutar om annat startdatum.

Ny etisk plattform för vård och omsorg

2013-09-23
I ett upprop på DN Debatt presenterades idag en etisk plattform med tre ben ska hjälpa till att höja förtroendet för offentligt finansierad vård och omsrorg. Målet är ta fram tydliga kvalitetsmått, skapa insyn i ekonomin och säkra trygga villkor där anställda vågar säga ifrån om något gått snett.
Initiativet till den etiska plattfromen togs av socialminister Göran Hägglund i oktober förra året. Nu finns en överenskommelse mellan arbetsgivare, fackliga organisationer - däribland LSR - och vård- och omsorgsbeställare om en frivillig anslutning till en etisk plattform. Ännu återstår att precisera vilka krav som ska ställas på dem som vill vara med. Det arbetet ska göras av ett partsgemensamt råd och beräknas vara klart under våren 2014.

Nytt bidrag för hjälp till sjukskrivna

2013-09-19
Regeringen förändrar nu bidragen kring företagshälsovårdsbranschen eftersom det nuvarande bidraget inte har fungerat som det var tänkt. I januari införs istället ett nytt bidrag på 180 miljoner till arbetsgivare för att de lättare ska kunna ta sitt rehabiliteringsansvar och hjälpa sjukskrivna anställda att snabbare kunna återgå i arbete. Enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson är det framför allt den psykiska ohälsan som ska prioriteras. Bidraget ska sökas av arbetsgivaren. Insatserna ska dock inte ersätta hjälpen från hälso- och sjukvården.

Regeringen storsatsar på kroniker

2013-09-18
Regeringen gör i höstbudgeten en storsatsning på kroniska sjukdomar. 450 miljoner ska satsas under fyra år på att förbättra vården för kroniker.
Tanken är att pengarna ska användas till flera saker på många områden. Under 2014 avsätts 50 miljoner, under 2015 handlar det om 100 miljoner och under 2016 och 2017 ökas summan till 150 miljoner per år. Målsättningen är enligt socialminister Göran Hägglund att skapa jämlik vård, att involvera patienterna i större utsträckning och att skapa bättre vårdkedjor. Regeringen kommer att tillsätta en nationell samordnare för arbetet. Inom ett halvår hoppas Hägglund ha en färdig plan för vad strategin kommer att innehålla. LSR:s ordförande Stefan Jutterdal välkomnar regeringens satsning och hoppas att den kommer personer med långvarig smärta och besvär från rörelseorganens sjukdomar tillgodo.

Opava tar ledande internationell roll

2013-08-23
Christina H Opava, professor i sjukgymnastik vid Karolinska institutet, valdes i juni till vice president i European League Against Rheumatism, EULAR, som organiserar hälsoprofessioner inom reumatologiområdet och personer med reumatiska sjukdomar i 36 länder.
Christina H Opava har i sin nya roll ansvar för de forsknings- och utbildningsinsatser som riktas till hälsoprofessionerna, bland annat utarbetande av kliniska riktlinjer, utformning av det årliga kongressprogrammet samt fördelning av forskningsanslag och resestipendier.
-Jag känner mig mycket hedrad och ser fram emot utmaningen i samarbetet med kollegor från länder med olika språk, utbildnings- och sjukvårdssystem, säger Christina H Opava.

Risken för stroke ökar bland yngre

2013-08-05
Antalet fall av stroke bland yngre personer ökar i Sverige och troligen kan livsstilsfaktorer ligga bakom. Samtidigt visar forskningen på en stadigt nedåtgående kurva för personer över 65 år och dödligheten i stroke har minskat kraftigt för samtliga åldersgrupper. Resultaten presenteras av en forskargrupp vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
– På det hela taget är det här positiva nyheter, men det är oroande om den stigande risken hos de yngre fortsätter när den här gruppen blir äldre, säger Annika Rosengren, professor vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra.
En forskargrupp vid Sahlgrenska har studerat närmare 400 000 fall av den variant av stroke som orsakades av blodpropp under åren 1987-2010 i Sverige. Undersökningen visar att antalet fall i gruppen 65-84 år har minskat markant sedan slutet av nittiotalet och en viss minskning gäller även gruppen 44-65 år. För den yngsta gruppen, 18-44 år, ser man istället en ökning av fallen med omkring 1,5 % per år. Det är inte helt klarlagt vad ökningen beror på. Ny och bättre teknik kan spela in, där man lättare upptäcker även en mindre stroke, men troligen har även livsstilsförändringar och ökad andel yngre personer med fetma en inverkan.

Läkemedelsföretagen offentliggör ersättningar

2013-07-05
Nu ska alla läkemedelsföretag offentliggöra vilka ersättnignar de ger till läkare och annan vårdpersonal. Det är den europeiska läkemedelsindustrin som har antagit ett nytt etiskt regelverk med den innebörden. Svenska LIF, de forskande läkemedelsföretagen, välkomnar de nya reglerna.
– Det centrala är att vi inom industrin i och med det nya beslutet har förbundit oss att alla ekonomiska transaktioner mellan företag och sjukvårdspersonal i framtiden kommer att vara offentliga, transparenta och öppna för alla intressenter att ta del av, säger LIF:s VD Anders Blanck i ett pressmeddelande och fortsätter:
-Läkemedelsindustrins samarbete med kliniker, läkare och annan sjukvårdspersonal är en viktig informationskälla för båda parter. Men ett sådant samarbete måste vara transparent så att allmänhetens och patienternas förtroende för båda parters seriositet bibehålls.
Enligt de nya reglerna måste samtliga medlemsföretag på sina egna eller på en gemensam websida offentliggöra namn på sjukvårdspersonal och organisationer som har fått ekonomisk ersättning, summorna av ersättningen och typen av samarbete till exempel resor och konsultarvoden. Offentliggörandet ska ske från 2016.

Papperslösa får vård

2012-07-03
Från och med 1 juli 2013 får personer som vistas i Sverige utan tillstånd, så kallade papperslösa, rätt till subventionerad hälso- och sjukvård samt tandvård.
Den nya lagen grundar sig på att rätten till bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet som skyddas av de internationella konventioner som Sverige följer.
Lagen innebär att hälso- och sjukvårdspersonal inom ramen för sin anställning och vid sin yrkesutövning är skyldiga att vårda och behandla personer som vistas i landet utan tillstånd på i stort sett samma sätt som de vårdar och behandlar andra personer. Denna skyldighet gäller även när det är fråga om personer som vistas olagligt enligt utlänningslagen. I enlighet med sekretesslagarna får hälso- och sjukvårdspersonal inte föra information vidare till Polismyndighet eller Migrationsverket utan anmodan.

Läs mer

FAS får starkare namn

2013-06-18
FAS blir Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd från 1 juli. Regeringen beslutade tidigare i år att FAS, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, ska byta namn till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Det nya kortnamnet blir Forte. Domännamnet är www.forte.se från 1 juli.

Universitetet satsar på musikers hälsa

2013-06-14
Institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet kommer att leda ett rikstäckande projekt med företagshälsovård för artister och musiker. Projektet inleds i samband med den första nordiska konferensen om musikers hälsa som universitetet är värd för nu i veckan.
- Konferensen startar processen och vi kommer att avsluta den med en paneldiskussion kring hur vi går vidare, säger Ulrik Röijezon, projektledare och forskare inom sjukgymnastik vid Luleå tekniska universitet.
Musiker är hårt drabbade av muskuloskelettala besvär från nacke, skuldror men också från hand, rygg och arm eller som hos blåsare i muskulaturen kring mun och läppar. Stress är också ett stort problem. Framföranden skapar stress men också det faktum att man ständigt blir bedömd av kolleger och publik. I nuläget finns bara en komplett företagshälsovård i landet speciellt inriktad på musiker, Artist- och musikerhälsan i Malmö.

Leg fysioterapeut är regeringens förslag!

2013-06-12
Idag kom regeringens förslag angående ny yrkestitel. I propositionen till riksdagen står det så här: "Fysioterapeut föreslås bli ny benämning för yrket sjukgymnast och skyddad yrkestitel enligt patientsäkerhetslagen. Sjukgymnast föreslås förbli skyddad yrkestitel."
Därmed står det klart att regeringen följer det förslag som LSR lagt fram, och som förbundskongressen godkänt. I höst väntas riksdagen fatta det slutgiltiga beslutet. Namnändringen börjar då gälla från den 1 januari 2014. Få tror att riksdagen säger nej till förslaget.

Globalt tema för World PT Day

2013-06-10
Den 8 september infaller Sjukgymnastikens dag, eller World PT Day som den heter internationellt. Sedan några år erbjduer LSR gratis kampanjmaterial för sina medlemmar. I dagarna lanserade den internationella sjukgymnastorganisationen WCPT det världsomspännande temat för årets upplaga av World PT Day: "Fit for the future".
För den som redan nu vill planera egna aktiviteter erbjuder organisationen en verktygslåda med allt från broshyrer till t-shirtdesign och logotyper, twitteranpassade så kallade hashtags och färdiga facebookinlägg. Bara att botanisera!

Läs mer

Nu bildas nya inspektionsmyndigheten

2013-05-30
Den 1 juni 2013 tar den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO)tillsynen över hälso- och sjukvården och socialtjänsten från Socialstyrelsen. Den nya myndigheten ska ansvara för tillsynen över hälso- och sjukvård och personalen där samt över socialstjänst och verksamheter inom LSS. IVO ska också handlägga allmänhetens klagomål på vård och omsorg och anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria. Myndigheten ska också pröva vissa tillstånd inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen ska fortsätta styra hälso- och sjukvården bland annat genom arbetet med föreskrifter, nationella riktlinjer, öppna jämförelser och utvärderingar. De ska också fortsätta utfärda legitmationer och olika tillstånd, till exempel för att bedriva rikssjukvård.
Generaldirektör för IVO är Gunilla Hulth-Backlund.

Fysioterapeuterna kan bli förbundets nya namn

2013-05-29
Förbundsstyrelsen för Sjukgymnastförbundet LSR tog idag beslut om att föreslå Fysioterapeuterna som nytt namn på förbundet från och med 1 januari 2014.
- Ställningstagandet är en logiskt följd av regeringens förslag att fysioterapeut blir ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster från årsskiftet. Fysioterapeuterna är ett kort och kärnfullt namn som på ett bra sätt visar att vi både är ett professions- och fackförbund, säger Stefan Jutterdal, förbundsordförande.
Regeringens förslag innebär också att sjukgymnast kommer fortsätta vara en skyddad yrkestitel så länge det finns sjukgymnaster som vill det.
- Även de legitimerade sjukgymnaster som behåller sin yrkestitel är givetvis viktiga medlemmar i vårt förbund i framtiden, säger Stefan Jutterdal.
Efter att riksdagen senare i år tagit beslut i namnfrågan kommer en extrakongress per capsulam (brev) att besluta om förbundets nya namn. Detta väntas ske i höst.

Fysioterapi på Facebook!

2013-05-21
Nu finns Fysioterapi även på Facebook! Välkommen att hälsa på oss, gilla oss och ta del av vår tidningsvardag! Vi tar gärna emot synpunkter, ris och ros från dig som läser Fysioterapi.


