STARTKONTAKTOM OSSARKIVANNONSERA
NYHETERDEBATTFORSKNINGLEDARE
START

AKTUELLT TEMANUMMER OM LÖNER

Vårt marsnummer är handlar om fysioterapeuters löner. Här är några rubriker:

TEMA LÖNER:
- Lön handlar inte bara om kronor
- Läkarna skulle kunna dela med sig lite
- Lönesamtalet ger högre lön
- Så hamnade yrket i låglönefällan
- Kompetens kan ge klirr i kassan
- Vågar vi förstöra stämningen?

Läs Fysioterapi nr 3 här!
Bild

NYHETER

Nya riktlinjer för depression och demens får skarp kritik

2017-04-03 (Text: Agneta Persson)
Socialstyrelsen vill ge fysisk aktivitet som behandling vid depression och ångest alldeles för låg prioritet i de nya nationella riktlinjerna. Och i riktlinjerna vid demens saknas fallprevention helt. Brister som Fysioterapeuterna kritiserar i sina remissvar.

I förslaget till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom ges fysisk aktivitet prioritet 6, på en skala 1–10. Det innebär att det är en behandlingsmetod som kan vidtas, i stället för bör. Enligt Socialstyrelsen räcker det vetenskapliga underlaget inte till en högre rangordning.
– Både förvånande och oacceptabelt, säger Birgit Rösblad, FOU-chef på Fysioterapeuterna. Det är märkligt att Socialstyrelsen kommer fram till ett annat resultat än det som står i FYSS 2017. Det är ju samma metod för att granska befintlig forskning som har använts.

Till grund för rekommendationerna i FYSS 2017 ligger 34 vetenskapliga studier. I arbetet med de nya riktlinjerna har Socialstyrelsen granskat sex av dessa. Enligt Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen, kan striktare kriterier ha påverkat bedömningen av kunskapsunderlaget.
– De vetenskapliga studierna som ligger till grund för de nationella riktlinjerna måste till exempel ha beskrivit personernas grad av diagnostiserad depression, säger han. Och om personerna rekryterats till studien via annons påverkar det tillförlitligheten. Men vi säger inte att det ska vara mindre fysisk aktivitet, snarare åt andra hållet. Det finns andra behandlingar som är ännu mer effektiva för att bota depression, det är i den kontexten fysik aktivitet har fått en medelhög prioritet.

Eftersom riktlinjerna är till för att makthavare och beslutsfattare ska kunna göra prioriteringar av resurser inom vården riskerar en sexa i rangordning att få direkta konsekvenser för fysioterapin, befarar Birgit Rösblad.
– Det skickar ju signaler om att fysisk aktivitet inte är så viktigt. I FYSS 2017, som Socialstyrelsen är med och finansierar, står det bland annat att ”vid lindrig eller måttlig depression reducerar fysisk aktivitet depressiva symptom i liknande grad som antidepressiva läkemedel eller kognitiv beteendeterapi”. Så vad ska hälso- och sjukvården gå på? FYSS eller riktlinjerna? Socialstyrelsen borde koordinera bättre.
– Riktlinjerna kommer aldrig vara kokboken i det enskilda mötet, säger Arvid Widenlou Nordmark. Det behövs andra verktyg också, som till exempel FYSS.
Men så enkelt är det inte, säger Birgit Rösblad.
– Problemet är att riktlinjerna och FYSS kommer till olika slutsatser.

Förslaget till nya nationella riktlinjer för vård om omsorg vid demenssjukdom har också brister. Till exempel saknas fallprevention helt, trots att demenssjukdom är en oberoende riskfaktor för fall och fallolyckor. Dessutom har begreppen ”fysisk aktivitet” och ”träning” blandats ihop. När fysisk aktivitet nämns är kunskapsunderlaget baserat på fysisk träning.

Fysioterapeuterna har lämnat in sina remissvar till Socialstyrelsen och hoppas få gehör för sin kritik i de nya riktlinjerna som träder i kraft i höst.

Läs remissvaren här

Fysioterapeuterna nobbar oschysst taxi

2017-03-27 (Text: Agneta Persson)
Den som åker taxi för fackets räkning ska åka med schyssta bolag. Dit hör inte Taxi Kurir, säger Fysioterapeuterna och kastar företagets utdelade rabattkort i soptunnan.

Taxi Kurir har i 20 års tid skänkt rabattkort till kanslierna på Sacos alla förbund. Korten har lämnats till Saco-Posten – Sacos lokalavdelning på Post Nord – som distribuerat dem vidare. När korten i år landade på Fysioterapeuternas kansli valde förbundsdirektör Helena Pepa att stoppa dem i papperskorgen.
– Vi åker nästan aldrig taxi för förbundets räkning, säger hon, men när vi gör det ska vi åka med bolag som har kollektivavtal. Vi är ett fack- och professionsförbund och ska leva som vi lär.
Taxi Kurir och dess systerföretag Taxi 020 har kollektivavtal för sina tjänstemän. Men för chaufförerna har de inte gått med på att teckna avtal. Den antifackliga hållningen och de dumpade priserna, som bekostas av chaufförerna själva, har fått stor medial uppmärksamhet. Bland annat i radiodokumentären Taxikungen och i dokumentärfilmen Taxiklubben. Filmen handlar om Allonias Sebhatu, som trots arbetsdagar på 13 timmar inte får ihop en rimlig lön. Han protesterar mot villkoren – och får sparken.
Ulf Sjödin, ordförande för Saco-Posten, säger att förutom Fysioterapeuterna har ytterligare ett förbund reagerat på korten i år. Nu har han för avsikt att gå ut med information till alla 23 kanslier.
– Naturligtvis ska vi inte stötta en organisation som inte ser på kollektivavtal med självklarhet, säger han.
Markus Pettersson, tillförordnad förbundsordförande i fackförbundet Transport, tycker det är anmärkningsvärt att ingen sagt ifrån tidigare.
– Det är knappast okänt att det här bolaget inte bara har skitvillkor utan också systematiskt sparkar fackliga företrädare så fort de försöker organisera sig. Hela den politiska berättelsen kring offentlig upphandling har dominerats av taxibranschens villkor, och det har varit extremt mycket skriverier om det här företaget. Är man en part på arbetsmarknaden är det också anständigt att säkerställa så de tjänster man köper omfattas av schyssta villkor.

Individuella lönesamtal ger högre lön

2017-03-05 (Text: Agneta Persson)
Lönesamtal, leder de verkligen någon vart? Ja, enligt förbundets lönestatistik tjänar den som pratat med chefen oftast mer. Men alla samtal är inte lika framgångsrika. Snåla löneutrymmen frustrerar både anställda som vill ha och chefer som vill ge lön för mödan.

LÖNETEMA Prestation ska löna sig. Det har fack och arbetsgivare kommit överens om genom att skriva på kollektivavtalet. Där står det att lönen ska vara ”individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat.”. Det står också att det är ”av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön”. Men hur fungerar det i praktiken?
Med varierande framgång, enligt de medlemmar och fackligt förtroendevalda som Fysioterapi varit i kontakt med. Några uppskattar att drygt hälften av de anställda har fungerande lönesamtal. Tittar man på förbundets lönestatistik så bekräftar den att samtalen kan vara en god affär. Fysioterapeuter med tjänst som enhetschef, och som har haft lönesamtal, kan till exempel ligga mer än 3 000 kronor högre än sina chefskollegor som inte haft samtal. För fysioterapeuter med tjänst som kliniker kan den som pratat med chefen tjäna knappt 700 kronor mer än andra.
Men samtalen fungerar inte alltid som det är tänkt. Problem som nämns är otydlighet och godtycklighet i lönesättningen där chefen inte kan förklara varför man får den lön man får. Har chefen dessutom en annan profession kan det göra det svårt att värdera fysioterapeuternas kompetens på ett nyanserat sätt. Och även om chefen visst kan bedöma kompetensen så är det inte säkert att hen har mandat att sätta lön efter prestation, eftersom den tilldelade löneökningsprocenten kan vara begränsad.
– Chefen säger att det inte spelar någon roll vad jag gör, alla får ändå samma, säger en fysioterapeut. Det är väldigt omotiverande. Det har alltså ingen betydelse om jag engagerar mig till max eller endast gör det nödvändigaste. Man blir ju ganska sugen på att byta jobb.
Fysioterapeuternas förhandlingschef Dolores Kandelin Mogard säger att det är ett rejält bekymmer att det inte fungerar bättre i landstingskommunal sektor.
– Inte bara för oss utan för samtliga förbund, framför allt de kvinnodominerade. Det handlar om en strukturell diskriminering.