Fysioterapeut blir ny titel

2013-05-06
Beslutet om ny yrkestitel rycker nu ett steg närmare. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss ändringar i några lagar som rör behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal och inom socialtjänstens område. En sådan ändring är att fysioterapeut föreslås bli ny benämning för yrket sjukgymnast och skyddad yrkestitel. Förslaget innebär också att yrkestiteln sjukgymnast förblir skyddad även i fortsättningen.
Lagrådet ska kontrollera att det nya lagförslaget inte kolliderar med eller strider mot grundlagen eller någon annan lag. Därefeter lägger regeringen fram förslaget för beslut i riksdagen. Ny yrkestitel föreslås gälla från den 1 januari 2014.

Kuratorer på väg mot legitimation

2013-05-02
Snart kan även kuratorer bli legitimerade. Idag beslutade regeringen av ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en utbildning som leder till legitimation för kuratorer. Det innebär ett stort steg mot legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.
Legitimationen innebär att arbetets innehåll säkras, att yrkestiteln skyddas, att ansvar och vårdkvalitet kan utkrävas. Därmed värnas och säkras det sociala arbetet och likställs med övriga discipliner inom hälso- coh sjukvården, skriver Akademikerförbundet SSR i ett pressmeddelande.
Idag finns runt 5000 kuratorer i hälso-. och sjukvården. Åtta av tio kuratorer har förutom sin grundutbildning kvlificerade vidareutbildningar. Förbundet har arbetat med legitimationsfrågan i 55 år och kallar regeringsbeslutet för en arbetsseger som borde ha kommit för längesedan.

Regeringens besked: Taxan blir kvar!

2013-04-30
När LSR uppvaktade Socialdepartementet om den nationella taxans framtid kom beskedet att nationella taxan blir kvar under överskådlig framtid. Däremot vill Socialdepartementet förändra och modernisera taxan på ett antal punkter: Sjukgymanster och läkare inom nationella taxan ska delta i kvalitetsutvecklingsarbete och kvalitetsregister. Transparensen och insynen i verksamheten måste bli bättre och regeringen vill att taxesjukgymnaster och -läkare ingår i vårdvalssystemet.
-Det sätter press på landstingen att göra vårdvalssystemen attraktiva för dem som nu arbetar inom nationella taxan, påpekar Jörgan Lundquist på LSR.
Även ersättningssytemet behöver utvecklas och göras mer flexibelt. I vår ska LSR påbörja förhandlingarna med SKL om hur ersättningssytemet ska utformas i framtiden.

läs mer

Global remissfrihet kartlagd

2013-04-27
Den internationella sjukgymnastorganisationen, WCPT, har presenterat den första globala kartläggningen av remissfrihet, direkt access eller self-referral, för sjukgymnaster. En enkät som besvarats av 72 av de 106 medlemsorganisationerna, däribland LSR, visar att det råder remissfrihet i 41 (68 %) av de svarande länderna. I 19 av länderna är systemet tillåtet inom både privat och offentlig vård, i 17 länder endast i privat vård. I 15 av länderna förekommer direkt access i privat vård trots frånvaro av lagstöd eller praxis.
I länder med remissfrihet är det också vanligare att sjukgymnaster har ett utvidgat arbetsfält, extended scope of practice.
De största hindren för remissfrihet i de länder som inte har det uppges vara motstånd från politiker, beslutsfattare och läkarkår. I länder med remissfrihet uppges stödet från allmänhet, politiker, beslutsfattare och läkare vara de viktigaste framgångsfaktorerna. Emma Stokes, en av artikelförfattarna och vicepresident i WCPT, konstaterar att läkarkårens inställning till remissfrihet genom historien haft stor påverkan på sjukgymnaster autonomi.

Läs mer om studien

Riksrevisionen ger Socialstyrelsen bakläxa

2013-04-24
Riksrevisionen kritiserar i en rapport Socialstyrelsens riktlinjearbete: Myndigheten tar ett för litet ansvar för spridning, implementering och uppföljning av de nationella riktlinjerna och det finns brister i patientperspektivet.
Många av de tolv granskade nationella riktlinjerna saknar viktiga dimensioner av en patientcentrerad vård som till exempel respekt för olika värderingar och kulturer, tillgänglighet, samordning och information kring patientens vård, känslomässigt stöd och smärthantering. Riksrevisionen anser att patienternas kunskap och erfarenheter inte tas tillvara i riktlinjearbetet trots att det finns metoder för detta.
Endast tre nationella riktlinjer är tilllräckligt patientinriktade: cancervård, strokevård och riktlinjerna för ångest och depression. Även riktlinjerna för demens och för schizofreni får godkänt. De har visserligen inte med riktigt alla dimensioner men har gett patientperspektivet högre prioritet.

Till rapporten

Ny myndighet ska inspektera

2013-04-22
Den senaste i raden av nya myndigheter är Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Den ska ta över tillsynen av hälso- och sjukvården från Socialstyrelsen. Verksamheten vid den nya myndigheten startar den 1 juni 2013. Även tillsyn av socialtjänst och LSS-verksamheter ska skötas av IVO, som tar över all tillsynspersonal från Socialstyrelsen. Förutom tillsyn vill regeringen att IVO analyserar och drar slutsatser av sina granskningar och ger tillsynsåterkoppling och vägledning till de verksamheter som granskas. Generaldirektör för den nya myndigheten är Gunilla Hult Backlund.

Läs mer

Fysisk träning hjälper mot depression

2013-04-11
I en ny rapport kommenterar SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, en ny kunskapsöversikt från Cochrane Collaboration som slår fast: Fysisk träning ger måttlig effekt som behandling vid lätt till medelsvår depression.
Enligt SBU:s kommentar ger den systematiska översikten en bred överblick över de studier som finns om fysisk träning vid depression och visar en måttlig effekt på depressionssymtom. Lika bra effekt som läkemedel och KBT.
Men man inte ska dra alltför stora växlar på slutsatserna menar sjukgymnasten Cecilia Rastad som varit sakkunnig i SBU:s arbete med kommentaren. Det finns en del svagheter i Cochraneöversikten: De flesta av studierna i rapporten har metodologiska svagheter: för få deltagare, alltför summariskt beskrivna träningsupplägg och helt olika typer av kontrollgrupper. Man har buntat ihop studier med för stora skillnader i samma analys och inte gjort skillnad på olilka grader av depression. Men att fysisk träning hjälper vid depression är helt klart.

Läs hela SBU-kommentaren

Billigare bolån för medlemmar

2013-04-09
Nu kan medlemmar i LSR få billigare bolån. Det är Saco och banken SEB som har träffat avtal om fördelaktiga bolån för Sacoförbundens medlemmar. Avtalet innebär att Sacoförbundens medlemmar erbjuds bolån hos SEB till en fördelaktig ränta, idag upplåningsräntan plus 0,9 procentenheter. Det innebär just nu en boränta på 2,49 procent. Den individuella räntan kan efter förhandling bli lägre.
En förutsättning är att medlemmen har alla sina bankärende och konton samlade hos SEB. Banken förbehåller sig också rätten till sedvanlig kreditprövning. Avtalet mellan Saco och SEB gäller från och med den tredje april.

Ny idéprovning: Barns och ungas hälsa

2013-03-27
Vårdalstiftelsen bjuder i april in till ny idéprovning. Temat denna gång är barns och ungas hälsa och livsvillkor.
Med Idéprovningen vill stiftelsen skapa ett nytt sätt att identifiera samhällsrelevant och innovativ forskning som kan bidra till att ny kunskap används inom vård och omsorg.
Mellan den 2:a och 30:e april är idéinsamlingen öppen. De mest innovativa, lösningsorienterade coh vetenskapligt förankrade idéerna belönas med 750 000 kronor. Pengarna är tänkta att användas till en pilotstudie där idén kan testas.
Den vetenskapliga beskrivningen behöver inte vara klar i ansökan. Det viktiga är att identifiera och beskriva själva idén till en innovativ lösning av betydelse för praktikens utveckling.

Läs mer

Stroke ökar bland yngre

2013-03-25
Allt färre i befolkningen drabbas av hjärt- kärlsjukdomar. Det är en faktor bakom vår ökande livslängd. Men i gruppen 35-44 år har risken att få stroke ökat med 21 procent för kvinnor och 15 procent för män. Särskilt tydlig är ökningen bland dem med kort utbildning. Siffrorna kommer från rapporten Folkhälsan 2013, som tagits fram av Socialistyrelsen och Statens folkhälsoinstitut.
Resultaten är en signal till sjukvården att uppmärksamma att även yngre personer kan ha högt blodtryck eller högt blodtryck, kända riskfaktorer för stroke. Enligt Socialstyrelsen visar rapporten hur viktigt det är att hälso- och sjukvården erbjuder hjälp till dem som vill sluta röka eller gå ner i vikt.

Stoppad antagning till folkhälsovetenskap

2013-03-14
Rektor Stefan Bengtsson vid Malmö Högskola stoppade i förra veckan antagningen till det folkhälsovetenskapliga programmet och masterprogrammet i Public Health från och med hösten 2013. Anledningen är att det statliga utbildningsuppdraget minskas rejält. För Malmö högskolas del innebär det runt 70 miljoner kronor i utbildningsbesparingar under 2013 och 2014.
De båda folkhälsovetenskapliga programmen ska nu under dekanus Tapio Salonens ledning rekonstrueras för att anpassas till arbetsmarknadesn behov och göras mer attraktiva. Ett förslag ska vara klart senast i december 2013. Antagningsstoppet kommer tidigast att hävas 2015.

Läs mer

Sjukgymnast bland välfärdens toppkvinnor

2013-03-06
Tidningens Dagens Samhälle har utsett Välfärdens 100 viktigaste kvinnor. På plats fyra återfinns sjukgymnasten Agneta Jansmyr, landstingsdirektör i Jönköpings län.
Hon blev 2008 den första kvinnliga landstingsdirektören i Jönköpings län. Dessförinnan var hon under åtta år chef för handikappomsorgen i Växjö kommun. Nu har hon det yttersta ansvaret för 10 000 medarbetare och hanterar kostnader på 10 miljarder om året.
Dagens Samhälle har granskat över 500 kvinnliga toppchefer inom välfärden. Granskningen visar att de offentliganställda chefskvinnorna tjänar i snitt endast 30 procent av vad kvinnorna i affärsvärlden tjänar. Detta trots att de hanterar fler anställda, mer pengar och har ett svårare jobb, enligt Dagens Samhälle.

Läs mer

Svensk i WCPT:s vetenskapliga kommitté

2013-02-06
WCPT, den internationella sjukgymnastorganisationen, har utsett Charlotte Häger, sjukgymnast och professor i sjukgymnastik vid Umeå universitet, till ledamot i den internationella vetenskapliga kommitté som ska utforma det vetenskapliga programmet för nästa WCPT-kongress. Kommittén består av åtta personer: en ordförande och sju ledamöter som representerar WCPT:s sex regioner och de olika nätverken (subgrups). Charlotte Häger repesenterar WCPT Europa. Ordförande är Aimée Stewart från Sydafrika.
WCPT:s nästa kongress hålls i SIngapore i maj 2015.

Läs mer på WCPT:s hemsida

Sjukgymnaster eftersökta i biståndsarbete

2013-02-01
Organisationen Handicap International, HI, har vänt sig till den internationella sjukgymanstorganisationen WCPT för att snabbt hitta sjukgymnaster som vill arbeta inom olika internationella biståndsinsatser. Aktuella länder är just nu Sydkorea, Etiopien och Tajikistan. HI vill bygga upp en pool av lämpliga kandidater som snabbt kan vara på plats i nya projekt och när akuta hjälpbehov uppstår. Mer information finns på WCPT:s hemsida.

Läs mer

Karolinska Institutets nye rektor på plats

2013-01-25
Idag installeras Anders Hamsten som KI:s, Karolinska Institutets nye rektor under en högtidlig ceremoni i Stockholms stadshus. Anders Hamsten tar över efter Harriet Wallberg Henriksson och blir den tjugoförste i ordningen att leda KI.
Det är regeringen som anställer rektorn för KI, och Anders Hamsten kommer att leda universitetet fram till den 31 december 2018. Som rektor vill Anders Hamsten stärka och tydliggöra de akademiska karriärvägarna, så att unga forskare känner sig trygga och vågar satsa på sin forskning.
– Ett annat mål jag har som rektor är att satsa på grundutbildningarnas kvalitet. Ett sätt är att åter ta in de seniora lärarna på grundutbildningen, dem träffar studenterna alltför sällan idag, säger Anders Hamsten.
Anders Hamsten är professor i kardiovaskulära sjukdomar och överläkare vid hjärtkliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Regeringen föreslår ny yrkestitel

2013-01-22
Regeringen går på LSR:s linje. I ett PM föreslår regeringen att fysioterapeut blir ny benämning på sjukgymnasternas yrkeskår och skyddad yrkestitel enligt patientsäkerhetslagen. Yrkesbeteckningen föreslås vara legitimerad fysioterapeut. Förslaget medför också att sjukgymnastexamen kommer att byta namn till fysioterapeutexamen. Regeringen föreslår även att titeln sjukgymnast förblir skyddad yrkestitel så länge det finns sjukgymnaster verksamma som väljer att behålla titeln sjukgymnast.
- Vi är både glada och tacksamma över att regeringen lyssnat på vår önskan om att byta namn på professionen. Titeln fysioterapeut är en titel för framtiden och speglar vårt yrke på ett bättre sätt än vad sjukgymnast gör, säger Stefan Jutterdal, ny ordförande för Sjukgymnastförbundet sedan 1 januari.
Förslaget bedöms leda till en stärkt patientsäkerhet, genom att yrkesutövare som vill kalla sig fysioterapeut måste ha samma utbildning som krävs för sjukgymnaster.

Läs hela regeringsförslaget

Nya informationssidor om fysisk aktivitet

2012-01-15
På Socialstyrelsens webbplats finns nu en uppsättning särskilda informationssidor om otillräcklig fysisk aktivitet. Här finns information om hur anställda inom hälso- och sjukvården kan ge råd och samtala med patienter om fysisk aktivitet. Råden baseras på rekommendationerna i de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

Till Socialstyrelsens hemsida

Dags att nominera till Guldskalpellen

2012-01-07
Nu är det dags att nominera till Guldskalpellen 2013. Sex gånger har Dagens Medicin delat ut Guldskalpellen till årets förnyare i hälso- och sjukvården. Priset har gått till personer och verksamheter som tagit initiativ till och genomfört förändringar som inspirerat till ökad kvalitet i sjukvården. Priset består av ett utbildningsstipendium på 25 000 kronor, ett hedersdiplom och en vinnarpokal som delas ut vid en officiell ceremoni. Alla är välkomna att nominera bidrag, även den egna verksamheten. Nomineringsperioden pågår fram till den 1 februari 2013.

Orättvist fördelad hjärnskaderehab

2012-12-27
Socialstyrelsen har nyligen presenterat den första kartläggningen någonsin av rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada.
Inte oväntat visar kartläggningen att den rehabilitering som ges är olika beroende på var i landet man bor. Många landsting och regioner saknar vissa personalkategorier som krävs för en fullgod rehabilitering. Framför allt saknas specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, psykologer och dietister.
Det saknas också ofta styrdokument, till exempel riktlinjer och och kriterier för vilka som ska få tillgång till rehab. Socialstyrelsen anser bland annat att utformningen av rehab ska grundas på den enskildes behov och förmåga att tillgodogöra sig rehab. Idag styrs rehabiliteringen på många håll av personens ålder eller om personen är yrkesverksam eller ej.

Länk till rapporten

Påbyggnadsår i Thailand

2012-12-20
Hösten 2013 startar Mälardalens högskola (MDH) en ettårig påbyggnadsutbildning i internationell hälsa, där studierna äger rum på Rangsit University i Bangkok, Thailand. Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor, sjukgymnaster, socionomer och folkhälsovetare som är intresserade av globala hälsofrågor och internationellt hälsoarbete - och som vill vidareutbilda sig i Thailand.
I den nya utbildningen Internationell hälsa kommer de svenska studenterna att få en inblick i internationellt hälsoarbete på plats i ett land som har en annan typ av hälsosystem. Sista ansökningsdag 16 januari.

Två nya rehabmiljarder 2013

2012-12-13
I dag fattar regeringen beslut om att förlänga och förändra överenskommelserna med Sveriges Kommuner och Landsting om rehabiliteringsgarantin och sjukskrivningsprocessen för 2013. Sammanlagt satsas två miljarder till under 2013.
En särskild satsning görs på diagnosgrupperna rygg- och nackbesvär samt lindrig och medelsvår psykisk ohälsa, där en miljard satsas på multimodal rehabilitering, MMR, för patienter med långvarig diffus smärta och på KBT för patienter med psykisk ohälsa. Den andra miljarden, sjukskrivningsmiljarden, ska stimulera landstingen att prioritera en effektiv sjukskrivningsprocess.
I satsningen ingår också att landstingen ska arbeta mer systematiskt med att fånga upp våld i nära relationer, en ofta missad orsak till kvinnors sjukfrånvaro. Landstingen får genom den nya överenskommelsen också i uppdrag att hitta bättre former för tidig samverkan kring patientens rehabilitering mellan hälso- och sjukvården, arbetsgivarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunernas socialtjänst. En samlad översyn av hela rehabiliteringsområdet planeras också under 2013, enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson i en debattartikel i SvD.

Läsmer

Ny rapport om akademikerlöner

2012-12-04
Saco har i ett samarbete med Swedbanks Instiutet för Privatekonomi tagit fram en rapport om akademikers ekonomiska situation efter examen. Att inkomstklyftorna ökar, som ofta hävdas, stämmer inte enligt rapporten.
Lönestatistik för akademiker i olika årskullar tre, sex och 30 efter examen har jämförts med löneutvecklingen för industriarbetare. Är det då lönsamt att studera? Ja, situationen har förbättrats sedan förra rapporten 2005, men jobbskatteavdragen står för den största delen av förbättringen i köpkraft. Sex år efter examen har akademikerna tappat jämfört med industriarbetaren. Först efter 30 år, då studielånen är betalda, har skillnaden hämtats in.
Alarmerande enligt Saco är den usla löneutvecklingen för Gymnasielärarna, som tillsammans med arbetsterapeuter, sjukygmnaster och bibliotekarier tillhör förlorarna. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter har dock fått lite bättre löneutveckling på senare år. Privatanställda jurister och civilekonomer toppar listan.

Läs hela rapporten

Namnfrågan avgjord

2012-11-18
Efter en rafflande omröstning fattade LSR:s kongress på söndagen beslut i namnfrågan. Beslutet blev att LSR under den kommande kongressperioden skall verka för ett byte av yrkestitel till leg fysioterapeut. Beslutet fattades efter sluten omröstning med 58 röster för och 26 emot. Därmed har namnfrågan, efter 25 års debatterande, nu gått in i ett nytt skede. Närmast väntas regeringen föreslå ett namnbyte av patientsäkerhetsskäl. Det förslaget väntas lagom till årsskiftet.

Ny ordförande vald!

2012-11-17
LSR har fått ny ordförande! Stefan Jutterdahl valdes enhälligt på lördagen, förbundskongressens första dag. Han tillträder den 1 januari 2013. Han efterträder Anna Hertting som slutar efter sju år som ordförande. Stefan Jutterdahl har bland annat arbetat 16 som sjukgymnast och har därefter haft flera ledande positioner. Han kommer närmast från ett chefsuppdrag där han arbetat i ett kvalitetssäkringsprojekt för SKL, Sveriges kommuner och landsting.

KI tvingas slimma kursutbudet

2012-11-15
KI lämnar chockbeskedet att många av de fristående fortbildnings- och ämnesfördjupningskurserna för sjukgymnaster från och med hösten 2013 kommer att kosta pengar. Från och med höstterminen 2013 flera av KI:s fristående kurser för sjukgymnaster att göras om till uppdragsutbildningar, vilket betyder att de inte längre kommer att erbjudas gratis. Det handlar bland annat om kurser inom psykosomatik, fysisk aktivitet som prevention, idrottsmedicin och neurologisk rehab.
Beslutet innebär att en 15-poängskurs i psykosomatik kan komma att kosta runt 20000 kronor för deltagaren. Enligt KI:s utbildningsavdelning är orsaken till förändringen att staten inte längre skjuter till extrapengar för utbildningsplatser i samma utsträckning som under 2010 och 2011. Redan planerade fristående kurser under våren 2013 berörs dock inte av förändringen.

Nationella taxan föreslås försvinna 2019

2012-11-07
Idag lämnar Mona Boström sitt förslag om nationella taxans framtid till regeringen. Hon föreslår att nationella taxan för privatpraktiserande sjukgymnaster och läkare fasas ut för att försvinna helt den 31 december 2018. Under utfasningstiden ska landsting och regioner utveckla nya system som inkluderar de nuvarande verksamheterna. Det kan till exempel vara inom vårdvalet eller genom att landstingen upphandlar den aktuella vården.
Sedan 2009 har det varit möjligt att överlåta verksamheter inom nationella taxan. Detta har hittills 174 sjukgymnaster utnyttjat, trots systemets ovissa framtid. Från den 31 decemeber 2013 kommer detta enligt Boströms förslag inte längre att vara möjligt.
LSR ser förslaget som ett hot mot den småskaliga verksamheten då risken finns att 1500 privata sjukgymnaster får avveckla sina verksamheter.
Socialdepartementet väntas nu skicka ut förslaget på remiss. Någon tidsplan för den fortsatta handläggningen finns för närvarande inte.
källa: Dagens Medicin

Hälsobibliotek på webben i sikte

2012-10-22
SBU arbetar sedan i somras med ett webbaserat hälsobibiliotek. En tvärprofessionell expertgrupp och en referensgrupp har bildats. LSR:s FoU-chef Birgit Rösblad ingår i referensgruppen.
-Vid vårt första möte lyfte jag särskilt fram vikten av att kommunanställda och privatpraktiker får tillgång till litteratur/vetenskapligt material. Jag tar gärna emot fler synpunkter från sjukgymnaster, säger hon.
Tanken är att skapa en nationell kunskapsbank för hälso- och sjukvården liknande det norska Helsebiblioteket. Det ska bli lättare att hitta och använda vetenskapligt och kliniskt beslutsunderlag.Just nu genomför SBU forkusgruppundersökningar för att beskriva behov, typanvändare och användningsscenarier. I ett senare skede kommer man att analysera sökfuntioner, sökterminologi och liknande. När hälsobibilioteket är klart är svårt att säga i nuläget.

Nu finns lärobok i FaR

2012-10-18
Folkhälsoinstitutet lanserar nu en lärobok i FaR®. Lärobokens författare är Lena Kallings. Lanseringen ingår i en satsning i att på bred front lansera Fysisk aktivitet på recept, FaR®. Läroboken vänder sig till en bred målgrupp, bland annat huvudmännen och professionerna inom hälso- och sjukvården, studenter på hälso- och sjukvårdsutbildningar och inom folkhälsovetenskap, hälsopedagogik och idrottslärare.
Boken finns att beställa eller ladda ner som pdf på Folkhälsoinstitutets hemsida.