Fotnot: Läs mer om löner, lönesamtal, löneskillnader och strukturell lönediskriminering i Fysioterapis temanummer om lön som publiceras 23 mars.

Bild

Unika karriärvägar skapas på Sahlgrenska

2017-02-20 (Text: Agneta Persson)
För att slå vakt om personalens forskarkompetens har Sahlgrenska i Göteborg infört två nya tjänsteformer. Disputerade fysioterapeuter har nu samma karriärmöjligheter som läkarna. Satsningen är unik i Sverige.

– Det är fantastiskt, jag kunde aldrig i min vildaste fantasi tro att slutfasen skulle gå så fort! Det säger Monika Fagevik Olsén som är professor och specialistsjukgymnast på Sahlgrenska. Hon sitter med i sjukhusets övergripande forskningsråd, där alla akademiska vårdyrken är representerade, och har i flera år försökt få till nya karriärvägar för disputerade på sjukhuset.
Förra året fick rådet i uppdrag av sjukhusledningen att göra en utredning om karriärutveckling. En bidragande orsak till det ökade intresset var sjuksköterskebristen.
– Vi har inte något större tapp till universitetet i vår kår, säger Monika Fagevik Olsén.
Däremot har tappet varit större i de andra akademiska vårdyrkena, som sjuksköterskorna. I januari presenterade forskningsrådet sitt förslag och svaret blev ett omedelbart ja. Förändringen innebär två nya tjänsteformer för alla akademiska vårdyrken, och de ger samma karriärmöjligheter som för läkarna. Den ena är till för dem som disputerar.
– Det är som med överläkartjänsterna, säger Monika Fagevik Olsén. Det enda som skiljer är att vi har ett absolutkrav att man ska vara disputerad.
Avlagd doktorsexamen innebär inte per automatik att man får en ny tjänst, utan det är upp till den verksamhet där man befinner sig att nominera. Områdesledningen fattar beslutet.
– Får du den nya tjänsten innebär det att du tillsammans med verksamhetschefen ska diskutera vad den ska innehålla för att din kompetens ska tas tillvara. Man ska göra en plan och den ska följas upp årligen.
Vad den nya tjänsten kommer att innebära lönemässigt är inte färdigförhandlat än, men Monika Fagevik Olsén tar för givet att det blir samma för alla.
Den andra nyinrättade tjänsten är vikt för docenter och innebär den nya tjänstetiteln ”universitetssjukhusöverfysioterapeut”. Även här gäller nominering från verksamheten man befinner sig i.
– Tillsättningarna kommer att tillkännages med buller och bång och pompa och ståt, precis som med universitetssjukhusöverläkarna, säger Monika Fagevik Olsén.
De nya tjänsterna är ett kvitto på att kompetens gör skillnad och att den är betydelsefull för sjukhuset att få behålla, säger hon.
– Det har känts lite konstigt att oavsett om du är doktor, docent eller professor så kan du inte bli mer än specialistsjukgymnast. Det har varit den högsta tjänsten man kan ha som kliniker. Att få en tjänst som motsvarar det arbete man gör är betydelsefullt. Ett lönepåslag är det ju heller ingen som blir ledsen för. Visst ska kompetens löna sig!

Försäkringskassan fick bakläxa av kammarrätten

2017-02-06 (Text: Agneta Persson)
Den sjukskrivna kvinnan fick träning på recept. Men när hon deltog i olika motionslopp krävde Försäkringskassan tillbaka sjukpenningen, med motiveringen att hon var för frisk. Både förvaltnings- och kammarrätten är dock av en annan åsikt.

Kvinnan var sjukskriven på grund av ångest och depression som orsakats av kränkande särbehandling på jobbet. För att komma till rätta med symtom som trötthet och koncentrationssvårigheter fick hon fysisk aktivitet på recept av sin läkare. Då kvinnan är en van idrottare blev den ordinerade dosen två timmars högintensiv träning om dagen för att kunna slappna av psykiskt. Kvinnan följde läkarens råd, och så småningom deltog hon även i några motionslopp. Men kan hon träna i sådan omfattning, och dessutom delta i tävlingar, så kan hon också jobba, resonerade Försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare. Kassan krävde därmed tillbaks sammanlagt 73 632 kronor från kvinnan. Men förvaltningsrätten i Luleå är av en annan åsikt och påpekar att det rör sig om psykisk ohälsa och inte ett tillstånd av fysiska besvär som kan påverka förmågan att motionera. ”Att delta i ett motionslopp torde för de flesta inte anses vara något annat än att motionera i organiserad form”, skriver rätten. Och vidare: ”Försäkringskassan har utan något angivande av en rättslig grund gjort omfattande tolkningar av vad motion innebär och på vilket sätt en person som lider av psykisk ohälsa får motionera.” Försäkringskassan överklagade förvaltningsrättens beslut, men även kammarrätten i Sundsvall har nu gett kvinnan rätt.

Hälsogrupper för flyktingar vann kvalitetspris

2017-01-13 (Text: Lois Steen)
Cityhälsan Söder i Norrköping fick Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2016 för sina Hälsogrupper för ofrivilligt migrerade. Med årets pris premieras ”en kvalitetsmedveten verksamhet som med enkla medel visat hur man kan möta hälso- och sjukvårdslagens krav på vård på lika villkor.”

Ofrivillig migration påverkar flyktingars hälsa negativt. Cityhälsan Söder i Norrköping fick i januari ta emot Fysioterapeuternas kvalitetspris 2016 för att de erbjudit en personcentrerad, hälsofrämjande och kostnadseffektiv behandling för denna målgrupp. Hälsogrupperna startades redan 2012 med syftet är att stärka flyktingars egenresurser.
Fysioterapeuten Hanna Waldemarson är, tillsammans med sjuksköterskan Rose-Marie Mossberg Maghsoudi, initiativtagare till Hälsogrupperna. Och hon är mycket glad och lite chockad över utmärkelsen.
– Det känns helt fantastiskt och jätteroligt! Vi har jobbat på i några år, men nu är det allt fler som efterfrågar metoder för att möta nyanländas särskilda behov. Att vårt arbete lyfts fram kan kanske ge hopp om att det går att finna fungerande arbetssätt för denna målgrupp, säger Hanna Waldemarson.
Under de nio veckor då träffarna pågår lyfts olika teman om vad som kan påverka människors fysiska och psykiska hälsa. Hanna Waldemarsons roll är att ge deltagarna verktyg för att förbättra sin psykosociala hälsa samt att stimulera till ökad fysisk aktivitet. Vid varje tillfälle leder hon dem i träning i Basal Kroppskännedom. Det ges även möjlighet till individuell fördjupning i fysisk aktivitet och kost med konkreta frivilliga uppgifter. Dessutom deltar även en dietist, läkare och psykolog vid varsitt grupptillfälle.

Metoden har utvärderats och visat sig leda till signifikant minskad vårdkonsumtion. De BAS MQ E-mätningar som gjorts på deltagarna före och efter avslutad Hälsogrupp visar signifikant förbättrad rörelsekvalitet, stabilitet och mental närvaro samt minskad muskelspänning och rörelserädsla. Region Östergötland satsar nu på att sprida metoden vidare, och idag finns nya Hälsogrupper i Eskilstuna och Linköping.