Provläs boken här

Första rapporten om vårdval

2012-10-03
Nio av tio verksamhetschefer tycker att kraven på vårdenheterna är för stora i förhållande till den ekonomiska ersättningen. Det visar en ny rapport, Vårdval i primärvården, som SKL just presenterat. I rapporten är Sveriges 21 olika vårdvalssytem jämförda. Vårdvalssytemet är obligatoriskt sedan 2010. Principen om kommunalt självstyre gör att alla 21 landsting och regioner har olika modeller. Rapporten har tagits fram av forskaren Anders Anell vid Lunds universitet, som gjort en jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar. Han har också skickat enkäter till verksamhetschefer om vad de tycker om vårdvalet.

Läs och ladda ner rapporten här

WCPT utlyser internationell fototävling

2012-09-08
Med anledning av Internationella sjukgymnastikdagen den 8 september utlyser sjukgymnasternas världsorganisation WCPT en fototävling. Tävlingen är internationell och öppen för sjukgymnaster och deras patienter. Tema för tävlingen är fysisk aktivitet och hur sjukgymnaster bidrar till folkhälsan genom att bidra till människors rörlighet och självständighet. Senast den 5 december 2012 ska bidragen vara WCPT tillhanda. Klicka på länken för mer information om tävlingen!

Läs mer om tävlingen

Unik studie om robotrehab

2012-09-06
Danderyds sjukhus är först i Europa med att testa en robotdräkt för rehabiltering. I samarbete med det japanska företaget Cyberdyne, svenska Robotdalen och Stockholms läns landsting kommer en studie att startas senare i höst. Tio patienter med stroke i tidigt skede kommer att få träna gångförmåga under en tremånadersperiod. Studien är en förstudie till en kommande större randomiserad kontrollerad klinisk studie. De första resultaten förväntas vara klara sommaren 2013.

Sjukgymnastgolfen 2013 avgjord

2012-09-05
Årets upplaga av Sjukgymnastgolfen, ett riksmästerskap för sjukgymnaster, avgjordes i år på Sturup Park i Skåne. Sjukgymnastgolfen, som har spelats från Idre i norr till Sturup i söder, arrangerades i år för 28 gången och lockade 34 deltagare.
Årets segrare blev i damklassen Katharina Larborn, Båstad Gk och i herrklassen Anders Sandberg, Barsebäck G&CC.

LSR publicerar ny databas: Mätmetoder 2.0

2012-09-03
LSR:S nya databas Mätmetoder 2.0 är nu klar och publiceras idag. Databasen har både ny struktur och nytt innehåll. Bland annat har sökvägarna har förbättrats, berättar Birgit Rösblad, FoU-chef på LSR och ansvarig för databasen.
En viktig nyhet är att medlemmar i LSR kan uppdatera och lägga till information i databasen. Av kvalitetsskäl kommer alla förändringar att granskas och godkännas. Att Mätmetoder 2.0 får ett så kallat användargenererat innehåll hoppas Birgit Rösblad ska bidra till att databasen ständigt utvecklas och förbättras. Databasen finns tillgänglig för LSR:s medlemmar på förbundets hemsida.

Till Mätmetoder

Nationella taxan utreds igen

2012-08-27
Ska den nationella taxan avskaffas eller byggas ut? Det ska en ny utredning svara på. Nationella taxan berör 1500 sjukgymnaster och drygt 1000 läkare. Toivo Heinsoo föreslog redan för ett par år sedan, i utredningen Patientens rätt, att nationella taxan skulle avskaffas men regeringen fattade då inget beslut. Utredaren Mona Boström, tidigare landstingsdirektör i Stockholm, ska även utreda om vården behöver ett ackrediteringssystem där vårdgivare frivilligt ska kunna ansöka om ackreditering som en sorts kvalitetsstämpel. Senast den 31 oktober ska ett förslag vara klart.

KOL-sjuka får i sig mer avgaser

2012-08-23
Personer som lider av lungsjukdomen KOL får i sig mer avgaspartiklar och luftföroreningar än friska personer. Det visar en ny studie som publicerats i Particle and Fibre Toxicology. Fenomenet kan delvis förklara KOL-patienters ökade känslighet för smutsig luft.
källa: forskning.se

WCPT rekryterar inför 2015

2012-08-21
Nästa WCPT-kongress går av stapeln i Singapore 2015. Nu söker den internationella sjukgymnastorganisationen intresserade och lämpliga personer till den internationella vetenskapliga kommittén, ISC. Både ordförande och ledamöter ska tillsättas. Till ordförandeposten kan enskilda personer och medlemsorganisationer nominera kandidater. Ledamöter kan dessutom nomineras av regioner och subgrupper inom WCPT. Senast den 14 september ska nomineringarna vara WCPT tillhanda.

Läs mer och nominera

Sjukgymnastikens dag-tips!

2012-07-14
Snart är det dags att börja planera Sjukgymnastikens dag! Sjukgymnastikens dag är internationell och infaller den 8 september. På senare år har dagen uppmärksammats även i Sverige. Fler och fler sjukgymanster tar tillfället i akt att nå ut till allmänheten med olika aktiviteter. LSR har hjälpt till med idéer och erbjuder sina medlemmar material för beställning. För den som vill erbjuder även den internationella sjukgymnastorganisationen WCPT en hel del tips och gratis material.

till WCPT-tipsen

Inbjudan till Ett friskare Sverige

2012-07-12
Nu bjuder Statens folkhälsoinstitut in landets privata organisationer, ideella föreningar, kommuner, landsting och regioner att anmäla aktiviteter till årets uppmärksamhetsvecka, Ett friskare Sverige, i oktober. Den som vill anmäla en eller flera aktiviteter kan göra det via hemsidan ettfrskaresverige.nu. Fysisk aktivitet och goda matvanor står i centrum för aktivitetsveckan, som infaller 15-21 oktober. Veckan genomförs för tredje året i rad. Den är tänkt att ge inspiration och kunskap genom konkreta aktiviteter i hela landet. Förra året arrangerades mer än 3000 aktiviteter av cirka 1000 aktörer.

Läs mer

Nya regler om bemanning i demensomsorg

2012-07-09
Nu ska det bli slut på larmrapporterna om för lite personal och demenssjuka som lämnas inlåsta och ensamma nattetid. Förra veckan publicerade Socialstyrelsen nya regler för bemanning på äldreboenden där det bor demenssjuka. De nya reglerna är bindande. Krav ställs på att socialnämnden utreder och dokumenterar vad varje demenssjuk person behöver hjälp med. Behoven ska styra vilken omsorg de får. Reglerna ska tydliggöra kommunens ansvar för bemanningen. Personal ska finnas dygnet runt som kan ge nödvändig hjälp utan dröjsmål. För många kommuner innebär detta att de måste anställa mer omsorgspersonal. De nya bestämmelserna ska börja gälla den 1 januari 2014.

Sjukgymnaster vårdvalsfuskade

2012-06-18
Åtta sjukgymnaster i Västmanland krävs att betala tillbaka ersättning de fått från landstinget. Det är Vårdval Västmanland som granskat elva sjukgymnaster som har vårdavtal med landstinget. Två frias helt i granskningen. Landstinget riktar kritik mot nio av de granskade sjukgymnasterna. Granskningen visar en rad brister. Dubbla ersättningar har betalats ut för samma behandlingar. En sjukgymnast har dubbelfakturerat 230 besök under 2011. Personer som inte godkänts av landstinget har gått in som vikarier. Det saknas även uppgifter i patienters journaler om vilket slags behandling som utförts. Dessutom har massage och egenträning som inte ingår i sjukvårdsavtalet ändå debiterats landstinget.
Sammanlagt är det 375 000 kronor som ska betalas tillbaka till landstinget. Kraven ligger på allt från några hundralappar till som mest 110 000 kronor som en sjukgymnast i Västerås ska betala tillbaka. Två av sjukgymnasterna har brustit så allvarligt i sin journalföring att landstinget anmält dem till socialstyrelsen.
Källa: Sala Allehanda

Läs mer

Fyra av tio missnöjda med strokerehab

2012-06-12
Fler än fyra av tio strokedrabbade, 42 procent, tycker inte att de får den rehabilitering de behöver. Det visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden. Jämförelsen baseras på enkätsvar från drygt 7 000 patienter som drabbades av stroke under 2009. Uppgifterna kommer från Riks-Stroke – Nationella kvalitetsregistret för stroke, samt från SKL:s och Socialstyrelsens Öppna jämförelser
Skillnaderna i missnöje är stora mellan länen. Mest missnöjda är strokepatienterna i Uppsala län, där 50 procent uppger att de är missnöjda med sin rehabilitering. Minst andel missnöjda patienter finns i Gävleborg med 37 procent.
Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. 30 000 personer drabbas varje år och hälften av dem dör eller får svåra funktionshinder.

Läs mer...

Socialstyrelsen lyssnade på LSR

2012-05-24
Socialistyrelsen presenterade häromdagen slutversionen av de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. De preliminära riktlinjerna som kom för ett år sedan kritiserades hårt, bland annat av LSR, för att rehabiliteringsinsatser inte fick tillräckligt stort genomslag i riktlinjerna.
I de slutgiltiga riktlinjerna har rehabiliteringens ställning stärkts betydligt. Bland annat finns nu långvarig, regelbunden, övervakad träning för både knä och höft med. Lågenergilaser för knäartros har tillkommit, liksom patientutbildning.
- Vi kan nu med glädje konstera att Socialstyrelsen valt att ta denna kritik på allvar och att rehabiliteringens ställning i riktlinjerna nu tydliggjorts, säger LSR:s ordförande Anna Hertting i en kommentar.

Länk till riktlinjerna

Guldskalpell till sg på distans

2012-05-21
I år belönas projektet Sjukgymnastik på distans med Guldskalpellens hedersomnämnande. Med hjälp av bidrag från EU och stöd från sjukhusledningen har sjukgymnasten Lisbeth Eriksson tillsammans med sjukgymnastkollegor, läkare och IT-tekniker utveckla systemet.
Dagens Medicin, som delar ut priset, motiverar hedersomnämnandet så här:
"Genom smart utnyttjande av den nya teknikens möjligheter har tillgängligheten till specialiserad sjukgymnastik ökat i en del av landet där långa avstånd kan vara ett hinder för en god rehabilitering efter operation."

Läs mer i Fysioterapi nr 1, 2012

Utredning slaktar myndigheter

2012-05-16
Igår lade utredaren Stefan Carlsson fram sitt förslag till ny myndighetsstruktur. Han anser att staten måste få en tydligare roll i vården och omsorgen. Förslaget innebär att dagens tolv myndigheter - bland annat Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet - ersätts av fyra nya. Stefan Carlsson vill att staten fokuserar på fyra huvuduppgifter: utveckling och spridning av kunskap, inspektion som tryggar bra kvalitet i alla verksamheter, gemensamma IT- ch kommunikationslösningar samt överblick och förmåga att hantera långsiktiga utmaningar.
Källa:DN

Läs mer på DNDebatt

LSR ny samarbetspartner i Medicinska riksstämman

2012-05-15
Det står nu klart att LSR ska gå in som samarbetspartner i Medicinska riksstämman tillsammans med bland andra Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening. LSRs medlemmar kommer att få samma rabatterade möjlighet att delta som läkarna och får betala 2000 kr istället för 5000 kr. Riksstämman genomförs i år den 28-30 november på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Mer om Riksstämman

Västerbotten vill ha fler prisnomineringar

2012-05-14
Region Västerbotten är bekymrade över det svaga intresset för att nominera Västerbottningar till årets Folkhälsopris.
– Vi har förlängt nomineringsperioden till den 25 maj för det här är ett av länets viktigaste utmärkelser, säger Marita Fransson, ordförande i folkhälsonämnden för södra Lappland i landstinget.
Priset kan delas ut till alla som arbetar med, eller representerar ung kultur och har stärkt eller synliggjort något av områdena: trygg och säker sexualitet, hälsofrämjande fysisk aktivitet, mat och hälsa, nolltolerans mot droger. Prissumman är 20 000 kronor.