Nytt avtal för 7500 fysioterapeuter

2016-12-05 (text: Agneta Persson)
Bättre förutsättningar för kompetensutveckling och fler karriärvägar. Det är något av innehållet i det nya avtalet som berör 7 500 fysioterapeuter.

Avtalet som tecknats mellan Fysioterapeuterna, Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting (SKL), heter HÖK-16 och omfattar offentliganställda inom kommun- och landstingssektorn. Avtalet innehåller bland annat tydliga skrivningar om karriärutveckling och kompetensutveckling. Den ena tydliggör att det är arbetsgivaren som ska stå för och ge förutsättningar för kompetensutvecklingen, och att detta ska diskuteras i utvecklingssamtalet.
– Man ska analysera vilken kompetens som verksamheten behöver och utifrån den göra upp en plan, säger Fysioterapeuternas förhandlingschef Dolores Kandelin Mogard.
Den andra slår fast att parterna tillsammans ska titta på förutsättningarna för specialisttjänster. Fysioterapeuterna ser det som ett steg mot en statlig reglering av förbundets specialistordning, säger Dolores Kandelin Mogard.
– Vi ser det här avtalet som ett stort steg framåt, säger hon. Jag ser också framför mig ökande lönenivåer på sikt för fysioterapeuter som en följd av denna överenskommelse.

HÖK-16 gäller från 1 december 2016 till 31 mars 2019 och omfattar förutom fysioterapeuter även sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.


Visionen väckte debatt på kongressen

2016-12-05 (Text: Agneta Persson)
Visionens ordalydelse, grundutbildningen och ett lägenhetsköp var några frågor som väckte debatt på Fysioterapeuternas kongress i slutet av november.

Stefan Jutterdal blev omvald som förbundets ordförande. Förslagen om en mer strikt alkoholpolicy samt att arbeta för en ny och gemensam sektion för området muskuloskeletal hälsa klubbades utan invändningar. Däremot väckte längden på fysioterapeututbildningen en del frågor. Hur stor förlängning ska förbundet propagera för? Ska utbildningen ge en masterexamen? Längre utbildning måste märkas i lönekuvertet.
Förbundets eventuella lägenhetsköp diskuterades också, trots att frågan inte var beredd av förbundsstyrelsen för kongressen att besluta om, eftersom den tillhör styrelsens ekonomiska förvaltning. Ett ombud ansåg att ett lägenhetsköp vore omoraliskt när många kollegor är hänvisade till andrahandsmarknaden. Andra ansåg tvärtemot att en bostadsrätt vore ett bra sätt att förvalta medlemmarnas pengar på och att det skulle underlätta rekrytering av ordförande från var som helst i landet.
Förslaget på ny vision – att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse – ledde också till debatt. Ett ombud påpekade att en vision lätt kan bli högtravande och svår att förstå. Flera ville diskutera hur begreppet rörelse ska definieras. Efter att Stefan Jutterdal tydliggjort kopplingen till FNs globala utvecklingsmål klubbades visionen av kongressen.

Läs mer om kongressen i nr 9-16 av Fysioterapi som kommer 15 december.


Nederländska fysioterapeuter besökte ”ergonomins hemland

2016-11-17
Fysioterapeuternas ergonomisektion mötte nyligen ett 20-tal kollegor från sin nederländska motsvarighet, som ville besöka ”the homeland of ergonomics”.

Läs mer!

Bra kondition skyddar mot skadlig stress

2016-11-14
Hur mycket skada vi tar av stress beror på hur vältränade vi är. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

STRESS Studien, där 200 personer i åldern 25-50 år ingår, visar att den som har bra kondition inte i samma utsträckning som den som är otränad drabbas av högt blodtryck, höga blodfetter och andra negativa effekter när de är stressade.
– Det är ett självklart samband i dag att stress är kopplat till olika ohälsovariabler. Det nya är att det framför allt tycks gälla dem som är otränade. Det är viktigare att vara tränad än att vara ostressad, säger Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska akademin.
Av studien bör man därmed kunna dra slutsatsen att patienter som söker vård för stressrelaterade symptom i högre utsträckning också ska få råd om ökad fysisk aktivitet, anser Mats Börjesson. Samtidigt efterlyser han mer forskning om kopplingarna mellan stress och hjärt-kärlsjukdomar.
– Det behövs fler och större studier för att bekräfta våra fynd. Men vi sätter ändå upp en liten flagga och påstår att sambandet mellan stress och ohälsa framförallt gäller otränade.

Läs mer om studien här!

Första specialisten inom veterinärmedicin godkänd

2016-11-07 (Text: Agneta Persson)
Ann Essner från Sandviken är den första fysioterapeuten som har blivit godkänd som specialist inom veterinärmedicin.

SPECIALIST Naturligtvis jätteskoj – men också jätteviktigt för hela området. Så kommenterar Ann Essner att hon blivit den första specialisten enligt specialistordningen för fysioterapeuter inom veterinärmedicin som inrättades den 26 augusti i år. Av fyra ansökningar godkändes en.
– Det är så vedertaget att veterinärer kan bli specialister, säger hon. Att fysioterapeuter nu också kan bli det handlar om att kvalitetssäkra vår profession. Vi behöver kollegor som kan handleda varandra och utbilda andra. Just nu har jag till exempel två kollegor som också är intresserade av att bli specialister.

Ann Essner jobbar till vardags på Evidensia Djurkliniken Gefle i Gävle men är också deltidsdoktorand vid Institutionen för neurovetenskap, enheten för fysioterapi, Uppsala universitet. Där tittar hon på undersöknings- och mätmetoder som går att använda vid fysioterapi för hundar som till exempel har artros.

Bild
Foto: Christoffer Stiernborg

Headhuntad för att hjälpa skidlandslaget

PROFILEN 2016-11-07
Marcus Bystedt från jämtländska Brunflo har bytt en solig tillvaro med golfproffs mot ett liv i snö och kyla. Han är fysioterapeuten som anställts på heltid för att få ordning på det skadedrabbade landslaget i längdskidor.

Läs mer!

Evidensbristen i kommunerna är oacceptabel

KUNSKAPSSTÖD 2016-11-07
En ny enkät visar att fysioterapeuter inte får tag i aktuell evidens på jobbet. Kommunanställda har det särskilt svårt. Oacceptabelt, tycker Birgit Rösblad,
FoU-chef på Fysioterapeuterna.

Läs mer!

Hemrehab med roboten Hobbit

AVHANDLING 2016-11-07
Kan robotar hemma hos gamla personer fungera som framtidens rehabassistenter? Kanske det. Men då behöver man förstå att även äldre ställer krav på tekniken, säger forskaren Susanne Frennert.

Läs mer!

Utbildning till fysioterapeut ger miljonförlust

2016-10-20
En ny rapport från Saco visar att högre utbildning kan vara en ekonomisk förlustaffär, bland annat för fysioterapeuter. För läkare höjs livslönen med nästan 9 miljoner kronor medan fysioterapeuter förlorar 1 miljon kronor på att utbilda sig efter gymnasiet.

LIVSLÖN I snitt tjänar en akademiker nu drygt 19 miljoner kronor under ett liv, att jämföra med 16,4 miljoner för en person som gått ett högskoleförberedande program på gymnasiet. Högst livslöner har läkare, följt av jurister och ekonomer. Medan arbetsterapeuter, grundskolelärare och fysioterapeuter förlorar mellan 1, 6 till 1 miljon kronor på att utbilda sig jämfört med att börja jobba direkt efter gymnasiet.
Utbildningen lönar sig minst för dem med små möjligheter att göra lönekarriär under sitt yrkesverksamma liv.
– Sverige är ett av de länder i värden där det lönar sig minst att skaffa sig en akademisk utbildning. Och vi kan konstatera att utvecklingen går i fel riktning, säger Sacos ordförande Göran Arrius.
Stefan Jutterdal, förbundsordförande för Fysioterapeuterna, håller med. Det är nödvändigt att vända utvecklingen under de kommande årens påverkansarbete, betonar han.
– Det finns ett utbrett missnöje hos våra medlemmar med både lönenivåer, dålig löneutveckling och lönespridning. Just därför är "Bättre löneutveckling och ökad lönespridning" ett högt prioriterat mål i förbundsstyrelsens proposition till Fysioterapeuternas kongress i november, säger Stefan Jutterdal i en kommentar om rapporten.