Nominera här!

Görel Bohlins pris till Ann Öhman

2012-05-11
Görel Bohlins pris för framstående genusforskning går i år till Ann Öhman. Hon är professor i sjukgymnastik vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och föreståndare för Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet. Priset är på 30 000 kronor.
Görel Bohlins pris för framstående genusforskning ska ges till forskare/lärare vid Umeå universitet som gjort värdefulla vetenskapliga eller andra insatser inom området för genusstudier. I sin motivering skriver priskommittén bland annat följande: ”Hennes forskning ligger i linje med den svenska jämställdhetspolitikens främsta prioritering, arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn. Vidare är hennes forskning kring unga kvinnors hälsa mycket viktig för att skapa ett brett kunskapsunderlag till grund för hälsopreventivt arbete.”
I nästa nummer av Fysioterapi, som utkommer den 7 juni, finns en längre intervju med Ann Öhman.

Tomatjuice minskar fysisk stress

2012-05-02
I en studie som publiceras i den brittiska tidskriften Nutrition Journal visar forskare vid Stockholms universitet att den biokemiska stress som kroppen utsätts för när vi tränar kan elimineras med bara ett glas tomatjuice om dagen. Tomatjuice innehåller antioxidanter och speciellt mycket av antioxidanten lykopen som allmänt anses vara bra för kroppens försvar mot radikaler. Och det är just radikaler som bildas när man utsätter kroppen för hård fysisk träning.
Studien bygger på att 15 otränade personer genomförde ett träningspass på en ergometercykel varefter forskarna mätte hur mycket stress som detta gav upphov till i kroppen. Därefter drack försökspersonerna ett glas tomatjuice varje dag i fem veckor. När personerna testades igen, hade stresseffekten helt försvunnit. Därefter följde en femveckorsperiod utan tomatjuice, så kallad wash-out, och då kom stresseffekten tillbaka. I den tredje delen av testet fick försökspersonerna återigen dricka ett glas tomatjuice om dagen i fem veckor vilket åter minskade stressen.

Länk till abstract

Gammal skidteknik effektivast

2012-04-27
Dagens elitskidåkare har en annan stil än 1900-talets vinnare. Men den gamla åkstilen var mer energieffektiv. En studie vid Linköpings universitet visar hur man ska staka för att utnyttja musklerna bäst. Beräkningarna, en matematisk beskrivning av 450 muskler och 62 ben, har utgått ifrån en fysisk person med normal kroppsbyggnad. En skidåkare videofilmades under träning i en stakåkningsergometer som mätte effektuttaget från musklerna.
Resultaten var överraskande. Verkningsgraden var 4,5 procent för den traditionella åkstilen mot 4,1 för den moderna. För åkaren innebär det att en stakningscykel i traditionell stil kräver 2,5 kilojoule energi, jämfört med hela 3,6 kilojoule i den moderna stilen.
Det är under långa skidlopp som skillnaden har betydelse. I sprinterlopp, där det bara gäller att komma fortast fram utan hänsyn till energiekonomi, gynnas den nya åkstilen.

Vårdalsiftelsen vill starta debatt

2012-04-24
Vårdalstiftelsen, som stöder forskning inom vård och omsorg, vill väcka debatt och uppmana till eftertanke. Därför startar stiftelsen nu ett debatforum. Skribenter, krönikörer, forskare och andra kommer att skriva om aktuella forskningsfrågor men också om mer allmänna frågor inom hälso-och sjukvård samt social omsorg. Debattforumet är öppet för alla. De skribenter som kommer att skriva under de första veckorna är Cecilia Schelin Seidegård, Åsa Moberg, Lena Borell och vd för Vårdalstiftelsen Thorbjörn Larsson.

Till debattforum

Nästa världskongress för sjukgymnaster

2012-04-20
Nu är datumet satt för nästa WCPT-kongress. Den kommer att hållas i Singapore den 1-4 maj 2015. WCPT är sjukgymnasternas internationella organisation, som även LSR tillhör. WCPT håller Kongress vart fjärde år, senast i Amsterdam 2011. Då deltog 5200 sjukgymnaster från hela världen i programmet.

Till WCPT:s hemsida

Ny standard för äldrevård på gång

2012-04-18
SIS, Swedish Standards Institute, har fått i uppdrag av regeringen att arbeta fram svenska standarder för kvalitet inom äldrevård och omsorg. Standarden för äldreboenden gäller både vård- och omsorgsboende och korttidsboende. Standarden för högre kvalitet i hemtjänsten handlar om hemtjänst för de äldre med mest omfattande behov, de som har minst 25 timmar i veckan. Uppdraget ingår i regeringens satsning på de mest sjuka äldre. Målet är att öka kvaliteten inom äldreboenden och i hemtjänsten.
Standarderna kommer framför allt att vara ett verktyg för vårdgivare att arbeta med kvalitet och de kommer även att underlätta jämförelser av olika aktörer vid upphandlingar.
– Vi bjuder in alla intressenter i arbetet; kommuner, myndigheter, privatvård, olika yrkesprofessioner, patientorganisationer, anhörigföreningar, fackliga organisationer, forskning med flera, säger Lars-Gunnar Lundh, teknisk direktör på SIS.

Läs mer

Nominera till folkhälsopris!

2012-04-16
Nordiska Folkhälsopriset delas ut av Nordiska ministerrådet, NMR, och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV. Priset Priset består av 50 000 SEK och ett diplom och ges till en person, organisation eller institution som gör en värdefull insats för att förbättra folkhälsan i Norden. Vem som helst kan nominera pristagare vars arbete kan innefatta sociala, fysiska och psykiska förhållanden i miljön, faktorer som påverkar livsstil men också hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt. Det kan vara insatser i ett enskilt nordiskt land eller i hela regionen. I år delas det ut i samband med de nordiska hälso- och socialministrarnas möte i Bergen, Norge, som hålls den 11–12 juni 2012. Förslag med motivering ska lämnas senast den 7 maj.

Läs mer

Sjukfrånvaro går i arv

2012-04-09
Barn till långtidssjuka föräldrar blir ofta själva långtidssjuka när de är vuxna. Störst är sambandet mellan de föräldrar som varit mest sjukskrivna under barnens uppväxt och deras barn. Det visar en undersökning som Inspektionen för socialförsäkringen har gjort.
Källa: Suntliv.nu

Läs mer

Vinnare får färre skador

2012-04-04
Att det är bättre att vinna än förlora, det inser alla. Men att en seger innebär mindre risk för skador är inte lika självklart. Nya rön från forskare i idrottsmedicin vid Linköpings Universitet väcker stort intresse bland Europas elitfotbollslag.
I sin masteruppsats har sjukgymansten Håkan Bengtsson analyserat data från 6 272 matcher med 26 av de främsta fotbollsklubbarna. Materialet omfattar 2 739 skador och utgör världens största databas i sitt slag. Materialet visar att skadefrekvensen påverkas av tre faktorer: hur matchen slutade, hemmaplan eller bortaplan och vilken typ av tävling. Matchresultatet var det som visade tydligast samband med andelen skador. I förlustmatcher var risken för skada 21 procent större än i vinstmatcher, i oavgjorda matcher 15 procent större. En tänkbar förklaring är att hemmalagen spelar mer offensivt med långa snabba löpningar. När det gäller tävlingsformen framstod spel i Champions League som något farligare än i den nationella serielunken.

Hedersutmärkelse från Sektionen Äldres hälsa

2012-03-20
Det blev sjukgymnast Gunilla Gren Bergvall som fick den nyinstiftade hedersutmärkelsen från Sektionen för Äldres hälsa. Utmärkelsen delades ut av LSR:s ordförande Anna Hertting vid en ceremoni vid sektionens årliga utbildningdag i Huddinge den 19 mars.
Ur motiveringen: "Gunilla Gren Bergvall har tillsammans med en arbetsterapeut med stor framgång drivit och slutfört ett projekt, Rehabilitering på särskilt boende i Ekerö kommun.
Målsättning var att förstärka och kvalitetssäkra det rehabiliterande arbetssättet för äldre. Genom utveckling av denna arbetsmetodik har Gunilla bidragit till att de äldre nu får en mer ändamålsenlig och effektiv rehabilitering".

Läs mer

Unikt dubbelt mastersprogram i Stockholm

2012-03-15
Stockholms universitet och Karolinska Institutet startar ett internationellt mastersprogram i Hälsoinformatik. Studenterna får en mastersexamen från två universitet samtidigt, en så kallad joint degree, något som möjliggjorts genom en lagändring 2010.
Programmet ges till hösten 2012 och kan sökas från och med den 15 mars. Det riktar sig till studenter med en grundexamen inom hälso- och sjukvård, teknik eller data- och systemvetenskap. Studenterna kan profilera sin utbildning genom valbara kurser från bägge universiteten. De som utbildas kan arbeta inom många sektorer; t ex inom vård- och omsorgsorganisationer, hos IT-leverantörer eller satsa på en fortsatt karriär inom utbildning och forskning.

Läs mer om programmet

Träning förändrar vårt DNA

2012-03-08
Forskare vidd Karolinska Institutet visar i en ny studie att träning förändrar vårt DNA. Men det är inte den genetiska koden som förändras. Det som sker är en kemisk process, avmetylisering av DNA-molekylen. Denna kemiska process ”låser upp” muskelcellen så att den kan öka sin kapacitet att arbeta. Studien är publicerad 7 mars online i Cell Metabolism.

Länk till tidskriftens webbplats

Nytt från Socialstyrelsen om sekretessgränser

2012-02-20
Ibland behöver verksamheter samverka om vård och omsorgen om en vuxen person och behöver då lämna ut uppgifter till varandra. I de fallen måste verksamheterna bedöma om uppgifter kan lämnas ut över en sekretess- eller tystnadspliktsgräns. Socialstyrelsen publicerar därför nu en vägledning om sekretess- och tystnadspliktgränser. Vägledningen beskriver när offentliga och privata verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan lämna ut uppgifter.

Ladda ner eller beställ vägledningen här

Har du en bra idé?

2012-02-17
50 000 kr söker ägare. Ett stipendium för IT-innovationer inom vård och omsorg har instiftats av e-healthkonferensen Vitalis tillsammans med Tieto Healthcare & Welfare. Stipendiet skall premiera personal inom vård och omsorg som genom nytänkande utvecklar användarnära innovationer. Stipendiesumman, 50 000 kronor, kommer att delas ut till enskilda eller grupper av anställda i verksamheter inom kommunal respektive landstings- eller regionsverksamhet. Stipendiet är öppet för sökande från Sverige, Norge och Danmark. Sista ansökningsdag är 28 februari.

Läs mer

Hjälp vården med bästa app-lösningen!