Läs mer om Sacos rapport!

Hundra fria fallstudier om rehab efter amputation

2016-09-21
Världsorganisationen WCPT:s samarbetspart, Physiopedia, har publicerat över 100 kvalitetsgranskade fallstudier om rehabilitering efter amputation. De hundra fallstudierna har valts ut som de allra bästa ur ett tusental som kom in under en öppen online kurs (MOOC-kurs). De berör amputation av nedre extremiteterna och är utmärkta exempel på global praxis på detta område. Tack vare stöd från British Association of Chartered Physiotherapists in Amputee Rehabilitation (BACPAR) är denna databas nu fritt tillgänglig för alla.

Till Physio-pedias öppna databas

Barn behöver minst en timme fysisk aktivitet per dag

2016-08-29
Bättre kondition och muskelstyrka, starkare skelett, ökad självkänsla och förbättrade skolprestationer är några av de hälsoeffekter som ses hos barn som är fysiskt aktiva sammanlagt minst en timme per dag, Det konstaterar en expertgrupp som utarbetat rekommendationer om fysisk aktivitet för barn.
– För att uppnå dessa positiva effekter ska puls och andning öka, som till exempel då barnen går eller cyklar till skolan och leker på rasterna, säger Ulrika Berg, barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, som lett expertgruppen.
En större ökning av puls och andning bör dessutom ske minst tre gånger per vecka som till exempel i samband med skolidrotten eller lek och idrott på fritiden. Dessutom bör aktiviteter som stärker muskler och skelett, som till exempel hopp och löpning, inkluderas minst tre gånger i veckan.
Rekommendationen om ”sammanlagt minst en timme per dag” gäller för barn mellan 6 och 17 år. För barn under sex år ges en mer generell rekommendation om att fysisk aktivitet ska uppmuntras och underlättas.
Syftet med rekommendationerna är att de ska fungera som faktagrund för föräldrar, skolor, politiker och hälso- och sjukvården. Expertgruppen bakom dem består av forskare, läkare, fysioterapeuter, folkhälsovetare och idrottslärare. Arbetet har gjorts på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).

Läs mer på YFA:s hemsida!

Inga medaljer utan landträning

2016-08-08
Vi har hängt med när nya OS-medaljören Sarah Sjöström kör tuff landträning med sin fysioterapeut. Det blir inga medaljer eller världsrekord utan den!

Läs simreportaget här!

Stefan Jutterdal klättrar uppåt på medicinens maktlista

2016-06-29
Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal hamnar i år på plats 24 på Dagens Medicins Maktlista. Varje år listar branschtidningen Dagens Medicin de 100 personer som har mest makt över svensk hälso- och sjukvård. Förra året hamnade Stefan Jutterdal på plats 31 och året dessförinnan på plats 32. I år klättrar han till plats 24, och motiveringen lyder: "Får deltagare på möten runt om i landet att resa på sig med mantrat "sitta är det nya röka" som blivit ett begrepp i Sjukvårdssverige. Är mer än en fackförbundsordförande. Han är en lobbyist för fysisk aktivitet som har satt en ganska liten yrkeskår på kartan och fått makthavarnas öra. Vissa tycker att han är mer inflytelserik än både Läkarförbundets och Vårdförbundets ledare."

Hela maktlistan på Dagens medicin

Psykisk ohälsa bakom långa sjukskrivningar

2016-06-15
Långa sjukskrivningar fortsätter att öka. Störst risk att bli långvarigt sjukskriven löper kvinnor som drabbas av psykisk ohälsa.
I kommun och landstingssektorn är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till långa sjukskrivningar för både kvinnor och män. De vanligaste diagnoserna är depression, reaktion på svår stress och ångestsyndrom. I den privata sektorn dominerar besvär från muskler och skelett som sjukskrivningsorsak.
Sjukskrivningsnivåerna är dock inte uppe i samma nivåer som i början av 2000-talet, då det var 40 sjukfall per 1 000 anställda. Dagens siffror ligger runt 30 fall per 1000 anställda.

Läs mer på suntliv.nu

Fysioterapeuterna tar större internationell plats

2016-06-14
Charlotte Chruzander, disputerad fysioterapeut och professionsansvarig hos Fysioterapeuterna, utsågs i juni till representant i världsorganisationen WCPT:s arbetsgrupp för professionsfrågor. Fysioterapeuterna ökar därmed sitt engagemang och sitt inflytande i WCPT, World Confederation for Physiotherapists.
Sverige har nu representanter med i två av världsorganisationen WCPT-Europa:s fyra arbetsgrupper. Sedan tidigare sitter Charlotte Häger, professor i fysioterapi vid Umeå universitet, med i arbetsgruppen för utbildningsfrågor. Hon ingår också i WCPT:s vetenskapliga kommitté.
De fyra arbetsgrupperna fungerar som WCPT:s arbetsutskott och tar bland annat fram och förbereder olika policy- och riktlinjeförslag för senare kongressbeslut. Nästa WCPT-kongress håll sommaren 2017 i Sydafrika.

Reumatikerförbundets ordförande avsatt

2016-06-07
På Reumatikerförbundets förbundsstämma 3-5 juni 2016 fattades beslutet att avsätta Anne Carlsson, förbundsordförande på Reumatikerförbundet.
Bakgrunden är att det under en längre tid funnits en allvarlig arbetsmiljöproblematik på förbundskansliet, vilket ledde till att en anmälan gjordes till Arbetsmiljöverket i oktober 2015.
Skälet till att ordförandefrågan fanns uppe till behandling på förbundsstämman var att flera distrikt under våren begärt att förbundsordförande ska avsättas, och så blev det. Med röstsiffrorna 61-24 beslutade förbundsstämman att avsätta Anne Carlsson med omedelbar verkan, ett år innan hennes ordinarie mandatperiod löper ut.
Anne Carlsson har varit en stridbar patientföreträdare. Hon har betytt mycket för Reumatikerförbundet då hon satt fokus på patientens perspektiv och drivit frågor som är viktiga för reumatiker och personer med andra sjukdomar i rörelseorganen. Hon har också hamnat i blåsväder, bland annat då det uppdagades att hon inte skattat för en bostadsförmån hon haft genom Reumatikerförbundet. Att hennes ordförandeskap gav upphov till allvarliga arbetsmiljöproblem på förbundskansliet var dock enligt Reumatikerförbundet det som ledde till avsättningen.

Anmälda arbetsskador ökar

2016-06-03
Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2015 visar på en uppgång av både arbetsolyckor och arbetssjukdomar. För andra året i rad har den största ökningen av arbetssjukdomar sin bakgrund i organisatoriska och sociala problem på landets arbetsplatser.
Rapporten omfattar anmälda arbetsskador - olyckor och sjukdomar - som inträffat år 2015 och täcker hela arbetsmarknaden. Statistiken bygger på de anmälningar som görs till Försäkringskassan och visar bland annat att arbetssjukdomar är vanligare bland kvinnor än bland män. Bland män är den största orsaken belastningsfaktorer, medan det är organisatoriska och sociala faktorer för kvinnor.
Sedan 2011 har arbetssjukdomar på grund av sociala och organisatoriska orsaker ökat 83 procent bland kvinnor och 60 procent bland män.
För kvinnor i branscher inom offentlig förvaltning, vård och omsorg, samt utbildning är siffrorna högst för arbetssjukdomar till följd av organisatoriska och sociala faktorer. Även bland män är de organisatoriska och sociala faktorerna störst i dessa branscher.

Dyrare att bli specialist

2016-06-01
Nästa år blir det dyrare att ansöka om specialistkompetens. Fysioterapeuternas förbundsstyrelse har beslutat höja avgiften för specialistansökan från 1000 kronor till 1500 kronor för medlemmar i Fysioterapeuterna. För sökande som inte är medlemmar höjs kostnaden från nuvarande 9500 kronor till 15000 kronor inklusive moms. Avgiften som tas ut av förbundet avser handläggning, specialistkommittéledamöternas omkostnader för möten samt specialistcertifikatet.
En bakgrund till höjningarna är att antalet specialistansökningar har ökat kraftigt på senare år, vilket gör att förbundskansliet behövt öka resurserna för handläggning av ansökningarna. Höjningen träder i kraft den 1 januari 2017.

Ungdomar dissar föreningsidrott

2016-05-12
Barn och ungdomar föreningsidrottar allt mindre. På tio år har idrottandet minskat med nästan tolv procent enligt en rapport från Centrum för idrottsforskning. Tydligast märks nedgången bland flickor i åldern 17-20 år.
Starkast är den nedåtgående trenden inom ridsport, basket och friidrott. Men Svenska Gymnastikförbundet visar tvärtom en kraftig uppgång, framför allt inom truppgymnastik. Nya grenar inom förbundet, som parkour, har också lockat fler pojkar till gymnastikidrotten.
Rapporten från Centrum för idrottsforskning i deras regeringsuppdrag att årligen följa upp statens stöd till idrotten.

Här hittar du mer om rapporten

3,3 projektmiljoner till Fysioterapeuterna

2016-05-11
Fysioterapeuterna får drygt 3,3 miljoner kronor i projektpengar från Socialstyrelsen. Pengarna ska gå till tre olika projekt under 2016.
Mest pengar, drygt 2 miljoner, går till Levnadsvaneprojektet som fortsätter arbetet med sjukdomsförebyggande metoder.
Fysioterapeuterna fick också drygt 700 000 kronor för ett projekt om att förebygga kroniska sjukdomar hos ungdomar, och knappt 600 000 kronor för ett projekt om strokerehabilitering.
Totalt har Socialstyrelsen delat ut drygt 30 miljoner kronor till ett trettiotal organisationer för olika projekt som handlar om sjukdomsförebyggande metoder och bättre vård vid kroniska sjukdomar.

Fysioterapeuter en växande kår

2016-05-02
Antalet legitimerade fysioterapeuter i Sverige har ökat stadigt sedan 1995. Då fanns det drygt 13000 legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster. I slutet av 2013 hade kåren växt till 21600 fysioterapeuter/sjukgymnaster med legitimation, en ökning med 66 procent på mindre än 20 år. Siffrorna kommer från Socialstyrelsens färskaste kartläggning av tillgången på fysioterapeuter i Sverige.
Men inte alla fysioterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvården. Andelen som inte gör det har ökat mellan 1995-2013, från 35 procent till 42 procent. Trots detta har invånarna under samma period fått större tillgång till fysioterapeuter. I snitt över landet har antalet fysioterapeuter per 100 000 invånare ökat från 96 till 130. Men det finns stora regionala skillnader. I vissa norrlandslandsting har antalet fysioterapeuter per 100 000 till och med minskat under perioden.
Även könsfördelningen inom yrket har förändrats, från 84 procent kvinnor 1995 till 79 procent kvinnor 2013. Enligt Socialstyrelsen fortsatte samma trend även 2014.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Luftvägsregistret: Astma och KOL-vården har blivit bättre

2016-04-22
Länge har uppföljningar av astma- och KOL-vården visat att man trots riktlinjer och rekommendationer inte har lyckats erbjuda en god och jämlik vård.
Men nu tycks det vara en vändning på gång. Luftvägsregistrets årsrapport för 2015 visar en förbättring både vad gäller andelen som genomfört lungfunktionstest och skattat symtom med validerade frågeformulär.
Rapporten visar också att fler patienter får utbildning i hur de kan leva med sin sjukdom. Förbättringen gäller både i primärvården och i specialistvården. Andelen patienter som röker är dock fortfarande tämligen hög, särskilt bland patienter med KOL.
Astma och KOL är vanliga folksjukdomar. Cirka 1,5 miljoner personer i Sverige beräknas ha av någon av sjukdomarna. Underdiagnostiken är dock stor, särskilt för KOL.
Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som startade 2013.

Läs hela årsrapporten här

Vårbudgeten: 10 miljoner till snabbspår

2016-04-18
Regeringen vill i vårbudgeten göra en kraftansträngning för att nyanländas kompetens ska kunna tas tillvara. Bland annat får Socialstyrelsen ett ökat anslag om 10 miljoner kronor 2016 för att ta till vara den kompetens som utländsk utbildad hälso- och sjukvårdspersonal har. Med det ökade anslaget vill regeringen påskynda etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden samtidigt som det bidrar till integration och sysselsättning. Hur pengarna ska användas i detalj är ännu inte känt, men sedan tidigare har regeringen nämnt validering av kompetens och utbildningar samt smidigare vägar till svensk legitimation som önskvärda satsningar.

Fallolyckor toppar vårdskadelistan

2016-04-15
De största riskerna för personer att drabbas av vårdskador inom den kommunala hälso- och sjukvården utgörs av fallolyckor och läkemedel. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016.
Det är första gången som Socialstyrelsen har kartlagt kommunernas patientsäkerhetsarbete i den årliga lägesrapporten. Närmare 90 procent av kommunerna som svarat anger att läkemedel och fall bedöms som de stora riskområdena för uppkomst av vårdskador.
Det behövs även förebyggande insatser även inom andra områden, till exempel för att förhindra och behandla undernäring. Som det nu är sätts för få förebyggande insatser in efter att man gjort en riskbedömning .
Två tredjedelar av kommunerna bedömer även informationsöverföring mellan vårdgivare och inom den egna organisationen som ett stort riskområde.

Här hitar du hela lägesrapporten

Svagt stöd för stillasittandets faror

2016-04-12
Nu har den första systematiska metaanalysen kommit om sambandet mellan stillasittande och hälsa.
Australiensiska forskare har publicerat analysen som omfattar 88 studier publicerade till och med 2015. Studierna handlar om stillasittande mätt med accelerometer och olika hälsoutfall under barn- och ungdomsåren som övervikt/fetma, kardiometabol hälsa och syreupptagningsförmåga. Sammantaget visar metaanalysen att det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för ett samband mellanstillasittande och hälsa under barn- och ungdomsåren.
Liknande sammanvägda studier visar att stillasittande framför teven och annan skärmtid är kopplat till sämre hälsa. En slutsats man eventuellt kan dra är att det inte är stillasittandet i sig som är så hälsovådligt utan det man gör medan man sitter still, till exempel äter kaloririk och onyttig skräpmat.

Läs mer i Läkartidningen

3 000 i protest mot förändringar för fysioterapeuter

2016-04-12
Igår lämnade Fysioterapeuterna i Västmanland in omkring 3000 namnunderskrifter från patienter i protest mot landstingets beslut att vårdcentralerna ska ta över ansvaret för fysioterapin. Landstingets förändringar tror man leder till försämringar både för patienter och de privata fysioterapeuterna.
Det blir från och med nästa årsskifte vårdcentralerna som tar över ansvaret för fysioterapin. Hittills har landstinget upphandlat fysioterapin och slutit vårdavtal med privata fysioterapeuter, avtal som nu sägs upp. Tanken med förändringen är att varje vårdcentral istället ska ha en fysioterapeut/sjukgymnast så att det blir mer jämlikt och bättre för patienterna.
Stefan Nääf i distriktsstyrelsen för Fysioterapeuterna i Västmanland var en av dem som lämnade in 3000 namnunderskrifter från patienter till landstinget.
– Det patienterna ser som problem här det är att deras valfrihet att välja fysioterapeut kan bli inskränkt på grund av att man förordar den vårdcentral där man har egna fysioterapeuter, säger han.
källa: Sveriges Radio P4
En utförligare artikel kommer i nästa nr av Fysioterapi, ute 28 april.