2012-02-16
Kan en app vara del av lösningen på resursbristen inom vården och omsorgen? Det hoppas Vitalis och VINNOVA som bjuder in till en lagtävling om att ta fram en app-prototyp som kan bidra till att göra den svenska sjukvården mer tillgänglig och effektiv. Vitalis är en nordisk konferens och mässa om eHälsa som i år äger rum för tionde gången på Svenska Mässan i Göteborg. Senast den 15 mars ska anmälan till tävlingen vara inne.

Läs mer om tävlingen

Kallbad ger mindre träningsvärk

2012-02-15
Att bada i kallt vatten efter träning kan vara ett effektivt sätt att minska senare träningsvärk. Men det är oklart kring vilka risker som finns med vistelsen i det kalla vattnet. Det konstateras i en översiktsstudie från The Cochrane Library. Totalt granskades 17 studier med totalt 366 deltagare. De flesta studier jämförde kalla bad med vila eller ingen intervention alls. Men fler och bättre studier behövs innan det går att formulera tydliga riktlinjer för säker och effektiv kallbadsbehandling. Rapporten påpekar också att få studier jämför kallbad med andra, kanske bättre behandlingar som varma bad, lätt jogging och användning av stödstrumpor.

LSR tar strid för rättvisare löner

2012-02-10
LSR och fyra andra fackförbund går idag ut med en debattartikel i DN om de låga lönerna i kvinnodominerade branscher. Det är fackförbunden LSR, Akademikerförbundet SSR, Vision, Vårdförbundet och Kommunal som gått samman i en gemensam rapport om den strukturella lönediskrimineringen mot kvinnor. Rapporten lämnar sju förslag på åtgärder för att stoppa lönediskrimineringen till exempel inom hälso- och sjukvården. Ett förslag är att kvinnodominerade yrken uppvärderas i relevans med ansvar, krav och kunskaper som arbetet kräver.

Läs debattinlägget här

Träning vid 20 ger grövre skelett

2012-02-09
Skelettets hållfasthet bestäms tidigt i livet. Tidigare forskning har visat att träning som sker före och under puberteten är särskilt viktig för skelettets tillväxt. Ju mer din benmassa utvecklas när du är ung, desto mindre är risken att drabbas av benbrott senare i livet. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu i en studie på 833 svenska män visat att de män som ökade sin fysiska aktivitet mellan 19 och 24 års ålder också ökade sin bentäthet i både höften, ländryggen, armen och underbenet. De män som under samma period minskade sin aktivitet fick ett signifikant skörare skelett. Fynden talar för att bibehållen eller helst ökad fysisk aktivitet kan förbättra bentillväxten i unga år, vilket sannolikt minskar risken för benbrott senare i livet.
Artiklen publicerades i Journal of Bone and Mineral Research den 13 januari.

Sjukgymnastdagarna 2013 till Göteborg

2012-01-31
Sjukgymnastdagarna kommer nästa gång, 2013, att förläggas till Göteborg. Det beslutade idag LSR:s förbundsstyrelse. Många medlemmar har enligt förbundsstyrelsen uttryckt önskemål om att arrangera Sjukgymnastdagarna på annan ort än i Stockholm. Hur bytet av ort påverkar deltagarantalet och därmed det ekonomiska utfallet för föbundet återstår att se. Deltagarsiffrorna för det vetenskapliga programmet och utbildningsdagen har de senaste åren stadigt legat runt 1600 personer.

Sacoförbunden fortsätter att växa

2012-01-27
De flesta Sacoförbunden fortsätter att öka sitt medlemsantal. Totalt ökade medlemsantalet med 2,6 procent under 2011. Det betyder att Sacofederationen vid årsskiftet hade knappt 634 000 medlemmar, en ökning med drygt 16 000 på ett år.
Sveriges Ingenjörer är största Saco-förbundet, med drygt 130 000 medlemmar. Övriga stora förbund, Lärarnas Riksförbund, Jusek, Akademikerförbundet SSR och Sveriges läkarförbund visar alla en stabil rekrytering på runt två procent. Omorganiseringen av försvaret har inneburit att Officersförbundet fått många nya medlemmar. Sveriges Arkitekter har också haft en god medlemstillströmning 2011. LSR har ökat medlemsantalet med 0,8 procent och hade vid årsskiftet 11793 medlemmar.
Källa: Saco

Stockholm inför vårdval för rehab

2012-01-25
Nu inför Stockholms läns landsting vårdval för primärvårdsrehabilitering. Med insatser från arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster kan den som har en sjukdom eller skada få rehabilitering och hjälpmedel utprovade. En nyhet blir att fler patienter med neurologiska sjukdomar och skador får tillgång till särskilda neuro-team.
Från den 1 oktober i år kan verksamheter i hela länet börja ta emot patienter. Vid ett vårdval kan alla vårdgivare som lever upp till vissa kvalitetskrav bli auktoriserade för att ta emot patienter.

En sjukgymnast på maktlistan

2012-01-23
Dagens Medicin har för 17:e året i rad publicerat Maktlistan. Den omfattar de 100 personer som bedöms ha störst inflytande på svensk hälso- och sjukvård. På första plats finns, som förra året, socialminister Göran Hägglund tätt följd av sin statssekreterare Karin Johansson. Att Socialdepartementet genom tätt samarbete med SKL stärkt greppet om svensk sjukvård märks enligt Dagens Medicin på att åtta av listans topp-tio-namn återfinns på Socialdepartementet eller SKL. På plats 35 återfinns Birgitta Rydberg (FP), sjukgymnast i grunden och numera sjukvårdslandstingsråd i Stockholm. För övrigt lyser sjukgymnaster med sin frånvaro på maktlistan.

Nationell smärtplan efterlyses

2012-01-20
Representanter för Svenska smärtläkarföreningen och Svenskt smärtforum, en multiprofessionell förening med bland andra sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare, samt ordföranden i SBU:s utredning Rehabilitering vid långvarig smärta, har nu överlämnat en skrivelse till regeringen: Gruppen vill att regeringen ska ta fram en nationell smärtplan.
I en nationell smärtplan bör, enligt expertgruppen, ingå utbildning för att höja kompetensen i diagnostik och evidensbaserad behandling, utbildning, uppbyggnad av en nationellt enhetlig och hög standard i smärtvården samt utveckling av nya metoder för diagnostik, behandling och rehabilitering.

Nationell samordnare ska öka trycket

2011-12-22
Socialminister Göran Hägglund vill ha vårdval även i specialistsjukvården. I går blev det klart att Roger Molin från Sveriges kommuner och landsting får uppdraget att pressa på en utbyggnad av vårdvalsmetoden. Idag gäller den bara obligatoriskt för landstingens primärvård. För den kommunala äldrevården är det än så länge frivilligt med vårdval. Regeringen har dock hotat med tvingande lagstiftning om det inte snart införs i alla kommuner. Nästa fas handlar om specialistsjukvården, alltså all specialiserad vård utanför akutsjukhusen.
–Min uppgift är att stimulera fler landsting att bygga in vårdvalet som en naturlig del även i specialistvården och stärka vårdkedjorna. Men eftersom många är trötta på att välja kan man tänka sig paketlösningar där man väljer vårdcentral och samtidigt får den specialistvård man behöver. Vi hoppas på effektiva helhetslösningar för främst alla kroniker och svårt sjuka äldre, säger Roger Molin.

Läs mer på svd.se

Policy för inspelade läkarbesök

2011-12-16
Enligt ett beslut på Läkarförbundets fullmäktigemöte som startade den 8 december, ska Läkarförbundet ska ta fram en policy för att värna läkarens integritet. Bakgrunden är att patienter börjat spela in och filma läkarbesök, som kan läggas ut på sociala medier. Policyn kommer att förankras hos arbetsgivarna i alla landsting. En del arbetsgivare har redan infört restriktioner om filmning.
Källa: Läkartidningen

36 miljoner till ny forskning om hälsa

2011-12-13
Fjorton nya forskningsprojekt får sammanlagt 36 miljoner kronor från AFA Försäkring.
AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador. De ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. Denna gång får bland andra arbetsterapeut Marine Sturesson, Västerbottens läns landsting drygt 400 000 kronor för utveckling av en metod för arbetsförmågebedömning inför sjukskrivning. Thomas Andersson vid Högskolan i Skövde får nästan tre miljoner kronor för att undersöka vad det är som påverkar om och hur vårdanställda engagerar sig i förbättrings- och utvecklingsarbete. För forskning om hur vårdanställda påverkas av döende, död och sorg får Agneta Grimby, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 588 000 kronor från AFA Försäkring.

Hälso- och sjukvården fortsätter att förbättras

2011-12-01
Den svenska hälso- och sjukvården har förbättrats sedan 2006. Det visar Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011.
Skillnaderna mellan landstingen har på flera områden minskat. Det finns dock fortfarande en betydande ojämlikhet i form av skillnader mellan olika samhällsgrupper. Rapporten visar bland annat att:
Dödligheten i stroke och hjärtinfarkter fortsätter att minska.
Mindre än hälften av patienterna inom diabetesvården når behandlingsmålen i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Det finns betydande variationer mellan landstingen.
Närmare 9 av 10 patienter uppger att de är nöjda efter att ha genomgått en höftprotesoperation.
De socioekonomiska skillnaderna består. Dödligheten i stroke och hjärtinfarkt är lägre hos personer med hög utbildningsnivå jämfört med personer med låg utbildningsnivå.

Stora brister i strokevård och rehabilitering

2011-11-29
Socialstyrelsen kom 2009 med nationella riktlinjer för att förbättra strokevården. Idag presenteras en utvärdering av hur dessa efterlevs. Insatserna går att jämföra ned på sjukhus- och kommunnivå i landet.
- Bristerna är större än väntat, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.
I mer än hälften av kommunerna saknas i praktiken samordning mellan kommuner och landsting för eftervården av strokepatienter. Patienterna riskerar därmed att bli utan stöd och hjälp. Omkring tio procent av kommunerna erbjuder inte alls rehabilitering trots laglig skyldighet. Samverkan är mycket viktigt. Där rutiner finns och följs når man klart bättre resultat med rehabiliteringen, konstatera Socialstyrelsen.
Rapporten konstaterar också att kommunerna i alltför låg omfattning tillhandahåller kuratorer och psykologer, trots att nedstämdhet är vanligt efter en stroke.
Socialstyrelsens utvärdering visar också att endast hälften av landstingen klarar Socialstyrelsens mål att erbjuda operation inom 14 dagar för de patienter som drabbas av förträngning i halskärlen. I vissa landsting är väntetiden mer än den dubbla, omkring 30 dagar.
Stroke drabbar varje år omkring 30 000 svenskar och är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och död.

Tennisarmbåge ska tränas bort

2011-11-29
En kronisk tennisarmbåge bör inte behandlas med vila, utan med specifikt utformad träning. Det är ett av resultaten i en ny avhandling från Uppsala universitet av allmänläkaren Magnus Peterson. Han har undersökt vilka behandlingsmetoder som idag används av läkare och sjukgymnaster i primärvården vid behandling av kronisk tennisarmbåge. Han har också undersökt effekten av graderad träning (träning med successivt ökande belastning) samt effekten av olika typer av graderad träning.
Resultatet visar att läkare och sjukgymnaster skilde sig markant åt beträffande användning av träning som behandling. Läkarna använde i hög utsträckning läkemedel riktade mot inflammatorisk smärta vilket kan ifrågasättas i det kroniska skedet, menar Magnus Peterson. Han visar också att graderad träning är överlägset den tidigare rekommendationen att vänta och se. Både excentrisk träning (träning där man sänker en vikt och muskeln förlängs) och koncentrisk träning (träning där man lyfter en vikt och muskeln förkortas) minskar smärtan vid kronisk tennisarmbåge, men den excentriska träningen ger snabbare effekt.

Sveriges första professor i patientsäkerhet

2011-11-28

KTH får Sveriges första professor i patientsäkerhet. Han heter Richard Cook och är läkare, forskare och expert på fel i komplexa system inom hälso- och sjukvården. Han har forskat och undervisat vid University of Chicago sedan 1994, och är internationellt erkänd expert på medicinska olyckor, fel i komplexa system och den mänskliga prestationen i verksamheten. Som professor ska han studera förutsättningar, brister och styrkor inom vården. Vid KTH:s skola för teknik och hälsa i Flemingsberg betraktas den nyinrättade professuren som ett stort framsteg för verksamheten.
– Det tog många år innan samhället insåg hur allvarligt och omfattande problemet med vårdskador är. Idag finns hundratusentals händelser registrerade i nationella databaser som inte analyserats, säger Synnöve Ödegård, chef på avdelningen för Patientsäkerhet på KTH Teknik och hälsa.
Exempel på rapporterade händelser är vårdrelaterade infektioner, felaktig medicinering, felaktiga eller missade diagnoser och felaktiga operativa ingrepp.

Nu lanserar LSR en karriärportfölj

2011-11-25
Karriärportföljen är ett interaktivt verktyg som ger stöd och erkännande för lärande. Till årsskiftet ska en första provversion av LSR:s nya webbaserade karriärportfölj finnas klar att testas på ett strategiskt urval av försökspersoner. Tanken är att karriärportföljen ska beskriva, exemplifiera och intyga lärande till exempel inför en auktorisation för en verksamhet inom vårdvalet, för studenter på grundutbildningen som gör sin VFU och inom specialistordningen där särskilda kompetenskrav ställs.
– Världsorganisationen för sjukgymnaster, WCPT, kräver att sjukgymnastkompetensen ska följas upp, men det lever vi inte upp till i Sverige i dag, säger Anna Pettersson, professionsansvarig på LSR.
I Karriärportföljen kan man systematisera det egna lärandet. Det är också ett instrument man kan använda för dialog kring karriärutveckling, enligt Anna Pettersson.
En lyckad lärandeprocess ger 30 poäng och ett certifikat som visar att man uppehåller sin kompetens. Det finns redan en uppsjö portfoliosystem att tillgå på internet, men de är bara gratis så länge man inte vill skydda det material man lägger in. LSR:s skyddade Karriärportfölj kommer troligen att kosta någon hundralapp per år för medlemmar i LSR.

Goda utsikter för sjukgymnaster, enligt Saco

2011-11-23
Den som nästa år börjar en utbildning till datavetare, tandläkare eller sjukgymnast har mycket goda möjligheter att få jobb om fem år. Det visar Sacos årliga bedömning av arbetsmarknadsläget i rapporten Framtidsutsikter. Den bygger på en bedömning som Sacoförbunden gör av det kommande arbetsmarknadsläget på fem års sikt. Fler yrken där prognoserna pekar mot en brist på nyexaminerad arbetskraft år 2016 är bland annat audionom, cytodiagnostiker, psykolog, receptarie och kiropraktor.
Balans, att det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb, bedöms råda för bland annat agronomer, apotekare, arbetsterapeuter, bibliotekarier, civilekonomer, civilingenjörer, dietister, jurister, tandhygienister och veterinärer. För många blir det däremot av exempelvis kommunikatörer, beteendevetare och samhällsvetare.

Se hela listan för 2016 här!

Sjukgymnastforskning om status och trivsel

2011-11-21
Hur får man vårdpersonal att trivas inom äldreomsorgen? Det ska Ann Öhman, sjukgymnast och lektor i folkhälsovetenskap, med flera forskare vid Umeå universitet undersöka i ett nytt forskningsprojekt. Enligt Ann Öhmans tidigare forskning finns det en statustrappa inom vården, där äldrevård hamnar långt ner på önskelistan hos bland andra nyutexaminerade sjukgymnaster. Via nya anslag ska man nu följa upp de som nu ändå jobbar inom äldreomsorgen, för att få kunskap om vilka faktorer som gör att personal trivs och stannar kvar.

Umeå bäst på strokevård

2011-11-18
Umeå Strokecenter vid Norrlands universitetssjukhus har fått omnämnandet ”Årets Strokeenhet 2010”. Priset delas ut av det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke till den vårdenhet som bäst utmärkt sig för god strokevård under det gångna året. Totalt 75 sjukhus har deltagit i mätningen och ytterligare fem sjukhus får ett särskilt omnämnande för ”God Strokevård”. De är: Trelleborgs lasarett, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Alingsås lasarett, Värnamo sjukhus samt Oskarshamns sjukhus.

Nominera ombud till kongressen 2012!

2011-11-14
Om ett år är det dags för LSR:s nästa kongress. Som medlem kan du nu för första gången nominera ombud till kongressen 2012 via webben. Och intresset är stort för att nominera, redan två timmar efter start hade 30 nomineringar kommit in.
– Det är mycket roligt! Många nominerar sig själva och några sina kolleger. Det märks också att några bedrivit personvalskampanj, säger Liisa Mast, förbundssekreterare på LSR.
Att vara kongressombund är ett bra sätt att påverka förbundets politik och arbete.

Läs mer och nominera!

Remissfrihet till sjukgymnast värt en miljard

2011-11-08
I dag är det remissfritt till sjukgymnaster över hela landet. Enligt färska beräkningar från LSR skulle en miljard kronor kunna sparas årligen om remissfriheten utnyttjades bättre i primärvården.
Lågt räknat handlar var tionde besök hos allmänläkare om smärta och problem med rörelse- och stödjeorganen. Genom att slussa dessa patienter direkt till sjukgymnast , utan omvägen via läkare, frigörs resurser. Ett besök hos sjukgymnast kostar mindre än hälften av ett besök hos en allmänläkare, 510 kronor mot 1190, enligt uppgifter från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Räknat på hela landet blir det en miljard kronor som kan frigöras i primärvården.

Här hittar du alla lokala siffror

Umeåforskare får forskningsprofessur

2011-11-01
Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Lars Nyberg från Umeå Torsten och Ragnar Söderbergsforskningsprofessur i medicin 2011. Professuren ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.
Lars Nyberg är professor i psykologi och i neurovetenskap vid Umeå universitet och är föreståndare för Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFBI). Hans forskning har hjärnans funktioner i fokus. Syftet med hans forskningsprogram är att öka kunskapen om hjärnan, hur den ändras vid åldrande och sjukdom, samt hur den kan omorganiseras som svar på träning.

Viktigt med motivation för aktiva äldre

2011-10-31
Att regelbundet vara fysiskt aktiv minskar risken för framtida depression hos äldre. Ökar individen sin fysiska aktivitet minskar risken för depression och tvärtom. Påverkan är alltså ömsesidig. Det visar forskare från Göteborgs universitet som deltar i en stor europeisk studie av 17500 äldre personer i elva europeiska länder. Störst effekt har det att aktivera sig från stillasittande till att bli måttligt fysiskt aktiv. Motivationen är en viktig faktor som också studerats. Det visar sig att komponenter som tilltro till den egna förmågan, upplevelse av kompetens, valfrihet och en koppling till social tillhörighet gör att personen upplever en inre motivation och upprätthåller sin fysiska aktivitet på lång sikt.
– Det är aldrig för sent att börja och alltid för tidigt att sluta med regelbunden fysisk aktivitet, säger Magnus Lindwall, huvudförfattare till studien som publicerats i tidskriften Health Psychology.

Fetmahormon lökar risken för benskörhet

2011-10-28
Forskning vid Sahlgrenska akademin i Götebrog visar nu att det finns ett samband mellan kroppens fetmahormoner och benskörhet. Skelettet är ett aktivt organ som samverkar med hjärna, muskler och fettväv. Skelettet bildar stamceller men också hormoner som via andra organ reglerar blodsocker och fetma. Den nya studien visar att förhöjda nivåer av fetmahormonet adiponektin i blodet kan ha ett samband med benskörhet. Vad som reglerar halten av adeponektin är okänt. Därför behövs mer forskning innan nya eventuella läkemedel kan tas fram. Forskningsunderlaget är hämtat från den större benskörhetsstudien Mr OS, där 11000 äldre män från Sverige, Hong Kong och USA ingår.

Evidens via EiRA erbjuds nu kommunerna

2011-10-26
Nu erbjuds socialtjänsten i landets alla kommuner tillgång till ett abonnemangspaket med tusentals vetenskapliga tidskrifter. Landstingens personal har sedan 2001 haft tillgång till ett stort antal e-tidskrifter och databaser via EiRA, ett landstingsgemensamt samarbete som förser hälso- och sjukvårdens personal med vetenskaplig information. Tack vare ett uppdrag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu turen kommit till socialtjänstens personal. De kommuner som tecknar abonnemangsavtal senast den 28 november får automatisk tillgång till tidskrifter och övrigt kunskapsstöd under 2012.

Läs mer här

Hjärnfonden vill stoppa kampsporten MMA

2011-10-24
I MMA (Mixed Martial Arts) tillåts sparkar och slag mot huvudet. Det kan få livslånga konsekvenser för den som utövar sporten. Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden, tycker att det är obegripligt att Riksidrottsförbundet stödjer MMA, en sport som uppmuntrar till våld mot huvudet. Enligt Niklas Marklund, överläkare och docent vid Neurokirugiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, finns det ett flertal nya rapporter där man analyserat hjärnor från idrottare som ådragit sig hjärnskakningar under sin idrottskarriär. Dessa uppvisar förändringar som i mycket liknar de som ses i hjärnorna från äldre patienter med Alzheimers sjukdom. Nu vill Hjärnfonden, som arbetar för att finansiera hjärnforskning för att öka kunskapen hos allmänheten om hjärnan och dess sjukdomar, att Riksidrottsförbundet tar avstånd från sporten.

LSR:s lagtolkning står fast!

2011-10-19
Landstinget i Norrbotten vägrade teckna samverkansavtal med en privatpraktiserande sjukgymnast i Luleå, trots att hon hade lagt högsta budet på en ersättningsetablering.
Landstinget ansåg att hon istället kunde ingå i vårdvalsmodellen. Men Norrbotten har inte något eget vårdvalssystem för sjukgymnastik. Beslutet överklagades därför till Förvaltningsrätten, som gick på landstingets linje. LSR överklagade då till Kammarrätten, som gav sjukgymnasten rätt. Landstinget överklagade i sin tur, men Högsta förvaltningsrätten gav inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därför fast, och LSR:s tolkning av lagen gäller: Landstinget agerade i strid med LOS när de vägrade teckna samverkansavtal med sjukgymnasten.

Läs mer Fysioterapi nr 8, sid 4.

Prisas för reumatologisk sjukgymnastik

2011-10-14
Charlotte Ekdahl, professor i sjukgymnastik vid Lunds universitet, belönas med 50 000 kronor för sin forskning om betydelsen av fysisk aktivitet vid reumatism. Bakom priset står Reumatikerförbundet och läkemedelsföretaget Pfizer AB. Charlotte Ekdal har utvecklat och utvärderat sjukgymnastiska metoder för behandling av artrit, artros och långvarig smärta.
Enligt prismotiveringen har hennes forskning haft stor betydelse för utvecklingen av reumatologisk sjukgymnastik. Utmärkelsen är instiftad till minne av Nanna Svartz, Sveriges första professor i medicin, och ges för framstående reumatologisk forskning.