Läs mer

Hälsoväxling ska få ner sjuktalen

2016-04-11
Regeringen har presenterat ett förslag om hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatsen. Förslaget rör arbetsgivarnas ekonomiska ansvar för långa sjukskrivningar. Tanken är att kostnader för höga ohälsotal växlas mot sänkta arbetsgivaravgifter. De arbetsgivare som har ett gott förebyggande arbete, en effektiv rehabilitering och därmed låg sjukfrånvaro belönas. De arbetsgivare som inte tar sitt ansvar får bära en större del av kostnaderna. Regeringen bjuder även in fack och arbetsgivare att presentera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och få tillbaka sjukskrivna i arbete. Senast i augusti vill regeringen har förslag som minskar sjuktalen, annars påbörjas ett arbete med lagstiftning.

Läs mer på regeringens hemsida

Nya strejkvarsel i avtalsrörelsen

2016-04-06
Förhandlingarna i årets avtalsrörelse mellan Unionen och arbetsgivarorganisationen Almega har strandat. Nu varslar Unionen och Sveriges Ingenjörer om strejk från och med den 18 april om man inte lyckas komma överens.
Enligt Unionen är det främst årliga avsättningar till flexpension, det vill säga extra pensionsavsättningar och en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid inför pensionen, som konflikten handlar om. Enligt Unionen har deras medlemmar avsättningar till flexpension på alla avtalsområden inom Svenskt Näringsliv utom Almegas.
Totalt omfattas cirka 10000 ingenjörer och tjänstemän på företag inom sektorerna IT- och telekomföretag, teknik och designföretag, säkerhets- och serviceföretag samt medieföretag på public service-området.
Fysioterapeuterna har inga medlemmar registrerade inom dessa områden. Almega Vårdföretagen, som är avtalspart för privatanställda fysioterapeuter, berörs inte av något strejkvarsel i nuläget.


Vi blir friskare men klyftorna ökar

2016-04-06
Medellivslängden stiger och fler överlever sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och cancer. Det visar en ny lägesrapport från Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen konstaterar att den förväntade medellivslängden i Sverige är nästan högst i världen, 84 år för kvinnor och 80 år för män. Fler personer får cancer, men den relativa 5-årsöverlevnaden har ökat till 68 procent för kvinnor och 70 procent för män.
Men det finns förbättringsområden: Hälsoskillnaderna ökar mellan olika socioekonomiska grupper.
-Vi ser att personer med kort utbildning har högre dödlighet i hjärtsjukdom, stroke, cancer, olyckor, självmord och alkoholrelaterade diagnoser, säger utredaren Sara Dahlin.
Rapporten visar även att den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland kvinnor i åldrarna 16–24 år. Även övervikt och fetma ökar och förekommer idag hos nära hälften av alla svenskar. Sedan 2008 är det också alltfler unga som opereras för fetma.

Läs rapporten här

Ojämlika avgifter för hjälpmedel

2016-04-04
Socialstyrelsen presenterar i en ny rapport flera kartläggningar inom hjälpmedelsområdet.
Den visar att möjligheten för barn och vuxna med funktionsnedsättning att få hjälpmedel förskrivna är relativt jämlik i landet. Däremot varierar avgifterna för hjälpmedel stort mellan olika kommuner och landsting.
Rapporten visar även att utbudet av hjälpmedel är gott, men att det finns skillnader. Till exempel är det fler pojkar än flickor i åldrarna 0-17 år som får hjälpmedel förskrivna, men flickor har fler hjälpmedel förskrivna per person. Bland personer över 18 år är det fler kvinnor som får hjälpmedel, men männen får ett större antal hjälpmedel per person.
Landsting och kommuner har själva rätt att bestämma över storleken på hjälpmedelsavgifter. Socialstyrelsens kartläggning visar att avgifterna skiljer stort både inom och mellan olika landsting, regioner och kommuner.
- Det handlar både om hur höga avgifterna är, och för vilka hjälpmedel de tas ut. Avgifterna bidrar till en ojämlik hjälpmedelsförsörjning i landet, säger utredaren Malin Bruce.

Läs mer om kartläggningen här

Forskargrupp vill bryta fysisk inaktivitet på äldreboenden

2016-03-21
En internationell grupp av forskare presenterar idag rekommendationer för hur personer på äldreboenden kan få sina behov av fysisk aktivitet och träning tillgodosedda. Rekommendationerna publiceras i tidskriften Journal of American Medical Directors Association.
– Äldreboenden är alltför ofta en passiviserande miljö säger Erik Rosendahl, som är professor i Fysioterapi vid Umeå universitet.
Han ingår i en grupp av världsledande forskare inom området som tagit fram de vetenskapligt baserade rekommendationerna. De har utformats för att vara användbara i hela världen och skiljer på allmän fysisk aktivitet, vilket alla äldre behöver, och målinriktad intensiv träning för personer med större vård- och rehabiliteringsbehov.
Enligt rekommendationerna bör träningen vara av minst medelhög intensitet i förhållande till personens fysiska förmåga. Styrke- och uthållighetsträning ska alltid ingå och flexibilitet- och balansträning kan inkluderas när det är möjligt.


Flyktingar löper högre risk att drabbas av psykos

2016-03-18
Jämfört med andra utrikesfödda och svenskar löper flyktingar väsentligt högre risk för psykos, enligt en ny stor registerstudie från Karolinska Institutet. Fynden stödjer teorier om att traumatiska upplevelser kan öka risken för att utveckla schizofreni och andra icke-affektiva psykossjukdomar.
– Risken för icke-affektiv psykos visade sig vara 66 procent högre för flyktingar än för andra utrikesfödda från samma regioner som flyktingarna. Jämfört med svenskfödda var risken nästan tre gånger så hög, säger studiens förstaförfattare Anna-Clara Hollander, vid institutionen för folkhälsovetenskap.

Läs mer på forskning.se

Ny magisterutbildning på Högskolan Dalarna

2016-02-25
Från hösten 2016 erbjuder Högskolan Dalarna en magisterutbildning för fysioterapeuter/sjukgymnaster.
Magisterprogrammet i fysioterapi kommer att erbjuda en fördjupning inom områdena fysisk aktivitet och smärta. Stort fokus kommer att läggas på kunskapsöverföring mellan teori och praktik. Studierna kommer till stora delar att bedrivas nätbaserat.
- Vi tror att utbildningen kommer bli eftertraktad, säger Anton Grenholm, Högskolan Dalarna, som samordnat arbetet med det nya programmet.
En magisterutbildning är en förutsättning för att kunna specialistutbilda sig och för att kunna söka forskrutbildning. Sedan några år har Stockholms län krav på specialistkompetens för privatpraktiserande fysioterapeuter inom vårdvalet. Bedömare tror att det på sikt kommer att gälla på flera håll i landet.

Nya riktlinjer sågas av experter

2016-02-19
Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av parkinson och MS är nu ute på remiss. Riktlinjerna får skarp kritik för att träning och fysisk aktivitet inte finns med som behandlingsrekommendation. Fokus i riktlinjerna ligger istället på läkemedelsbehandling och täta kontroller hos läkare.
Fysioterapeuten Erika Franzén, docent och parkinsonforskare vid Karolinska Institutet tycker att riktlinjerna är omoderna.
- Internationellt har fysisk träning lyfts rejält och det finns också med i de europeiska riktlinjerna för den här patientgruppen. Risken är att det avsätts mindre resurser till träning och fysik aktivet när det inte finns med i riktlinjerna, säger hon.
Även på Fysioterapeuterna är man mycket kritisk.
- Vi är missnöjda med att fysisk aktivitet och träning inte lyfts fram trots att det finns evidens för att träning har god effekt, säger Birgit Rösblad, FoU-chef på förbundet. Vi tycker att man behandlar rehabilitering väldigt styvmoderligt och fokuserar för mycket på läkemedel.
Fysioterapeuterna kommer att lämna ett kritiskt remissvar. Remisstiden går ut den 1 april 2016. Vem som vill kan lämna synpunkter via e-post till msparkinson@socialstyrelsen.se.