Tecken på vikande arbetsmarknad

2010-10-13
I slutet av september var 369 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 8,1 procent av arbetskraften, jämfört med 8,8 procent för ett år sedan. Ökningen av antalet lediga jobb på Arbetsförmedlingen fortsätter, även om tillväxten inte är lika stor. Ökningen av nystartsjobb fortsätter.
– Landets arbetsmarknad kan fortfarande betraktas som bra, men det finns tecken på en utplaning och i vissa fall en försvagning. Det finns jobb, särskilt inom uppdragsverksamheten, de offentliga verksamheterna och inom hotell- och restaurangverksamheten, säger Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson i ett pressmeddelande.

Nationell kampanj om stroke

2010-10-10
Om mungipan hänger snett, kraften i arm/ben försvinner eller talet är sluddrigt – ring omedelbart 112. Det är budskapet som Sveriges landsting och regioner tillsammans förmedlar i Nationella strokekampanjen. Under tre år satsas 50 miljoner kronor på kampanjen, som startade den 7 oktober. Kampanjen ska få allmänheten att känna igen symtomen vid stroke och larma direkt. Stroke är den främsta anledningen till funktionsnedsättning och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Av de 30 000 personer som insjuknar i stroke varje år i Sverige avlider 8 000 personer.

Ny professor forskar om kost och fysisk aktivitet

2011-10-04
Christel Larsson är ny professor i kostvetenskap vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Götebrogs universitet. Hon forskar främst om matvanor och fysisk aktivitet hos överviktiga barn och vilka strategier vuxna tillämpar för att bli bibehålla sin vikt. Hon kommer närmast från en lektorstjänst vid Umeå universitet.

Träning lika bra som medicin mot migrän

2011-10-04
En ny svensk studie från Göteborgs universitet visar att träning förbättrar migrän lika bra som förebyggande medicin och avslappningsträning gör. Patienterna i studien fick mer sällan anfall och anfallen var också lindrigare.
- Träning är ett fullgott alternativ för patienter som av olika skäl inte vill eller kan ta medicin, säger Emma Varkey som är studiens huvudförfattare. Studien är publicerad online i tidskriften Cephalalgia och är en del av hennes avhandling som kommer i februari nästa år.

Minimal motion förlänger livet

2011-10-03
Att motion kan kopplas till förbättrad hälsa är väl känt. Rekommendationen ligger på 150 minuter per vecka enligt WHO. I Lancet presenteras en studie från Taiwan där författarna undersökt effekten av begränsad motion, kring 15 minuter om dagen, jämfört med att inte motionera alls. Studien omfattar data från 415 175 män och kvinnor som följts under åtta år. Gruppen lågaktiva motionerade i genomsnitt cirka 15 minuter per dag. Jämfört med fysiskt inaktiva noterades 14 procent lägre dödlighet under uppföljningsperioden. Resultaten var liknande för både män och kvinnor i alla olika ålderskategorier, även efter justering för faktorer som rökning, alkoholkonsumtion, förekomst av kardiovaskulär sjukdom och fysisk aktivitet på arbetsplatsen. Även motionsinsatser långt under rekommendationerna tycks alltså påverka mortaliteten.

Nya rön om rörelser

2011-09-30
Ett helt nytt sätt att se på hur hjärnan lyckas göra våra kroppsrörelser både snabba och smidiga presenteras nu i tidskriften Nature. Fysiken bakom våra kroppsrörelser är mycket komplicerad men hjärnan klarar ändå att reda ut den och göra våra rörelser mjuka och smidiga. Hur hjärnan löser dessa problem har inte varit känt tidigare. Nu visar studien, vars huvudförfattare är fysiologen Andrew Pruszynski, postdoktor vid Umeå universitet, att fysiken hanteras i en signalväg till motorikcentum i hjärnbarken. På mindre än 70 tusendels sekunder kan korrekta muskelreaktioner utlösas från den motoriska hjärnbarken varje gång vi rör en fena, viljemässigt eller ofrivilligt. I förlängningen kan dessa nya rön förbättra behandlingen för patienter med störningar i rörelsefunktionerna efter exempelvis en stroke.

Sjukgymnastdagarna lockade 1600

2011-09-27
Det vetenskapliga programmet under årets Sjukgymnastdagar lockade sammanlagt 1600 sjukgymnaster. Det är i stort sett samma antal besökare som vid förra Sjukgymnastdagarna 2009. Torsdagens program lockade flest besökare, cirka 1200. Ungefär 1000 sjukgymnaster valde att delta i någon av de tio heldagsutbildningar som erbjöds under fredagen. Sjukgymnastdagarna är öppna för alla sjukgymnaster, men medlemmar i LSR betalar en rabatterad kongressavgift.

Kiropraktorer jubilerar

2011-09-26
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, LKR fyller 75 år. Detta firas stort i samband med organisationens årsmöte i Malmö sista helgen i september.
Alla medlemmar i LKR är utlandsutbildade legitimerade kiropraktorer från en internationellt godkänd utbildningsanstalt. I Sverige finns ingen godkänd utbildning för legitimerade kiropraktorer. LKR har tre stora framtidsfrågor på agendan: Etablering av en svensk internationellt godkänd universitetsutbildning för kiropraktorer, ökad integrering inom hälso- och sjukvården och en starkare satsning på forskning.

Utökat vårdval i nya budgeten

2011-09-23
I den nya budgeten för 2012 har regeringen avsatt stimulanspengar för ett utökat vårdval. Regeringen vill att samtliga landsting ska erbjuda en större valfrihet även inom specialistvården. Om patienterna inte får större valfrihet genom denna satsning kommer regeringen att överväga lagstiftning liknande LOV, lagen om valfrihetssytem, som nu gäller för vårdval inom primärvården.
Regeringen har också avsatt 80 miljoner kronor till arbetet med nationella kvalitetssregister, förutsatt att landstinget också bidrar med pengar.
Regeringen avsätter också 500 miljoner årligen för att förstärka rehabiliteringsinsatser i samverkan. Försäkringskassan ska samverka med Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården i bedömningen av individens arbetsförmåga och behov av insatser. Dock nämns inga särskilda satsningar för att främja tidiga insatser.

FN vill veta mer om FaR

2011-09-20
I veckan besöker en svensk delegation med forskare från Karolinska Institutet FN-högkvarteret. FN har i höst temat kroniska sjukdomar. Den svenska delegationen ska informera om hur fysisk aktivitet kan användas för att bekämpa kroniska sjukdomar. I stora delar av världen pågår förändringar i livsstil som innebär att kroniska sjukdomar som diabetes, cancer och hjärtkärlsjukdom får allt större betydelse för samhället.
– FN har tidigare inte tagit upp kroniska sjukdomar på denna nivå eftersom de har ansetts vara "lyxproblem" i västvärlden. Men nu är detta nya utmaningar även för många länder där fattigdom minskat. Infektionssjukdomar som malaria och hiv medför fortfarande stora problem. Nu drabbas de dessutom av kroniska sjukdomar, säger Carl Johan Sundberg, docent i fysiologi vid KI och ordförande i Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, som deltar i den svenska delegationen till FN-högkvarteret.

Årets sjukgymnast utsedd

2011-10-19
Årets sjukgymnast, som utsåg vid Sjukgymnastdagarna i Älvsjö, blev Monika Fagevik Olsén. Hon är verksam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg där hon bland annat är FoU-ansvarig vid kirurgkliniken. Hon är också en flitigt anlitad föreläsare och aktiv i LSR:s sektions- och riktlinjearbete, handleder flera doktorander och arbetar även kliniskt.
Priset består av ett diplom samt 10 000 kronor. I kommande nummer av Fysioterapi, ute den 8 oktober, hittar du en längre artikel om Årets Sjukgymnast.

Sjukgymnaster måste våga ifrågasätta sina behandlingsmetoder

2011-09-16
Sjukgymnaster anser att det är viktigt att använda evidensbaserad fysioterapi, EBFT i sitt arbete. Trots det är det bara en tredjedel av sjukgymnasterna som definierar begreppet EBFT rätt. Det visare en studie som presenterades vid de just avslutade Sjukgymnastdagarna i Älvsjö. EBFT innebär att man arbetar enligt kliniska forskningsresultat, patientens önskemål och sjukgymnastens praktiska kunskap. Studien visar att en fjärdedel av de tillfrågade sjukgymnasterna aldrig söker evidens i en medicinsk databas och att 34 procent aldrig kritiskt granskat en artikel. Som hinder uppgav de allra flesta tidsbrist och dåligt stöd från chefen.
- Här behöver cheferna tänka till. Sjukgymnaster måste våga ifrågasätta sina behandlingsmetoder, säger Georg Lohse som tillsammans med Ylva Nilsagård genomfört studien vid CAMTÖ, Vårdvetenskapligt forskningscentrum i Örebro.

Sjukgymnast guldmedaljör i uppfinnar-VM

2011-09-07
Den svenska sjukgymnasten Ylva Dalén har vunnit guldmedalj i innovatörs-VM i Taiwan. Medaljen fick hon för sin uppfinning Hoppolek. Hennes medicintekniska uppfinning syftar till att stärka skelettet hos barn med cerebral pares med hjälp av lek och vibrationer. Ylva Dalén har tidigare belönats med Stockholm stads uppfinnarstipendium 2001 och utnämnts till Årets kvinnliga uppfinnare 2010.
Innovatörs-VM arrangeras av IFIA, Internationella uppfinnarföreningen, som har mer än 80 medlemsländer.

Ergonomipris till sjukgymnaststudenter

2011-09-06
Två sjukgymnaststudenter, Annika Pettersson och Anna-Lena Åkerstrand, är vinnare av Svenska Ergonomi och Human Factors Sällskapets (EHSS) studentpris 2011. Priset får de för sitt arbete med ett frågeformulär riktat till professionella pianister om förekomsten av muskuloskelettala besvär.
Ur motiveringen: Pristagarna har på ett mycket förtjänstfullt sätt tagit sig an ett område som sällan uppmärksammas inom ergonomin, konstnärers arbetsförhållanden. Arbetet präglas av tydlighet coh originalitet och är väl planerat, utfört och presenterat.
Pristagarna har även representerat Sverige i Uleåborg, Finland på Nordic Ergonomics Society Conference den 18-21 september.

Förbundsstyrelsen föreslår namnbyte

2011-09-05
Sjukgymnastförbundets styrelse har beslutat att vid nästa kongress 2012 föreslå ett byte av yrkestitel till fysioterapeut. Beslutet togs på ett styrelsemöte den 1 september.
Styrelsen fick vid den senaste kongressen 2008 i uppdrag att utreda frågan om ett namnbyte och arbeta fram ett konkret förslag till nästa kongress 2012.
- I hälso- och sjukvården sätter vi fokus på hela människan och ser inte enbart till det sjuka. Ett byte av titeln är därför tidsenligt, säger Anna Hertting, ordförande för Sjukgymnastförbundet, i ett pressmeddelande.
Förbundsstyrelsen kommer att föra ut och diskutera namnändringsförslaget till råd, distrikt, sektioner och medlemmar fram till kongressen.
Fysioterapi, Fysioterapeuterna, Box 3196, 10363 Stockholm.
Besöksadress: Vasagatan 48, 3 tr
Tel: 08-56706100

e-post: fysioterapi@fysioterapeuterna.se