Till Socialstyrelsens riktlinjer

Riggat för riktlinjeprotester

2016-02-17
Kritiken växer mot Socialstyrelsens föreslagna riktlinjer för behandling av parkinson och MS. Orsaken till kritiken är att riktlinjerna inte innehåller någonting om fysisk aktivitet. En som tagit strid för att fysisk aktivitet ska ingå i dessa de första nationella riktlinjerna på området är Sara Riggare, doktorand i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet och själv parkinsonsjuk sedan 30 år. Hon har just startat en namninsamling för att inkludera fysisk träning i riktlinjerna för parkinson och MS. I en intervju i Dagens Medicin poängterar hon hur viktig vardagsmotionen är och hur viktigt det är att börja i ett tidigt skede av sjukdomen.
- Till och med min neurolog har ändrat uppfattning om hur betydelsefull träning är för parkinsonpatienter eftre att ha sett mina framsteg, säger hon i intervjun.
Hittills har drygt 300 personer undertecknat protesten.

Här hittar du protestlistan

Sjukskrivning vid artros varierar stort

2016-02-19
Variationerna är stora mellan landstingen när det gäller sjukskrivning vid knä- och höftartros. Det visar ny statistik från det nationella kvalitetsregistret BOA.
Uppskattningsvis var fjärde individ över 45 år har artros i någon led, vanligast är artros i höfter, knän och händer. Primärvården på de flesta håll erbjuder artrosskola vilket gör att många slipper opereras.
Statistik från BOA:s färska årsrapport visar att andelen personer i arbetsför ålder som är sjukskrivna för höftbesvär när de först kommer till artrosskolan varierar kraftigt mellan olika landsting. Lägst andel sjukskrivna, sju procent, har Gotland. I Jämtland är motsvarande siffra hela 21 procent. Även Uppsala och Gävleborg har hög andel sjukskrivna.
- En orsak kan vara olika rutiner i vården. Men skillnaderna kan också bero på utbildning, inkomst och attityder säger Carina Thorstensson, ansvarig för registret, i ett pressmeddelande.
Samma tendens kan man se när det gäller knäbesvär. På Gotland är andelen sjukskrivna vid första besöket sex procent, i Gävleborg och Uppsala 19 procent.
- Artros går ju inte över för att personen är sjukskriven. Sjukskrivning kan snarare vara ett tecken på att vården inte vet hur problemet ska hanteras, säger Carina Thorstensson.
Ackumulerad statistik för hela riket visar att artrosskola inverkar på sjukskrivningstalet: Av dem som var sjukskrivna för knäbesvär när de kom till artrosskolan hade 25 procent kommit i arbete ett år senare.

Läs mer på BOA:s hemsida

Fallskador långt före Parkinsondiagnos

2016-02-11
Parkinsonpatienter har redan många år innan diagnos större risk för fallskador och höftfrakturer. En kohortstudie vid Umeå universitet visar att det upp till 26 år innan diagnos är vanligare hos personer med parkinson jämfört med en frisk kontrollgrupp. Orsaken kan vara en gradvis försämrad balans, vilket kan vara ett tecken på sjukdomen i ett tidigt skede.
Umeåforskare har i en tidigare stor kohortstudie undersökt om manliga patienter med Parkinsons sjukdom hade lägre muskelstyrka redan när de mönstrade, i genomsnitt 30 år innan diagnos. Man fann att så var fallet. Det var utifrån dessa resultat som forskarna undersökte om lägre muskelstyrka kunde vara associerat med en ökad risk för fallskador och höftfrakturer.
Sambandet tyder på att den gradvisa försämring av balans och motorik som tidigare ansågs ske först i senare stadier av Parkinsons sjukdom finns långt tidigare.

Läs mer på forskning.se

Dramatisk ökning av cancer till 2040

2016-02-03
Antalet personer som får cancer ökar dramatiskt. En prognos som Folkhälsomyndigheten och Cancerfonden tagit fram visar att över 100 000 personer kommer att få en cancerdiagnos år 2040. Det är en ökning med 86 procent jämfört med 2014, då för första gången fler än 60 000 personer fick ett cancerbesked.
En orsak till ökningen är att vi blir fler och äldre. En annan är att fler fall upptäcks tack vare screeningprogram. Den största ökningen står malignt melanom för. Även bröst- och tarmcancer samt lungcancer bland kvinnor kommer att öka.
En tredjedel av alla cancerfall beror på vår livsstil och går alltså att förebygga, enligt Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig på Cancerfonden. Rökning och solande är de största livsstilsbovarna.
Prognosen visar också att allt fler kommer att bli botade från sin cancer eller leva länge med kronisk cancer eftersom kunskaper om olika tumörformer ökar och behandlingar blir effektivare. År 2040 kommer mer dubbelt så många som idag leva med en cancerdiagnos de fått de senaste tio åren.

Läs mer om prognosen

Spretig forskning ger få svar

2016-02-01
SBU har utvärderat det vetenskapliga underlaget för hur fysisk träning, manuell behandling och insatser för att förändra beteendet kan förhindra att akut nack- eller ryggsmärta utvecklas till långvarigt smärttillstånd.
SBU konstaterar att underlaget är spretigt och att det därför inte är möjligt att avgöra vilka metoder som bäst hindrar att akut smärta i rygg och nacke blir långvarig. Dagens vetenskapliga underlag räcker inte till. Det behövs fler studier med ändamålsenlig och rigorös vetenskaplig metodik. De studier som finns jämför ofta olika kombinationer av behandlingar på ett sätt som gör det svårt att säga vilka åtgärder som hindrar att smärtan blir långvarig. Fler studier borde använda tidigare forskning som bas för att identifiera kunskapsluckor och upprepa tidigare forskningsresultat.

Läs hela SBU:s rapport

Fysioterapeuterna får ny direktör

2016-01-27
Fysioterapeuternas vice ordförande byter roll och blir förbundsdirektör.
Det stod klart efter förbundsstyrelsens möte igår, då Fysioterapeuternas nuvarande vice ordförande Helena Pepa utsågs till ny förbundsdirektör från och med den 1 augusti. Hon efterträder Mats Einerfors som avgår med pension.
Helena Pepa är fysioterapeut med specialistkompetens i neurologi och kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef för avdelningen för fysioterapi vid universitetssjukhuset i Örebro, en tjänst hon har haft sedan 2009. Hon har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2006 och varit vice ordförande sedan 2009.
- När utnämningen blev klar lämnade jag min plats i förbundsstyrelsens arbetsutskott. Om jag sitter kvar i förbundsstyrelsen ända fram till den 1 augusti är inte bestämt ännu, säger hon.

Läs mer på förbundets hemsida

Kömiljard blir kompetensmiljard

2016-01-25
Staten och SKL har kommit överens om en satsning på kompetensförsörjningen inom vården. Målet är att vården ska bli ”bättre, mer jämlik och patientcentrerad” enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet.
Tre utvecklingsområden pekas ut i överenskommelsen: IT-stöd för enklare administration och bättre information, smartare användning av medarbetares kompetens samt stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning. 950 miljoner kronor fördelas mellan landstingen och 50 miljoner ska användas på nationell nivå.
Även den miljard i generell förstärkning till hälso- och sjukvården som presenterades i höstbudgeten ska fördelas genom överenskommelsen.

Nya förslag om effektivare vård

2016-01-22
Häromdagen överlämnade regeringens utredare Göran Stiernstedt sitt slutbetänkande Effektiv vård till hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Vi bad Fysioteraeuternas ordförande Stefan Jutterdal om kommentarer.
- Det finns många bra förslag och jag kan konstatera att fysioterapeuter lyfts fram på ett positivt sätt. Farhågan är väl att det inte blir genomfört, det finns ju ingenting med om finansiering till exempel. Sen är det en stor miss att inget sägs om rehabilitering. Frågan är för komplex sas det, men risken är stor att rehabilitering faller mellan stolarna, vilket flera andra förbund har reagerat på.
Utredaren föreslår en radikal omstöpning av primärvården till en dygnet runt-verksamhet med bredare utbud av akutinsatser för att minska inflödet till sjukhusens akutmottagningar. Hur landar det hos medlemmarna tror du?
- Här finns en läxa att göra. Det samhället beställer av hälso- och sjukvården gör att vi behöver förändras, till exempel att vi arbetar när vi behövs, men vi måste också se till att villkor och löner hänger med.
En del förslag handlar om bättre fördelning av arbetsuppgifter till andra personalkategorier – är du nöjd?
- Jag är nöjd med formuleringen att fysioterapeuter är en underutnyttjad resurs för bättre kvalitet. Vårt budskap om direkt access har definitivt landat.


Fysioterapeuterna förlänger avtalet med SKL

2015-12-29
Nu står det klart att avtalet förlängs med tre år. Förhandlingarna om avtalet HÖK11 mellan Fysioterapeuterna, Vårdförbundet och arbetsgivarna SKL och Pacta är nu avslutade. Udertecknandet skedde klockan 13 igår. Det innebär att det inte blir någon avtalsrörelse för Fysioterapeuterna och Vårdförbundet i vår. Istället kommer avtalet att utvecklas genom så kallad avtalsvård.
- Vårdförbundets stora fråga de senaste åren har varit hälsosamma arbetstider där vi yrkat på att vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden. Nu inleder vi ett långsiktigt samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.
- Det är också oerhört glädjande att vi nu enats om att gemensamt med SKL på ett helt nytt sätt fokusera på karriärutveckling och specialisering. Med detta arbete som grund kan vi uppnå fler specialistutbildade och specialisttjänster samt bättre löneutveckling och lönespridning för våra medlemmar, säger Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna i ett pressmeddelande på måndagen.

Läs mer om avtalsdetaljerna

Uppföljning möjlig när artrosskola kodas

2015-12-21
Från den 1 januari 2016 får artrosskola en egen KVÅ-kod. Genom att använda KVÅ, klassifikation av vårdåtgärd, vid registrering i journalen är det möjligt att följa upp behandlingar på ett enkelt sätt.
- Med en kod för artrosskola kan man exempelvis se vilka av de patienterna som sedan hamnar i BOA-registret och bedöma registrets täckningsgrad, säger Carina Thorstensson, registerhållare för BOA-registret.
KVÅ används företrädesvis inom öppenvården, men långt ifrån alla landsting och kommuner har infört kodningen som ett obligatorium. Från början var kodsystemet ett verktyg för att planera kirurgisk verksamhet (KKÅ). Efter hand har kodområden tillkommit och anpassats till fler vårdprofessioner. Till exempel så är fysioterapeutiska åtgärder kopplade till ICF-systemet. Numera finns även koder för till exempel levnadsvanearbete.

Världens fysioterapeuter säger sitt

2012-12-18
Fysioterapeuternas världsorganisation WCPT formerar just nu sin agenda inför de kommande fem åren under parollen The WCPT Look Forward Together consultation. Med hjälp av en serie enkäter vill de fånga upp vilka områden fysioterapeuter världen över tycker att organisationen ska fokusera på i sitt arbete. I dagarna publicerade organisationen resultaten från den tredje enkäten, som lockade 933 fysioterapeuter och medlemsorganisationer att svara.
På önskelistan över påverkansmål hamnar direkt access, interprofessionellt samarbete och professionens autonomi högt. Allra överst hamnar dock önskemålet att WCPT ska framhålla fysioterapeuters bidrag till hälsa genom hela livet och på alla hälso- och sjukvårdsnivåer.
På wcpt:s webb finns fler enkäter att besvara.

Läs mer om The global conversation

Ny utredning: IVO måste lyssna mer på patienten

2015-12-14
Idag överlämnas en ny utredning, Klagomålsutredningen, till sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Utredaren Andres Printz föreslår i den att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska ändra sitt förhållningssätt.
Istället för att utreda mindre allvarliga klagomål anser han att myndigheten ska genomföra fler inspektioner för att granska förhållanden på plats. Klagomål från patienter ska i första hand besvaras av vårdgivaren, anser utredaren, som vill att skyldigheten att besvara klagomål ska lagfästas. Den som inte vill klaga hos vårdgivaren skall kunna vända sig till en patientnämnd.
Allvarligare klagomål kan riktas till IVO, som får uttala sig om ett handlande varit felaktigt eller inte och då efterfråga även patientens berättelse.
- En patientcentrerad tillsyn förutsätter att patientens erfarenheter, kunskap och iakttagelser får stor plats när tillsynen planeras och genomförs, säger Anders Printz i en artikel på DN Debatt idag.

Ett steg närmare titelskydd på djursidan

2015-11-25
Efter intensiv uppvaktning från Fysioterapeuterna och den veterinärmedicinska sektionen har nu Jordbruksverket i ett förslag till nya föreskrifter om behörighet för djurhälsovårdspersonal tagit med yrkestiteln fysioterapeut tillsammans med titeln sjukgymnast i föreskiftstexten.
Dock innebär inte den nya formuleringen att titeln fysioterapeut blir skyddad på samma sätt som inom humanmedicinen, poängterar Cajsa Ericson, ordförande i Fysioterapeuternas sektion för veterinärmedicin, LSVET.
- Men det kanske går att åberopa den så kallade Förväxlingslagen som säger att man inte får använda en titel som kan förväxlas med en skyddad titel. Eftersom det är olika lagar och myndigheter som reglerar humansidans respektive djursidans hälso- och sjukvård så är det dock inte säkert att det håller juridiskt, säger hon.
Inom djurens hälso- och sjukvård används beteckningen fysioterapeut ofta av aktörer med mindre gedigen utbildning vilket ibland ställer till problem för godkända legitimerade fysioterapeuter.

Du kan påverka WCPT:s framtidsstrategi

2015-11-18
Fysioterapeuternas världsorganisation WCPT är mitt uppe i arbetet med planeringen av sin framtidsstrategi. Under parollen WCPT Look Forward Together och hashtaggen #WCPTlookforward vill de mobilisera fysioterapeuter över hela världen att delta i arbetet. Ett sätt att påverka är genom att besvara enkäter som läggs ut på organisationens webb. På webben finns också en framtidsuppmaning från Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal, som bland annat talar om det viktiga ledarskapet.

Här kan du tycka till

Granskningen av HPV-vaccinet klar

2015-11-06
Det finns inget vetenskapligt stöd för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS, meddelar Läkemedelsverket. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu avslutat en utförlig vetenskaplig granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. Granskningen drar slutsatsen att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan HPV-vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS. Det finns därför ingen anledning att ändra produktinformationen eller hur vaccinerna används. Antalet fall av CRPS och POTS som rapporterats ligger i nivå med vad som kan förväntas i denna åldersgrupp.
I Sverige har ca 500 000 individer vaccinerats mot humant papillomvirus sedan 2006. I Läkemedelsverkets biverkningsregister finns inga inrapporterade fall med diagnosen CRPS och för diagnosen POTS finns 10 inrapporterade fall. Mer än 80 miljoner flickor och kvinnor i världen har fått HPV-vaccin. Årligen insjuknar ca 34 000 kvinnor i Europa i livmoderhalscancer, varav ca 13 000 dör till följd av sjukdomen.

Läs mer på Läkemdelsverkets hemsida

Äldre nyheter...

Klicka härFysioterapi, Fysioterapeuterna, Box 3196, 10363 Stockholm.
Besöksadress: Vasagatan 48, 3 tr
Tel: 08-56706100

e-post: fysioterapi@fysioterapeuterna.se


TIPSA OSS!

Vad vill du läsa om?
Vi tar gärna emot tips!
08-567 06 103
08-567 06 104

fysioterapi@
fysioterapeuterna.se
© 2011 KreatiWebb